Mitä aineeton köyhyys on?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273280
Title: Mitä aineeton köyhyys on?
Author: Kaartinen, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273280
http://hdl.handle.net/10138/156694
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia aineetonta köyhyyttä. Kyseessä on köyhyysteemoja käsittelevä tutkimus ja käsitteen sisällöllinen konseptointi. Tutkimuksessa halutaan tehdä aineettoman köyhyyden kautta näkyväksi köyhyyden monisyistä luonnetta sekä köyhyyskokemusten heijastusvaikutuksia. Tutkimuksessa keskitytään köyhyyden ei-materialistisiin, niin sanotusti näkymättömiin sisältöihin ja selvitetään näiden vaikutuksia yksilön elämään. Koska aineettoman köyhyyden käsite on uudehko eikä sitä ole aiemmin tarkkarajaisesti määritelty, lähestytään ilmiötä useampien teoreettisten näkökulmien avulla. Näitä ovat resurssit/pääomat (taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen, symbolinen ja luottamus) sekä resilienssi. Tutkimuksessa ei tyydytä jäämään vain käsitemäärittelyntasolle vaan halutaan rohkeasti yhdistää teoreettista pohdintaa köyhyyskokemuksista näyttäytyviin ilmiöihin. Tutkimus paikantuu kvalitatiivisen köyhyystutkimuksen kentälle ja lähestyy köyhyyden teemaa sosiaalisesta näkökulmasta. Tutkimus on metodologialtaan fenomenografisen tutkimusotteen mukainen ja tutkimusaineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä fenomenografista analyysiä. Tutkimusaineisto koostuu 35 kirjoitelman otoksesta, joka on osa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun vuonna 2006 osallistuneiden henkilöiden vuonna 2012 kirjoittamista kirjoituksista. Varsinaisen otoksen lisäksi aineistoon valittiin yksi tyyppitarina, joka valikoitui aineistoon perehtymisen ensivaiheessa. Analyysissä aineistoa tarkasteltiin ensin aineettoman köyhyyden käsityksiin liittyen ja tämän jälkeen keskityttiin aineiston tuottamiin kuvauksiin aineettomasta köyhyydestä selviytymiseen ja siltä suojautumisen sisältöihin. Tästä rakentui suojaavien pääomien kokonaisuus. Keskeiset tutkimustulokset liittyvät teoreettiseen mallinnukseen aineettomasta köyhyydestä ja suojaavista pääomista. Niitä tarkastellaan toisiinsa limittyvinä ilmiöinä, mutta ne voidaan ymmärtää myös omina teoreettisina käsitteinään ja kokonaisuuksinaan. Aineettoman köyhyyden käsitykset (11 käsitystä) antavat kuvauksen aineettoman köyhyyden käsitteelle. Suojaavat pääomat kuvaavat yksilön selviytymisen ja pärjäävyyden kannalta keskeisiä elementtejä sekä tarjoavat mahdollisuuden aineettomaan köyhyyteen vaikuttamiseen ja siltä suojautumiseen. Tutkimus osoittaa, että kun yksilöllä on resurssien/pääomien eri ulottuvuuksia käytössään, joiden avulla hän voi antaa asioille toisia merkityksiä, ei esimerkiksi taloudellisen pääoman runsaus tai sen vähyys määrittele yksilön selviytymisen kokemusta. Aineettomassa köyhyydessä pääomien sekoittuminen sekä niiden kompensaatiovaikutukset toisiinsa tekevät kokonaisuudesta kompleksisen osoittaen samalla köyhyyskokemusten laaja-alaisia vaikutuksia. Tutkimuksen tuloksissa voidaan nähdä olevan yhtäläisyyksiä myös sosiaalityön toimintakenttään, jossa on tyypillistä asioiden ja ongelmien kietoutuvuus sekä kumuloituminen. Tutkimus tarjoaa erilaisen näkökulman ja mallinnuksen siihen, miten ja millaisena haluamme köyhyyden nähdä ja siitä puhua. Aineeton köyhyys on tutkimuksen perusteella elämäntapahtumien, kokemusten ja asioiden yhteisvaikutuksena syntyvä ihmisen selviytymisen kokemukseen ja hyvinvointiin vaikuttava ilmiö. Aineeton köyhyys värittää yksilön suhteita häneen itseensä ja häntä ympäröivään sosiaaliseen ympäristöön sekä laajemmin yhteiskuntaan. Se kaventaa kielteisesti yksilön kokemuksia kyvyistään ja mahdollisuuksistaan sekä pienentää toiminnan rajoja. Aineeton köyhyys voidaan tulkita ihmisen elämää eri tavoin rajoittavana asiana.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kaartinen_Sosiaality 2015.pdf 1.175Mb PDF View/Open
Kaartinen_Sosiaalityo_2015.pdf 1.175Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record