Raja- ja merivartiokoulun työntekijöiden käsitykset verkko-opetuksen suunnittelun haasteista ja mahdollisuuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093620
Title: Raja- ja merivartiokoulun työntekijöiden käsitykset verkko-opetuksen suunnittelun haasteista ja mahdollisuuksista
Author: Kytöharju, Suvi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093620
http://hdl.handle.net/10138/156489
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims of the study: The main objective of the study was to understand how the Border and Coast Guard Academy perceives the criteria of good e-learning, e-learning planning and e-learning challenges. The main hypothesis of the study is that e-learning has changed the learning methods of educational organizations and teachers are nowadays required to be familiar with new ways of planning their education, so that e-learning would enhance the learning capability of students. In the previous literature e-learning in education has been extensively studied, but this study explores the planning of e-learning and the planning process from the point of view of the educational organizations and teachers. So far this aspect has not been broadly studied. The main questions of the study were: 1. How does The Border and Coast Guard Academy's employees define the planning of e-learning processes? 2. What challenges related to the planning process does the employees of The Border and Coast Guard Academy identify? 3. What are the criteria for valuable e-learning? Method: The research is qualitative in nature and follows a phenomenographic and thematic analysis methodologies. Ten employees' of The Border and Coast Guard Academy were interviewed during spring 2014 in Espoo and Imatra with a thematic interview. The interview transcriptions form the empirical data of the study. In the study the employees' conceptions on planning and challenges of e-learning were themed and in the analysis different perceptions were sorted. These impressions were then organized according to scope and sophistication. Results and conclusions: The Border and Coast Guard Academy generally plan their e-learning courses individually and the planning process does not follow any pre-determined phases or instructional design models. The employees identified that rules regarding planning of e-learning is needed and teamwork during the planning process would be highly valuable. The attitude towards e-learning has changed and teamwork to increase collaboration was identified as issues for development. The challenges of e-learning planning is the lack of the knowledge on how to plan efficiently, pedagogical and technological issues, the lack of clear guidelines for the organization and other organizational challenges e.g. internal communications. The employees of The Border and Coast Guard Academy identified ten important criteria for e-learning. The criteria that were described are: activating students, help the students learning, support and counsel students, more efficient allocation of resources and time, the freedom of time and place, the utilization of learned information, gathering feedback, making sure the learning is current and supporting the sense of community and interaction. The study showed that the planning process requires clearly defined guidelines by The Border and Coast Guard Academy and that the know-how and collaboration in the organization need to be strengthened. When preparing the guidelines and implementing the pedagogic possibilities of designing web-based teaching the above mentioned ten important criteria for e-learning can be utilized.Tutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksessa selvitettiin Raja- ja merivartiokoulun työntekijöiden käsityksiä verkko-opetuksen suunnittelusta, suunnittelun haasteista sekä hyvän verkko-opetuksen kriteereistä. Työhypoteesi tutkimuksessa oli, että verkkoteknologia on muuttanut koulutusorganisaation opetustyötä ja opettajilta perään kuulutetaan yhä enemmän uudenlaisia opetuksen suunnittelutaitoja, jotta verkko-opetus tukisi opiskelijoiden oppimista. Verkkoteknologiaa opetuskäytössä on tutkittu paljon, mutta verkko-opetuksen suunnittelua ja suunnitteluprosessia koulutusorganisaatioiden ja opettajien näkökulmasta hieman vähemmän. Tutkimuskysymykset tutkimuksessa olivat: 1. Miten Raja- ja merivartiokoulun työntekijät kuvaavat verkko-opetuksen suunnittelua? 2. Millaisia verkko-opetuksen suunnitteluun liittyviä haasteita työntekijät tuovat esille? 3. Millaiset ovat hyvän verkko-opetuksen kriteerit? Tutkimuksen metodologia: Tutkimus on aikuiskasvatustieteellinen, laadullinen tapaustutkimus, jossa on sovellettu fenomenografian ja kehittävän teema-analyysin metodologiaa. Aineiston keruu toteutettiin kymmenelle Raja- ja merivartiokoulun työntekijälle keväällä 2014 Espoon ja Imatran toimipisteissä. Aineistonkeruumenetelmä oli teemahaastattelu. Tutkimuksessa työntekijöiden käsitykset verkko-opetuksen suunnittelusta ja sen haasteista teemoiteltiin ja analyysissä eroteltiin teemoista erilaisia käsitystyyppejä, jotka järjesteltiin laajuuden ja kehittyneisyyden mukaan. Tulokset ja johtopäätökset: Raja- ja merivartiokoulun työntekijät suunnittelevat verkko-opetusta pääasiassa yksin, eikä suunnittelu etene ennalta määriteltyjen suunnittelumallien tai -vaiheiden mukaisesti. Suunnitteluun kaivataan pelisääntöjä sekä tiimityötä. Positiivinen asennemuutos verkko-opetusta kohtaan ja yhteistyön tiivistäminen eri tahojen kanssa nähdään koululla verkko-opetuksen suunnittelun kehittämismahdollisuuksina. Verkko-opetuksen suunnittelun haasteita ovat suunnitteluosaamisen puute, erilaiset pedagogiikkaan ja tekniikkaan liittyvät ongelmat, koulun yhteisten pelisääntöjen puuttuminen sekä erilaiset organisatoriset haasteet. Työntekijöiden mukaan hyvän verkko-opetuksen kriteerit ovat: opiskelijoita aktivoiminen, oppimisen edistäminen, opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen, resurssien säästäminen ja tehokkuus, ajan ja paikan riippumattomuus, opitun tiedon hyödyntäminen, palautteen kerääminen, opetuksen kelvollisuus sekä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tukeminen. Tutkimus osoitti, että suunnitteluun kaivataan yhteisiä suuntalinjoja sekä toisaalta yhteistyön ja osaamisen vahvistamista. Suuntalinjojen rakentamisessa ja verkko-opetuksen suunnittelun pedagogisten mahdollisuuksien toteuttamisessa voidaan hyödyntää hyvän verkko-opetuksen kriteerejä.
Subject: verkko-opetus
verkko-opetuksen suunnittelu
hyvän verkko-opetuksen kriteerit
raja- ja merivartiokoulun työntekijät
fenomenografia
kehittävä-teema analyysi
teemahaastattelu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record