Ekspansiivisen oppimisen mahdollisuuksista etuuskäsittelijöiden oppimistapaamisissa : Häiriöanalyysi asiantuntijaorganisaation toimintaa käsittelevistä keskusteluista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093621
Title: Ekspansiivisen oppimisen mahdollisuuksista etuuskäsittelijöiden oppimistapaamisissa : Häiriöanalyysi asiantuntijaorganisaation toimintaa käsittelevistä keskusteluista
Author: Syväoja, Josa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093621
http://hdl.handle.net/10138/156480
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. This thesis analyzed disturbances and expansive learning possibilities in benefits officers' learning groups. Pension company Sely organized the project concerning learning groups and the objective of this training program was to develop both individual competence and collective activity in the organization. The theoretical framework of this study was based on cultural-historical activity theory. The aim of the thesis was to study the learning groups in order to discover disturbances, and to also examine how benefits officers manage these problems. Another main objective is to also reveal expansive learning possibilities in the benefits officers' activity. Methods. Two learning groups were established in the organization's learning project. The data consisted of videotaped and tape-recorded material gathered from the meetings of the learning groups. In addition, researcher attended to the meetings and observed the course of conversations. 12 benefits officers participated in this study. Disturbance analysis was chosen for research method. Also, expansive learning cycle was applied in order to analyze the expansive possibilities of the reviewed activity. Results and conclusions. Disturbances in the learning groups discussions' were located to reasons stemming from the subject, the data system tools, and network cooperation. Disturbances were mostly ignored or solved by using already existing solutions. However, there were occasions when benefits officers processed disturbances in a way that questioned the present activity. In addition, there were a few observations where participants also modeled new ideas into the activity. These kinds of observations were analyzed more specifically in order to detect the possibilities for expansive learning. According to the results possibilities for expansive development are connected to the expansion of the boundaries of the benefits officers' activity, such as expansion of the occupational responsibilities and professional roles.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin häiriöitä ja ekspansiivisen oppimisen mahdollisuuksia eläkeyhtiössä työskentelevien etuuskäsittelijöiden oppimistapaamisissa. Oppimistapaamisten järjestämisen taustalla oli eläkeyhtiön, jota kutsun nimellä Sely, tahto kehittää sekä työntekijöiden osaamista että organisaation toimintatapoja. Teoreettisena viitekehyksenä oli kulttuuri-historiallinen toiminnan teoria ja etuuskäsittelijöiden asiantuntijuutta vaativa tietotyö. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida keskusteluista ilmeneviä häiriötilanteita ja niitä tapoja, joilla etuuskäsittelijät käsittelivät häiriöitä. Näin pyrittiin tehdä näkyväksi toiminnassa ilmeneviä ekspansiivisen oppimisen mahdollisuuksia. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto muodostui kahden oppimisryhmän eli opintopiirin tapaamisista Selyn organisaatiossa. Tapaamiset joko videoitiin tai tallennettiin ääninauhurilla. Lisäksi tutkija oli läsnä oppimistapaamisissa havainnoimassa ja kirjaamassa muistiinpanoja. Tutkittavia kahdessa ryhmässä oli yhteensä 12. Tutkimusmenetelmänä oli toiminnan teoriaan perustuva häiriöanalyysi. Tulokset ja johtopäätökset. Keskusteluista analysoidut toiminnan häiriöt paikannettiin työntekijään, tietojärjestelmävälineisiin sekä verkostoyhteistyöhön liittyviin tekijöihin. Häiriöitä käsiteltiin pääsääntöisesti sivuuttamalla ne tai ratkaisemalla ne käyttämällä jo olemassa olevia ratkaisukeinoja. Aineistosta oli kuitenkin havaittavissa myös häiriöiden käsittelytapoja, jotka kyseenalaistivat toimintaa ja loivat uusia kehitysideoita. Tällaisia havaintoja analysoitiin tarkemmin ekspansiivisten mahdollisuuksien havaitsemiseksi. Tulosten mukaan Selyssä on havaittavissa etuuskäsittelijän toiminnan rajojen, kuten vastuualueiden ja ammattiroolien, laajentamiseen liittyviä ekspansiivisen kehittelyn mahdollisuuksia.
Subject: ekspansiivinen oppiminen
etuuskäsittelijä
häiriö
kulttuuri-historiallinen toiminnan teoria
käsikirjoitus
oppimiskeskustelu
tietotyö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record