Menettelyt ympäristövahinkojen korvaamiseksi ja ankara vastuu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508073419
Title: Menettelyt ympäristövahinkojen korvaamiseksi ja ankara vastuu
Author: Suomela, Paula
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508073419
http://hdl.handle.net/10138/156850
Thesis level: master's thesis
Discipline: Environmental law
Ympäristöoikeus
Miljörätt
Abstract: Ympäristövahinkojen korvaamista sääntelee pääasiassa ympäristövahinkojen erityislaki, ympäristövahinkolaki. Tutkielmassa määritellään aluksi keskeiset käsitteet ja termit, kuten ympäristövahinko, vahinkolajit, syy-yhteys ja sietämisvelvollisuus. Tutkielman myöhemmässä luvussa luvussa käydään läpi ympäristövahinkojen korvaaminen ympäristövahinkolain ja eräiden muiden lakien mukaisissa menettelyissä ja tarkastellaan ympäristövahinkolain aineellisten säädösten vaikutusta eri menettelyissä. Tutkielmassa tutustutaan myös ympäristövahinkojen korjaamiseen ja toissijaisen vastuun muotoihin. Neljännessä luvussa tarkastellaan korvauksen määräytymistä erityisesti ankaran vastuun osalta. Ympäristövahinkoina korvataan esinevahinko, henkilövahinko ja puhdas varallisuus vahinko. Käsitteet vastaavat vahingonkorvauslain käsitteitä, mutta varallisuusvahingon osalta korvausvelvollisuus on osittain laajempi. Pykälän toisella momentilla tarkoitetaan niin kutsuttuja aineettomia vahinkoja. Esinevahinko ja varallisuusvahinko voivat molemmat tulla korvattavaksi jo ympäristönsuojelulain lupamenettelyn yhteydessä. Ympäristövahinkolain perustilanteessa, eli kanteen johdosta ratkaistavan ympäristövahinkokysymyksen ratkaisee oikeudenkäymiskaaren 10 luvun oikeuspaikkasäännösten ilmoittama käräjäoikeus. Muutoksenhakuportaat ovat muiden riita-asioiden tavoin edelleen oikeudenkäymiskaaren osoittamalla tavalla hovioikeus ja korkein oikeus. Tutkielmassa selvitetään käräjäoikeuden ja viranomaisten toimivallan jakoa sekä menettelykysymyksiä. Ympäristölupa vaaditaan, kun toiminta aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 27 §). Pilaantumisen käsite on määritelty ympäristönsuojelulain 5 §:ssä. Lupa-asian yhteydessä määrätään korvattavaksi viran puolesta (virallisperiaate) toiminnasta johtuva, vesistön pilaantumisesta aiheutuva vahinko (YSL 125 §), eikä tällöin sovelleta ympäristövahinkolain 9 §:n säännöstä etukäteiskorvauksesta, sillä etukäteiskorvaus on lupa-asioissa pääasiallinen käytäntö. Korvauksista päättäminen lupa-asian yhteydessä liittyy vesilain perinteeseen siitä, että myös korvauskysymysten ratkaisu etukäteen on osa lupamenettelyä. Tutkielmassa perehdytään myös tiettyihin erityiskysymyksiin, kuten sopimukseen perustuvaan vastuuseen, ympäristövahinkojen korvaamiiseen vesilain mukaisessa menettelyssä ja ympäristövahinkojen korjaamisvelvollisuuteen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record