Alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen välittämä moraalinen malli

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093577
Title: Alakoulun elämänkatsomustiedon oppikirjojen välittämä moraalinen malli
Author: Salonen, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093577
http://hdl.handle.net/10138/156470
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The different dimensions of moral education reflect the ideals of the pedagogical thinking and the dominant ideology of a certain age. Religious studies and secular ethics have a special role in the moral education of schools. Especially secular ethics has been considered to be very closely related to the overall goals of the curriculum. Anthropological research has demonstrated that moral choices are made in reference to culturally determined moral frameworks. The purpose of this study is to investigate what kind of moral model the secular ethics textbooks transmit to pupils. The hypothesis is that, despite its commitment to an individualist and constructivist pedagogy, which in moral education translates into a promise of an individual moral philosophy for each student, the school can't avoid transmitting a certain moral model to its pupils. The research data came from the four textbooks of the Miina and Ville series, published by The Ministry of Education. The method of the study was content analysis. The textbooks of secular ethics present a very precise model about what they consider to be an ideal human being. According to the textbooks, the ideal human being is socially and interactionally competent, has a realistic self-image and aspires to be aware of his strengths and weaknesses, and works to develop himself in relation to his strengths and weaknesses through a process of constant self-reflection. He has internalized the scientific worldview and can form his own moral views, but at the same time he has also internalized different moral principles derived from humanistic ethics and human rights, and from Finnish cultural habits and rules. The textbooks present pupils with a clearly defined model of a good student, a cooperative team player and an active citizen of a democratic society. They are expected to follow the rules and expectations of authorities and institutions. They are being persuaded into this by representing it as their own advantage, but at the end they are not given a choice, because a well-functioning society requires conformity and, according to the textbooks, a democratic society has the right to demand obedience.Moraalikasvatuksen ulottuvuuksissa konkretisoituu tietyn ajan pedagogian ja hallitsevan ideologian mukaiset ihmisihanteet. Katsomusaineilla on tärkeä rooli koulun moraalikasvatuksessa, ja etenkin elämänkatsomustiedon opetuksen on katsottu olevan hyvin lähellä opetussuunnitelman yleisiä kasvatustavoitteita. Antropologisen moraalintutkimuksen mukaan ihmiset tekevät moraalisia valintoja suhteessa kulttuurisesti määräytyneisiin moraalisiin malleihin. Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin minkälaisen moraalisen mallin alakoulun elä-mänkatsomustiedon oppikirjat välittävät. Oletuksena on, että huolimatta sitoutumisestaan individualistiseen tai konstruktivistiseen kasvatusfilosofiaan, joka moraalikasvatuksessa kääntyy lupaukseksi jokaisen omasta moraalifilosofiasta, ei koulu voi välttyä välittämästä tiettyjä arvoja ja moraaliperiaatteita oppilailleen. Tutkimusaineisto koostui Opetushallituksen julkaiseman Miina ja Ville -oppikirjasarjan alakoulun elämänkatsomustiedon opetukseen tarkoitetuista neljästä kirjasta. Tutkimusmenetelmänä toimi sisällönanalyysi, jossa hyödynnettiin sekä teorialähtöistä että aineistolähtöistä tutkimustapaa. Elämänkatsomustiedon oppikirjat antavat hyvin yksityiskohtaisen mallin siitä, minkälainen ihmisyys on niiden mukaan tavoiteltavaa. Ihanteellinen ihminen on vuorovaikutus- ja sosiaalisilta taidoiltaan kyvykäs yksilö, jonka minäkuva on realistinen ja joka pyrkii jatkuvan reflektion kautta olemaan tietoinen vahvuuksista ja heikkouksistaan sekä kehittymään niiden suuntaisesti. Hän on sisäistänyt tieteellisen maailmankuvan ja osaa muodostaa omia moraalisia periaatteitaan, mutta on kuitenkin omaksunut erilaisia humanistisesta ja ihmisoikeusetiikasta sekä suomalaisesta tapa- ja sääntökulttuurista johdettuja arvoväittämiä. Oppilaille annetaan selkeä malli hyvästä koululaisesta, yhteistyökykyisestä tiimipelaajasta sekä demokraattisen yhteiskunnan aktiivisesta jäsenestä. Oppilailta edellytetään sääntöjen noudattamista sekä auktoriteettien ja instituutioiden asettamiin odotuksiin mukautumista. Heidät suostutellaan tähän esittämällä se yhteisön ja heidän omana etunaan, mutta viime kädessä heille ei anneta todellista valinnanvaraa, koska toimiva yhteiskunta näin edellyttää, ja demokraattisella yhteiskunnalla on oppikirjojen mukaan oikeus vaatia tottelevaisuutta.
Subject: moraalikasvatus
konstruktivismi
elämänkatsomustieto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu - Tuomas Salonen.pdf 1.660Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record