Esi- ja alakouluikäisten lasten geometrinen hahmottaminen : Kulman suunta ja suuruus tasokuvioissa ja liikkeenä toteutettuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093601
Title: Esi- ja alakouluikäisten lasten geometrinen hahmottaminen : Kulman suunta ja suuruus tasokuvioissa ja liikkeenä toteutettuna
Author: Unkari, Arttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093601
http://hdl.handle.net/10138/156495
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives Earlier studies have shown that preschoolers and elementary school –aged children do not properly understand the connection between 2D-geometry and 3D-space. Traditional theory on the development of children's geometrical thinking focuses mainly on the recognition and categorizing of shapes and objects and deductive skills. This can be seen in math curricula. The objective of this study is to produce more knowledge about children's geometrical thinking and its development and the core systems of geometry that underlie it. One objective is also to examine the Finnish math curricula in light of our test results and what we know about the two core systems of geometry. Methods The study was conducted on 73 children from preschoolers to 4th-graders, of whom 37 were boys, and 36 were girls. This study is a case study, in which children took part in two separate tests. The first test was done on paper, and it measured the children's understanding of 2D-geometry. The other test was a map-test, in which the children had to walk a simple route, which consisted of a single turn, according to a map. In other words the children had to change a 2D-angle into a turn in space. The correlation between children's performances in the two tests was also under analysis. The study methods were a mix of qualitative and quantitative approach. The map-test was party analyzed through theory-based content analysis, and the quantitative approaches to studying different connections between results in the tests included Spearman's rho and Kruskall-Wallis test among others. Results and conclusions The results were in line with earlier theory on the core systems of geometry. In general, the older the children were, the better they performed in the two tests. Distinct individual differences were found in each age group of the test. The correlation between performances in the two tests was lower than expected and only poor performance in the 2D-test clearly resulted in poor performance in the map test. The results of this study point towards the conclusion that the core systems of geometry, their properties, and the development of their integration should be better recognized throughout the mathematics curricula in preschool and elementary school.Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että esi- ja alakouluikäiset lapset eivät vielä täysin hahmota kaksiulotteisen tasogeometrian ja kolmiulotteisen tilan yhteyttä. Perinteinen geometrisen ajattelun kehittymisen teoria keskittyy lähinnä muotojen ja kuvioiden tunnistamiseen ja deduktiiviseen päättelyyn. Tämä näkyy matematiikan opetussuunnitelmissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää tietoa esi- ja alakouluikäisten lasten geometrisesta ajattelusta, sen kehittymisestä ja sen taustalla vaikuttavista geometrisen ajattelun ydinjärjestelmistä. Lisäksi tavoitteena on heijastella opetussuunnitelmien geometrian sisältöjä luokka-asteittain lasten havaittuun osaamiseen ja teoriaan geometrisen ajattelun ydinjärjestelmistä. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 73 lasta esikouluikäisistä 4.luokkalaisiin, joista poikia oli 37 ja tyttöjä 36. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa lapset suorittivat kaksi erillistä testiä, jotka oli kehitelty teorian pohjalta tätä tutkimusta varten. Toisessa testissä mitattiin lasten tasogeometrian hahmottamista alakoulun matematiikan koetta muistuttavassa paperitestissä. Toisessa testissä lasten tuli kulkea karttaan merkitty yhden käännöksen reitti, eli toteuttaa kaksiulotteisena tasokuviona esitetty käännös liikkeenä kolmiulotteisessa tilassa. Lisäksi tutkittiin paperitestin tasogeometrian osaamisen ja karttatestissä pärjäämisen yhteyttä. Aineiston analyysimenetelmä oli karttatehtävän suorituskategorioiden osalta teorialähtöinen sisällönanalyysi, mutta muuhun analyysiin käytettiin tilastollisia menetelmiä. Esimerkiksi testien välistä yhteyttä tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, ja ryhmien välistä monivaihtelua Kruskall-Wallis -testillä ja Dunnin monivaihtelutestillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset vahvistivat aiempaa teoriaa geometrisen ajattelun ydinjärjestelmistä ja niiden integraation asteesta esi- ja alakouluikäisillä lapsilla. Keskimäärin vanhemmat oppilaat suoriutuivat testeistä paremmin. Selkeitä yksilöllisiä eroja esiintyi kaikkien luokka-asteiden sisällä. Testien osaamisen välinen korrelaatio jäi odotettua vähäisemmäksi, sillä vain selkeästi huono pärjääminen paperitestissä vaikutti suoraan karttatestissä huonosti pärjäämiseen. Tutkimustulokset antavat kuitenkin viitteitä siihen suuntaan, että geometrisen ajattelun ydinjärjestelmät, niiden ominaisuudet ja niiden integraation asteen kehittyminen tulisi ottaa paremmin huomioon matematiikan opetussuunnitelmissa kautta linjan.
Subject: geometria
geometrinen hahmottaminen
lapset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record