Temperamenttipohjaisen stressiherkkyyden yhteys hakijan etenemiseen luokanopettajan koulutuksen valintakoeprosessissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093611
Title: Temperamenttipohjaisen stressiherkkyyden yhteys hakijan etenemiseen luokanopettajan koulutuksen valintakoeprosessissa
Author: Myllykoski, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093611
http://hdl.handle.net/10138/156479
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia
Abstract: Tavoitteet. Luokanopettajan työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja luokanopettajilla on suuri vastuu oppilaiden koulutuksellisen perustan luomisessa. Opetus-oppimis-opiskeluprosessiin vaikuttaa oppilaan temperamentin lisäksi myös opettajan oma temperamentti. Luokanopettajan työ koetaan henkisesti hyvin kuormittavana, joten on tärkeää pyrkiä selvittämään, eroavatko luokanopettajan koulutukseen hakeutuneet tai valitut henkilöt muusta väestöstä temperamenttipohjaiselta stressiherkkyydeltään (harmien välttäminen ja emotionaalisuus) ja onko hakijan temperamenttipohjainen stressiherkkyys yhteydessä valintakoeprosessissa etenemiseen. Menetelmät. Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutukseen pyrkineiltä hakijoilta vuosina 2011–2014 osana SeSTE-tutkimusta. Hakijat luokiteltiin analyyseissa kirjallisessa kokeessa karsiutuneisiin (n=640), soveltuvuuskokeessa karsiutuneisiin (n=284) ja luokanopettajan koulutukseen hyväksyttyihin (n=185). Lisäksi kaikkia hakijoita vertailtiin muuhun väestöön LASERI-tutkimuksen aineiston (n=2102) avulla. Analyysina käytettiin multinomiaalista logistista regressiota. Tutkittavien temperamenttipohjaista stressiherkkyyttä mitattiin kahdella temperamenttipiirteellä: harmien välttäminen ja emotionaalisuus. Harmien välttämistä mitattiin TCI-kyselylomakkeella ja emotionaalisuutta EASI-kyselylomakkeella. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajan koulutukseen hakeutuneet yksilöt osoittautuivat muuta väestöä vähemmän stressiherkiksi, eli harmien välttäminen ja emotionaalisuus olivat heillä matalampia kuin muulla väestöllä. Hakijat olivat huomattavasti todennäköisemmin naisia ja keskimäärin nuorempia kuin muu väestö. Kirjallisessa kokeessa karsiutuneet hakijat olivat jatkoon päässeitä todennäköisemmin miehiä ja keskimäärin hieman vanhempia. Kirjallisessa kokeessa karsiutuneet olivat koulutukseen valittuja hieman emotionaalisempia, mutta harmien välttäminen ei ollut yhteydessä valintakokeissa etenemiseen. Tulokset antavat viitteitä siitä, että luokanopettajilla esiintyvän stressin yleisyys johtuisi muista tekijöistä kuin kohonneesta alttiudesta stressille, mutta aiheesta tarvitaan myös seurantatutkimuksia.Objectives. Teachers have an important social role and a great responsibility in creating the basis of the education for young students. The student's temperament has an important effect on the process of teaching, learning, and studying, but so does the teacher's temperament. Teachers usually experience a lot of stress, so it's interesting to see whether the applicants for teacher education are more sensitive to stress because of their temperament (harm avoidance and emotionality), and whether sensitivity to stress is connected to advancing in teacher education's entry examinations. Methods. The participants applied for teacher education in University on Helsinki in 2011–2014, and were included in SeSTE study. For analyses the applicants were grouped into those who didn't pass the written exam (n=640), those who didn't pass the suitability test (n=284), and those who got accepted in the teacher education program (n=185). The applicants were also compared to the main population with the data collected in the Young Finns study (n=2102). Multinomial logistic regression was used for the analysis. Sensitivity to stress was measured by two temperament traits: harm avoidance was measured via TCI questionnaire, and emotionality via EASI questionnaire. Results and conclusions. The applicants for teacher education were, on average, less sensitive to stress than the rest of the population – meaning that their harm avoidance and emotionality were lower. The applicants were more likely to be female, and younger than the rest of the population. The applicants who didn't pass the written exam were more likely to be male and slightly older than those who passed the written exam. Compared to the people that got accepted in the teacher education program, the ones who didn't pass the written exam were more emotional. However, harm avoidance wasn't connected to advancing in the entry exams. These results suggest that there are other reasons behind the high frequency of stress in teachers' occupation than higher sensitivity to stress among teachers, but further research is needed on the subject.
Subject: temperamentti
stressiherkkyys
harmien välttäminen
emotionaalisuus
luokanopettajan koulutus
opiskelijavalinnat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record