Kestovaipat kuluttajan valintana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153717
Title: Kestovaipat kuluttajan valintana
Alternative title: Cloth diapers as a consumer choise
Author: Nukari, Ilona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153717
http://hdl.handle.net/10138/157447
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Tässä tutkimuksessa selvitetään niitä arvoja ja ajatuksia, jotka vaikuttavat kestovaipat valinneen perheen vaippavalintaan. Tutkimusaihetta lähestyttiin vihreän kuluttajuuden ja kulutustutkimuksen näkökulmasta. Lähtökohtina tutustuttiin Minna Aution ja etenkin Johanna Moisanderin väitöstutkimuksiin ja niissä löydettyihin erilaisiin vihreän kuluttajuuden diskursseihin, joita ovat vallitseva vihreän kuluttajan positio, vihreä kuluttaja poliittisena aktiivina ja vihreä kuluttaja vapaaehtoisena kulutusaskeettina. Tutkimuksen aineisto koostui Internetin keskustelupalstoilta kerätyistä kirjoitelmista, joita oli yhteensä 29 kappaletta. Kirjoitelmissa äidit kertovat, miten he kokevat tai ovat kokeneet kestovaippojen käytön perheessään ja millaiset syyt heillä ovat vaikuttaneet vaippavalintaan. Tutkimus on toteutettu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysissa on käytetty apuna Atlas/ti -ohjelmaa. Aineistoa on luettu ja teemoiteltu eri aihepiirien mukaan, joita olivat esim. tiedonsaanti, ympäristömotiivit ja terveys. Moisanderin vihreän kuluttajuuden positiot olivat aineistossa havaittavissa. Vastanneet olivat ottaneet kantaa siihen, että heidän vaippavalintansa on ekologisempi kuin kertakäyttövaipat eikä kerrytä kaatopaikkajätettä. Monet vastaajista olivat tehneet vaippoja tai vaippahousuja itsekin ommellen tai neuloen. Mielenkiintoisen ryhmän tutkimukseen osallistuneista muodostivat ne vastaajat, joilla kestovaipat olivat toimineet sysäyksenä toteuttaa muutenkin ekologisempia kuluttajavalintoja arkipäivässä esimerkiksi ruokakaupassa, vaateostoksilla ja kauneudenhoitotuotteissa. Kiinnostava oli myös aineistossa esiin noussut ajatus kestovaippailusta äidin harrastuksena joko niin, että äiti nauttii vaippojen ostamisesta ja siihen liittyvästä vertailemisesta ja kuosien valitsemisesta, kauniiden vaippojen käsittelemisestä ja lapselle pukemisesta tai vaippojen itse tekemisestä.This study enlightens the values and thoughts of families choosing cloth diapers for their children. The topic was discussed from the perspective of green consumerism and consumer studies. The doctoral thesis of Minna Autio and especially the descriptions of Johanna Moisanders doctoral thesis about the different discourses of green consumerism build a basis to this study. Moisander describes in her study the dominant discourse of green consumerism. the discourse on voluntary simplicity and the political discourse of radical environmental activism. The aim is to describe consumer choises of the families, which have chosen to use cloth diapers and to compare the findings to the discourses of green consumerism. The data of this study consists of 29 essays raised from Internet forums. Mothers describe in the essays, how they have experienced using cloth diapers with their children and why they have made this choise. The study is carried out with qualitative methods using Atlas/ti -program as a help for content analysis. The data has been read and categorized under different themes such as environmental motives, information, health etc. The different discourses of green consumerism found in Moisanders Thesis were found in the data. The respondants stated that their diaper choise is more ecological than using disposabel diapers and does not increase the amount of waste. Many respondants had made diapers or diaper wraps themselves by sewing or knitting. An especially interesting group was formed by those respondants, who described that choosing cloth diapers had lead them to make also other greener consumer choises in their everyday life such as grocery shopping, buying clothes or beauty products. Interesting were also the answers which lead thinking clot diapering as a hobby of the mother either in collecting an comparing diapers, making cloth diapers by hand or just enjoying the everyday chores concerning the diapers.
Subject: vihreä kuluttaja
kuluttajuus
kestovaippa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record