Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen tutkimuspainotteisuudesta ja toiminta-ajatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093607
Title: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen tutkimuspainotteisuudesta ja toiminta-ajatuksesta
Author: Wilén, Jenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093607
http://hdl.handle.net/10138/156477
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The research-based approach is the main organising theme in Finnish teacher education (Kansanen, 2014, 279). Previous researches (Jyrhämä et al., 2008; 2009; 2009) indicate that student teachers and teacher educators appreciate the research-based approach as the main organising theme of teacher education. The previous researches also indicate that the students presume that the research-based approach is detectable in their studies and so was the case in most of the courses. The aim of this research is to describe student class teachers' perspectives on the research-based approach and the vision of the class teacher education at the University of Helsinki. The aim is also to provide knowledge of the research-based class teacher education at the University of Helsinki and its vision. The research was carried out as a web-based survey, which was sent to every student class teacher education major at the University of Helsinki. 27 student class teachers responded to the questionnaire. The research was carried out as a survey research and both qualitative and quantitative methods were used side by side. The research analysis methods were content analysis and Wilcoxon signed-ranks test. The research results indicated that the student class teachers at the University of Helsinki appreciate the research-based approach in the teacher education. Although the students presumed that the research-based approach is more detectable in their studies, as was the case. The student class teachers also appreciated the Master's degree level and methodological studies in their education. All students did not however consider the possibility to continue studies to the doctoral level important. The student class teachers understood the vision of the class teacher education to be to develop students to experts, who have metacognitive skills, master pedagogic thinking, are capable of integrating theory and practise and improve the society. Therefore the research results indicate that the students have accepted the idea of a research-based approach.Suomalaiselle opettajankoulutukselle on tunnusomaista tutkimuspainotteinen lähestymistapa (Kansanen, 2014, 279). Aiemmat tutkimukset (Jyrhämä ym., 2008; 2009; 2009) osoittavat, että luokanopettajaopiskelijat sekä opettajankouluttajat arvostavat opettajankoulutuksen tutkimuspainotteista lähestymistapaa. Tutkimukset myös osoittavat, että opiskelijat olettavat tutkimuksellisen otteen olevan havaittavissa kaikissa heidän opinnoissaan ja niin käytännössä suurimmassa osassa kursseja onkin. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen tutkimuspainotteisuudesta ja toiminta-ajatuksesta. Tutkimuksen tavoite oli antaa tietoa Helsingin yliopiston tutkimuspainotteisesta luokanopettajakoulutuksesta ja sen toiminta-ajatuksesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijoille, joilla on kasvatustiede pääaineena. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä oli 27. Tutkimuksen tutkimusstrategia oli survey-tutkimus ja tutkimuksessa käytettiin rinnakkain kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Aineiston analyysimenetelmät olivat aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja Wilcoxonin merkkitesti. Tutkimuksen tulokset osoittivat Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden arvostavan tutkimuspainotteista lähestymistapaa luokanopettajakoulutuksessa. Tosin luokanopettajaopiskelijat olettivat tutkimuksellisen otteen olevan enemmän havaittavissa kaikissa heidän opinnoissaan, kuin käytännössä toteutui. Luokanopettajaopiskelijat arvostivat myös koulutuksessa saatavaa maisteritason tutkintoa sekä tutkimusmenetelmäopintoja. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan kokeneet mahdollisuutta jatkaa opintoja tohtorinopintoihin tärkeäksi. Luokanopettajaopiskelijat ymmärsivät luokanopettajakoulutuksen toiminta-ajatuksessa määritettyjen tavoitteiden kehittävän opiskelijoista asiantuntijoita, jotka omaavat metakognitiivisia tietoja ja taitoja, hallitsevat pedagogisen ajattelun, kykenevät integroimaan teoriaa ja käytäntöä sekä kehittämään yhteiskuntaa. Näin ollen tulokset viittaavat opiskelijoiden sisäistäneen ajatuksen tutkimuspainotteisesta lähestymistavasta.
Subject: tutkimuspainotteinen luokanopettajakoulutus
toiminta-ajatus
käsitys
luokanopettajaopiskelija


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record