”Kyllä siihen tottuu.” : Käsityksiä ja kokemuksia vähäsuolaisuudesta ruoanvalinnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093606
Title: ”Kyllä siihen tottuu.” : Käsityksiä ja kokemuksia vähäsuolaisuudesta ruoanvalinnassa
Author: Voutilainen, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093606
http://hdl.handle.net/10138/156475
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The aim of this research is to find out what adults who are interested in their salt intake think of diet modifying, food choice and groceries with lowered salt-content. While food choice is a popular subject in the area of home economics science, salt as the criterion of food choice has not been looked into before. This research focuses on the reasons that get respondents to reduce their daily intake of salt. Also the actions and means to reduce the salt intake are under examination. Respondents' opinions of and wishes for the salt concentrations of food-items and the actions of grocery stores and food industry are also studied. Methods. The data for this qualitative research were collected by semi-structured interviews. The interviewees were selected discretionarily because it was important for them to be interested in and have experience of the phenomenon that is in the center of this research. Eleven interviews were done all in all. Three of the interviewees were male and eight were female. In addition to the interviews, the interviewees did a practical assignment. In this assignment they were asked to arrange some groceries in line by their salt concentration. The data were analyzed inductively by using qualitative content analysis. After transcription of the data the main themes were simplified and grouped. In grouping the focus was rather in the similarities than in the differences of the themes. Results and conclusions. The results imply that people first comply with a low salt diet because of their health. There were many different health reasons, such as pregnancy, high blood pressure in a test, or trait that runs in the family. Often the decision to reduce salt in everyday diet was made together with a health professional. People got help in reducing salt in their food choices. Some were actively looking for more information by googling or reading health magazines. Reducing salt intake was not too hard by the experience of the respondents. Most challenging in it was to find products with lowered salt-content. People hoped for the food industry to reduce salt in groceries. Salt and the health problems it causes would need more coverage in the media to raise people's awareness. In addition to that, grocery stores and food industry would need to take some crucial steps, if the aim is to lower the daily intake of salt of Finns into the level of nutrition recommendations.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia suolan vähentämisestä kiinnostuneilla aikuisilla on oman ruokavalionsa muokkaamisesta, ruoanvalinnasta ja vähäsuolaisista elintarvikkeista. Ruoanvalinta on suosittu tutkimusaihe kotitaloustieteessä, mutta suolaa ruoanvalinnan kriteerinä ei ole tutkittu ennen. Tutkimuksessa selvitetään, mikä saa ihmisen tekemään valintoja, jotka johtavat suolan saannin pienenemiseen. Edelleen selvitetään, millaisiin toimiin ihmiset ryhtyvät, jotta saisivat omaa suolan saantiaan vähennettyä. Lopuksi kartoitetaan ihmisten käsityksiä ja toiveita elintarvikkeiden suolapitoisuudesta sekä ruokakaupan ja elintarviketeollisuuden toimista. Menetelmät. Tässä laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruun menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisesti, koska oli tärkeää, että he olivat kiinnostuneita ja heillä oli henkilökohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan yksitoista. Haastatelluista kolme oli miehiä ja kahdeksan naisia. Haastattelun lisäksi toteutettiin osallistava tehtävä, jossa koehenkilöt saivat laittaa eri elintarvikkeita järjestykseen olettamansa suolapitoisuuden mukaan. Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Litteroinnin jälkeen aineisto pelkistettiin ja ryhmiteltiin. Ryhmiteltäessä keskityttiin etsimään enemmän samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että vähäsuolaiseen ruokavalioon siirrytään terveydellisistä syistä. Terveydellisiä syitä oli erilaisia, kuten kohonnut verenpaine, sukurasite ja raskaus. Usein päätös suolan vähentämisestä tehtiin terveydenhuollon asiantuntijan suosituksesta esimerkiksi terveystarkastuksessa todetun kohonneen verenpaineen vuoksi. Ruokavalion muuttamiseksi vähäsuolaisemmaksi saatiin apua muun muassa työterveyshoitajalta. Toiset hakivat tietoa aktiivisesti itse lehdistä ja internetistä. Suolan vähentämistä pidettiin melko helppona. Haasteellisinta vaikutti olevan vähäsuolaisten tuotteiden löytäminen ruokakaupassa. Elintarviketeollisuuden toivottiin tekevän enemmän toimia suolan vähentämiseksi elintarvikkeista. Suola ja sen terveyshaitat tarvitsisivat enemmän näkyvyyttä mediassa, minkä lisäksi kauppojen ja elintarviketeollisuuden pitäisi ryhtyä toimiin, jotta suomalaisten päivittäinen suolansaanti saataisiin laskemaan suositusten mukaiselle tasolle.
Subject: ruoanvalinta
suola
vähäsuolaisuus
ruoka
elintarviketeollisuus
ruokakauppa
pakkausmerkintä
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record