"Lapsi, vanhemmat ja opettaja, kaikki näkevät sen kokonaisuuden paremmin" : Opettajien kokemuksia Iloisen oppimisen talon toimivuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093629
Title: "Lapsi, vanhemmat ja opettaja, kaikki näkevät sen kokonaisuuden paremmin" : Opettajien kokemuksia Iloisen oppimisen talon toimivuudesta
Author: Leivo, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093629
http://hdl.handle.net/10138/156496
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The purpose of this research is to describe, analyse and interpret teachers' experiences of the Happy learning house model (HLH) and its functioning in learning and teaching. The functioning of the HLH is reflected against the national curriculum (2014) and the theory concerning individual learning styles, the conceptions of learning and assessment.The research concentrates on these areas as, looking at the functioning of the HLH, they are important part of learning and teaching. HLH model has been developed to support learning and teaching. In addition there is a belief that with its help the national curriculum will become more relevant to a child. Three teachers working in primary schools in Helsinki who had been using the HLH for a trial period took part in the research. Interview questions were based on theory. The three teachers had different kind of experiences of the HLH. All of them had set their own targets in the HLH together with the pupils at the beginning of the academic year. All three teachers had also spent some one on one time with pupils colouring the HLH and therefore monitored their progress. On top of that one of the teachers had brought into use the individual themes of the pupils. All three teachers agreed that HLH increases the individual attention each pupil gets and changes the culture of assessment. They felt HLH had helped them to know the pupils better and their interests and progress had become more visible. Teaching and learning itself hadn't changed considerably though except with one of the teachers. This was due to her bringing into use the individual themes. My research shows that when a pupil gets more individual attention with the help of the HLH it is linked to a better self-assessment of the pupils and it also increases the ability to be aware of their own strengths and weaknesses. This furthermore helps the pupil to have a better self-esteem. Using the individual themes in teaching clearly supports the new idea of conception of learning and it also affects assessment. Therefore when it comes to assessment teachers don't expect the same results and skills from all the pupils but rather stress the importance of understanding the learnt concept.Tutkimukseni tarkoitus on kuvata, analysoida ja tulkita opettajien kokemuksia Iloisen oppimisen talon (IOT:n) toimivuudesta oppimisen ja opetuksen yhteydessä. IOT:n toimivuutta peilaan tutkimukseni teoriaan eli perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaiseen yksilölliseen oppimiseen, oppimiskäsitykseen ja arviointiin. Tutkimus kohdentuu erityisesti näihin aiheisiin niiden ollessa tärkeitä tekijöitä opetuksessa ja oppimisessa IOT:n toimivuuden näkokulmasta. IOT-malli on kehitetty oppimisen ja opetuksen tueksi. Lisäksi tämän mallin avulla opetussuunnitelman uskotaan olevan aidosti läsnä oppilaiden arjessa. Tutkimukseeni osallistui kolme helsinkiläisen alakoulun opettajaa, joilla IOT oli ollut ns. koekäytössä. Haastattelin heidät kaikki yksitellen teoriaan pohjaavilla kysymyksillä. Opettajilla oli erilaisia IOT:n käyttökokemuksia. Kaikki opettajat olivat heti vuoden alussa asettaneet tavoitteet omaan IOT:oon yhdessä oppilaan kanssa. Lisäksi jokainen opettaja oli myös oppilaiden kanssa kahden kesken värittänyt IOT:a ja näin seurannut oppilaan edistymistä. Tämän lisäksi yksi opettaja oli ottanut IOT:n avulla käyttöön oppilaiden omat ja yhteiset ilmiöt ja teemat. Jokainen opettaja oli kokenut, että IOT lisää oppilaiden yksilöllistä huomioimista ja muuttaa arviointikulttuuria. Oppilastuntemus oli parantunut ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja edistyminen olivat tulleet näkyväksi. Opettaminen ja oppiminen ei kuitenkaan ollut muuttunut selkeästi kuin yhdellä opettajalla. Hänellä se oli seurausta ilmiöiden ja teemojen käyttöön otosta. Tutkimukseni osoittaa sen, että oppilaiden yksilöllisyyden huomioimisen lisääntyminen IOT:n myötä on yhteydessä oppilaan itsearviointiin ja oppilaan omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamiseen. Tämä taas johtaa itsetunnon paranemiseen. Ilmiöiden ja teemojen käyttö opetuksessa tukee selvästi uutta oppimiskäsitystä ja sillä on vaikutusta myös arviointiin. Tämä johtaa siihen, että arvioinnin näkökulmasta oppilailta ei enää odoteta samanlaisia tuotoksia tai samanlaista asiasisältöosaamista, vaan opittavien asioiden ja oppimiskokonaisuuksien ymmärtämisen tärkeys korostuu.
Subject: Oppilaiden yksilöllisyys
Oppimiskäsitys
Arviointi
Tutkiva oppiminen
inkluusio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record