Yliopisto-opiskelijoiden pystyvyysuskomukset : Helsingin yliopiston lääke- ja eläinlääketieteellisten tiedekuntien opiskelijoiden pystyvyysuskomusten yhteys oppimisen lähestymistapoihin sekä stressiin ja kuormittavuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093618
Title: Yliopisto-opiskelijoiden pystyvyysuskomukset : Helsingin yliopiston lääke- ja eläinlääketieteellisten tiedekuntien opiskelijoiden pystyvyysuskomusten yhteys oppimisen lähestymistapoihin sekä stressiin ja kuormittavuuteen
Author: Laurila, Tanja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093618
http://hdl.handle.net/10138/156483
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aim of the study. The aim of the study was to explore students' self-efficacy beliefs relation between approaches to learning, stress and workload in professional disciplines. The aim was selected because there are findings that students' in these disciplines perceive lot of stress and workload. Earlier findings reveal that there is a relation between self-efficacy beliefs, approaches to learning and stress. There is also evidence that approaches to learning and workload has relations. But there is not much research about these topics together and not remotely studies in the 2010s. I also studied what kind of relation there is between approaches to learning, stress and workload, and examined how self-efficacy beliefs and approaches to learning together explain changes in stress and workload. Methods. The participants of the study were (N) 197 medicine and veterinary medicine faculties' students' at the University of Helsinki. The data was collected by using University's electrical information system. The questionnaire, which was used, is part of the research project at the University of Helsinki, where I got the data for my study. I used both explorative and confirmatory factor analysis to construct the scales in my study. To be able to answer my research questions, I examine correlations and used variance and regression analyses. Results and Conclusions. Results indicated that the stronger self-efficacy beliefs are the easier student's choose deep or organized approaches to learning. On the other hand the weaker self-efficacy beliefs are the easier student's choose surface approach to learning. Results also showed that stress and workload decrease student's self-efficacy beliefs, and stress and workload were also related to surface approach to learning. The more student perceive stress the easier it is to choose surface approach to learning. According to the results of this study, surface approach explained the changes in perceived stress. In turn self-efficacy beliefs, surface and organized approaches to learning explained the changes in perceived workload. I also discover that informants in this study have quite strong self-efficacy beliefs. Because self-efficacy beliefs have remarkable impact to success in academic studies, it would be important to explore in the future that how common phenomenon this is in professional disciplines.Tavoitteet. Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia professionaalisten alojen opiskelijoiden pystyvyysuskomusten yhteyttä oppimisen lähestymistapoihin sekä stressiin ja kuormittavuuteen. Aihe valikoitui, koska professionaalisilla aloilla opiskelijoiden on havaittu kokevan paljon stressiä sekä kuormittuneisuutta. Aikaisemmin on löydetty yhteyksiä pystyvyysuskomusten ja oppimisen lähestymistapojen sekä stressin välillä. Myös oppimisen lähestymistavat ja kuormittuneisuus ovat olleet aiemmissa tutkimuksissa yhteydessä toisiinsa. Aiheita ei ole juurikaa tutkittu yhdessä, eikä vastaavia tutkimuksia on tehty hyvin vähän 2010-luvulla. Lisäksi tutkin, millainen yhteys oppimisen lähestymistavoilla, stressillä sekä kuormittavuudella on, ja selittävätkö pystyvyysuskomukset sekä oppimisen lähestymistavat yhdessä vaihtelua stressin ja kuormittavuuden kokemisessa. Menetelmät. Tutkimukseni kohderyhmänä oli (N) 197 Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijaa. Aineisto kerättiin yliopiston sähköisen tietojärjestelmän kautta. Kysely, jolla aineisto kerättiin, on osa Helsingin yliopiston tutkimusprojektia, jonka tutkimusryhmästä sain aineiston käyttööni. Tutkimuksessani muodostin summamuuttujat eksploratiivisen ja konfirmatorisen faktorianalyysin avulla. Vastatakseni tutkimuskysymyksiini tarkastelin käsitteiden välisiä korrelaatioita sekä suoritin varianssi- ja regressioanalyysit. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että mitä vahvemmat pystyvyysuskomukset opiskelijalla on, sitä helpommin hän valitsee syväsuuntautuneen tai suunnitelmallisen lähestymistavan oppimiseen. Sen sijaan, mitä heikommat pystyvyysuskomukset opiskelijalla on, sitä helpommin hän valitsee pintasuuntauneen lähestymistavan oppimiseen. Tulosten mukaan stressi ja kuormittavuus laskevat opiskelijan pystyvyysuskomuksia. Stressi sekä opintojen kuormittavuus olivat myös yhteydessä pintasuuntautuneen oppimisen lähestymistavan kanssa. Mitä enemmän opiskelija kokee stressiä, sitä helpommin hän valitsee pintasuuntautuneen lähestymistavan oppimiseen. Pintasuuntautunut lähestymistapa oppimiseen myös selitti vaihtelua stressin kokemisessa. Vaihtelua kuormittavuudessa taas selitti pystyvyysuskomukset sekä pintasuuntautunut ja suunnitelmallinen lähestymistapa oppimiseen. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi informattien pystyvyysuskomusten olevan varsin korkeita. Jatkossa olisikin tärkeää tutkia, onko tämä yleinen ilmiö professionaalisilla aloilla, sillä pystyvyysuskomuksilla on merkittävä yhteys akateemisissa opinnoissa menestymiseen.
Subject: Self-Efficacy
Approaches to Learning
Stress
Workload
pystyvyysuskomukset
lähestymistavat oppimiseen
stressi
kuormittavuus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record