Opettajaopiskelijoiden ajatuksia monikulttuurisuuskasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153724
Title: Opettajaopiskelijoiden ajatuksia monikulttuurisuuskasvatuksesta
Author: Viita, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201510153724
http://hdl.handle.net/10138/157449
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Purpose. The main purpose of this research is to find out what teacher student's of Helsinki university think about multicultural education. The goal of this research was to figure out how teacher students define multicultural education, how useful they think it is and how they define a multicultural school. Another goal was also to find out if the thoughts of those student's who had accomplished minor studies in multicultural education differed from those student's thoughts who had not had multicultural education as a minor. Methods. This research was executed by using the qualitative method. Research material was collected from teacher students of Helsinki university by using e-questionnaire. Half of the participants had had a multicultural education as a minor subject. The research material was analyzed by using research material based content analysis. Conclusions. According to my results, multicultural education was seen useful and multicultural school was seen to be much more than only student's multicultural backgrounds, equity and interaction were seen as the base of education. According to my results those teacher students, who had had multicultural education studies as their minor subject, had better and deeper understanding of the nature of multiculturalism and multicultural education than the students who hadn't had this minor and they also emphasized critical thinking.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden ajatuksia monikulttuurisuuskasvatuksesta. Tavoitteena oli selvittää miten opettaja-opiskelijat määrittelevät monikulttuurisuuskasvatuksen, millainen heidän mielestään on aidosti monikulttuurinen koulu ja kuinka hyödylliseksi he monikulttuurisuuskasvatuksen kokevat. Lisätavoitteena oli myös selvittää eroavatko monikulttuurisuuskasvatuksen lyhyen sivuaineen suorittaneiden opettajaopiskelijoiden ajatukset niiden opettajaopiskelijoiden ajatuksista, jotka eivät ole tätä kyseistä sivuainetta suorittaneet. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin käyttämällä kvalitatiivista menetelmää. Aineisto hankittiin e-kyselylomakkeella kolmeltakymmeneltä Helsingin yliopiston opettajaopiskelijalta keväällä 2013. Puolet vastaajista olivat suorittaneet monikulttuurisuuskasvatuksen lyhyen sivuaineen. Kerätty aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia, luokittelumetodia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksieni mukaan monikulttuurisuuskasvatus koettiin hyödylliseksi ja yleisesti ottaen aidosti monikulttuurisen koulun nähtiin olevan paljon enemmän kuin vain oppilasrakenteeltaan monikulttuurinen koulu, tasavertaisuuden ja vuorovaikutuksen nähtiin olevan kaiken kasvatus- ja opetustyön perusta. Lisäksi tutkimustuloksista kävi ilmi, että monikulttuurisuuskasvatuksen lyhyen sivuaineen suorittaneilla opettajaopiskelijoilla oli syvempi näkemys ja ymmärrys monikulttuurisuudesta, sen kohtaamisesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta, kuin opettajaopiskelijoilla, jotka eivät olleet suorittaneet tätä sivuainetta. Monikulttuurisuuskasvatuksen lyhyen sivuaineen suorittaneet opettajaopiskelijat osoittivat myös enemmän kriittistä pohdintaa ja korostivat myös tämän välittämistä oppilaille.
Subject: interkulttuurisuus
monikulttuurisuuskasvatus
monikulttuurisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record