Dysleksian vaikutus vieraan kielen ja äidinkielen käsittelyyn : MMN-tutkimus alakouluikäisille lapsille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093602
Title: Dysleksian vaikutus vieraan kielen ja äidinkielen käsittelyyn : MMN-tutkimus alakouluikäisille lapsille
Author: Levänen, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093602
http://hdl.handle.net/10138/156497
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Aiemmissa tutkimuksissa dyslektikoiden äidinkielen lukemisen ongelmien on todettu heijastuvan myös vieraan kielen oppimiseen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin dyslektisten ja sujuvasti lukevien lasten vieraan kielen sanojen ja epäsanojen synnyttämiä MMN-aivovasteita, jotka heijastavat kuuloaivokuoren varhaisia käsittelyvaiheita. Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko dyslektisten lasten MMN-vasteet heikompia vieraan kielen sanoille tai ylipäätään puheärsykkeille sujuvasti lukeviin verrattuna ja vaikuttaako sanojen tuttuus ryhmien välisiin eroihin. Lisäksi tarkasteltiin, onko kielellisen suoriutumisen ja MMN-vasteiden voimakkuuden välillä yhteyttä. Menetelmät. Koehenkilöryhmät koostuivat 14 alakouluikäisestä dyslektisestä lapsesta sekä 14 samanikäisestä normaalisti lukevasta lapsesta. Lapsille tehtiin lukutaitoa ja kognitiivista suoriutumista mittaava esitestaus. Varsinaisessa tutkimuksessa mitattiin aivosähkökäyrällä (EEG) MMN-vasteita englannin kielen sanoille she, shy ja epäsanalle shoy sekä suomen kielen sanoille sai, soi ja epäsanalle sii. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan dyslektiset lapset erosivat verrokkiryhmästä vieraan kielen käsittelyssä. Dyslektisten lasten MMN-vasteet olivat verrokkiryhmän vasteita heikompia tutulle englannin kielen she-sanalle. Yleistä puheärsykkeiden käsittelyn eroa ei sen sijaan ryhmien välillä esiintynyt. Vieraan kielen puheärsykkeiden käsittelyyn liittyvät heikommat MMN-vasteet olivat yhteydessä heikompaan suoriutumiseen äidinkielen lukutaitoa mittaavissa testeissä sekä hitaampaan värien nimeämiseen. Tulokset viittaavat dyslektikoiden heikompaan kykyyn muodostaa ja aktivoida vieraan kielen sanojen muistiedustuksia. Lisäksi tutkimuksessa on löydetty lukutaidon ja vieraan kielen synnyttämien aivovasteiden voimakkuuden välinen yhteys osoittaa, että dyslektikoiden lukutaidon ja vieraan kielen käsittelyn taustalla on yhteisiä tekijöitä.Introduction. Previous studies suggest that dyslexic pupils have inordinate difficulties learning foreign languages at school. The present study examined the mismatch negativity (MMN) brain responses elicited by foreign language words and nonwords in dyslexic children compared to typically reading controls. MMN reflects early processing stages in auditory cortex. The aim of this study was to determine whether dyslexic pupils have impaired MMNs for foreign language words or speech stimuli in general, and whether word familiarity has a different effect on the two groups. In addition, the correlations between MMN differences and reading and cognitive skills were analysed. Methods. Participant groups consisted of 14 dyslexic school children, and 14 typically reading controls. Before brain recordings, literacy skills and cognitive functioning were tested. Brain responses to English words (she, shy) and nonwords (shoy), and Finnish words (sai, soi) and nonwords (sii) were measured with electroencephalography (EEG). Results and conclusions. The results suggested that compared to controls, dyslexic children's MMN responses to foreign language were impaired for a familiar word she, but only. However, the groups did not differ in processing speech-sounds in general. In addition, weak MMN responses to the foreign word were associated with poorer reading skills and slower rapid naming in mother language. The results of this study suggest that the establishment, access and activation of memory representations for foreign words is impaired in dyslexia. In addition, the finding that poor performance in native language reading is correlated with the strength of brain responses to foreign language suggests that there are common factors underlying literacy skills and foreign language learning.
Subject: dyslexia
reading skills
second language learning
brain
language processing
vieraan kielen oppiminen
kielen käsittely
Subject (yso): lukutaito
aivot
dysleksia
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record