Erityisoppilaan sosiaaliset taidot alakoulussa : Ursulan tarina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093608
Title: Erityisoppilaan sosiaaliset taidot alakoulussa : Ursulan tarina
Alternative title: The social skills of student in special education in the primary school : Ursula's story
Author: Strömberg, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093608
http://hdl.handle.net/10138/156476
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Goals. The purpose of this research is to find out the social skills of student in special education in primary school. The starting point of the study was to understand the importance of student's social skills in primary school, as well as to find out situations that cause negative interactions. Understanding the situations and meanings will help teachers to perform better in the emergence of conflicts, and to support behaviorally challenging pupils of his growing up. Methods. The study was conducted as a case study. The study was the case of Ursula in fourth-class. Ursula's social skills aimed to find out by observing and informative discussions. Official documents relating to Ursula was used mainly for background information. The study wanted to find out other students views about Ursula with class diaries , the children of etnographic method utilizing. The study was based on the functional and ecological model in which the inclusive approach is essential. Functional and ecological evaluation serve as a good basis for the observation and analysis making payments. Positive thinking and positive support for the student's worked at the main thread of research. Results and conclusions. The results showed the student's self-esteem and self-perception was a major factor behind specific student's social skills expertise. Also, the teacher's role in supporting the student's social skills and self-perception was emphasized. The student in primary school is still with the social skills in trainee level, but this level has each student very unique. Observing the individuality, equality and open interest to students are the keys for a good student – teacher relationship of trust formation. This in turn supports the behavior and social skills in school.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityisoppilaan sosiaalisia taitoja alakoulussa. Tutkimuksen lähtökohtana oli ymmärtää erityisoppilaan sosiaalisten taitojen merkitystä alakoulussa sekä löytää tilanteita, jotka aiheuttavat negatiivista vuorovaikutusta. Tilanteiden ja merkitysten ymmärtäminen auttavat opettajaa toimimaan paremmin ristiriitatilanteiden syntymisessä sekä tukemaan käytökseltään haastavaa oppilasta hänen kasvamisessaan ja kehittymisessään. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen tapauksena oli neljäsluokkainen Ursula. Ursulan sosiaalisia taitoja pyrittiin selvittämään havainnoimalla sekä informatiivisten keskustelujen avulla. Ursulaa koskevia virallisia asiakirjoja käytettiin lähinnä taustatietojen selvittämisessä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös muiden oppilaiden näkemyksiä Ursulasta luokkapäiväkirjojen avulla, lapset etnografeina -menetelmää hyödyntäen. Tutkimus perustui funktionaaliseen ja ekologiseen malliin, jossa inklusiivinen ajattelu on oleellista. Funktionaalinen ja ekologinen arviointi toimivat hyvänä pohjana havainnointien ja analyysin teon tukena. Positiivinen ajattelu ja oppilaan positiivinen tukeminen toimivat tutkimuksen punaisena lankana. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat oppilaan itsetunnon ja minäkäsityksen olevan merkittävä taustatekijä erityisoppilaan sosiaalisten taitojen osaamisessa. Myös opettajan merkitys oppilaan sosiaalisten taitojen sekä minäkäsityksen tukemisessa korostui. Alakouluikäinen oppilas on vielä sosiaalisista taidoiltaan harjoittelijan tasolla, mutta tämä taso on jokaisella oppilaalla hyvin yksilöllinen. Yksilöllisyyden huomioiminen, tasapuolisuus ja avoin kiinnostus oppilasta kohtaan ovat avaimia hyvän oppilas-opettaja luottamussuhteen muodostamiselle. Tämä puolestaan tukee käyttäytymistä sekä sosiaalisia taitoja koulussa.
Subject: sosiaaliset taidot
erityisoppilas
itsetunto
minäkäsitys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record