Vad vill jag bli när jag blir stor? : En studie om ungdomars val att söka till folkhögskola

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093573
Title: Vad vill jag bli när jag blir stor? : En studie om ungdomars val att söka till folkhögskola
Author: Ekqvist, Cecilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093573
http://hdl.handle.net/10138/156499
Thesis level: master's thesis
Abstract: When adolescents graduate from upper secondary school they face a turning-point when they shall make an occupational choice. The occupational choice can be problematic and an alternative is then to study at a folk high-school. The education programmes at the Finnish folk high-schools usually last one year and offer optional, educative and vocational education. The aim of this qualitative Master's Thesis is to investigate folk high-school students' occupational choice behaviour and their experiences of the process of the occupational choice. The aim of this is to clarify the importance of the folk high-school for adolescents' process of occupational choice. The scientific approach of this study is phenomenological, which means that the study aims to describe the informants' subjective experiences and descriptions regarding the research topic. Eleven students from Västra Nylands folkhögskola were interviewed in this study, and the collected data were analysed using theoretical interpretation. The interviews were conducted as theme interviews. The results of this study demonstrate that the reasons behind applying for the folk high-school were a need of a year off, career goals, will to become independent, pragmatically rational thinking and emotions, socialisation, and the education as a second-hand choice. Several of the informants experienced stress facing the occupational choice, but the year at the folk high-school helped them with the process as well as developed them knowledge-wise, personally and socially.När ungdomar går ut utbildningen på andra stadiet är de i ett brytningsskede då de skall göra ett yrkesval. Yrkesvalet kan vara problematiskt och då är studier vid en folkhögskola ett alternativ. Studielinjerna vid de finländska folkhögskolorna omfattar oftast ett läsår och ger frivillig, allmänbildande och yrkesförberedande undervisning. Syftet med den här kvalitativa Pro gradu -avhandlingen är att undersöka folkhögskolestuderandes yrkesvalsbeteende och att skapa en bild av deras upplevelser kring yrkesvalsprocessen. Detta i syfte att klargöra folkhögskolans betydelse för ungdomars yrkesvalsprocess. Undersökningens vetenskapliga förhållningssätt är fenomenologiskt, vilket betyder att undersökningen strävar till att beskriva informanternas subjektiva upplevelser och beskrivningar gällande forskningsämnet. Undersökningen genomfördes genom att intervjua elva studerande vid Västra Nylands folkhögskola. Analysen skedde med hjälp av den kvalitativa metoden teoretisk tolkning. Intervjuerna utfördes som temaintervjuer med på förhand bestämda teman som berörde forskningsämnet. Forskningsresultatet visade att orsakerna att söka till folkhögskolan var behov av ett mellanår, karriärmål, vilja att bli självständig, pragmatiskt rationellt tänkande och känslor, socialisation och utbildningen som andrahandsalternativ. Flera informanter upplevde stress inför yrkesvalet, men folkhögskoleåret hjälpte dem i processen samt utvecklade dem på ett kunskapsmässigt, personligt och socialt plan.
Subject: brytningsskede
folkhögskola
yrkesval
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record