Eskarilaisten joukkoon kuulumisen kokemuksia : Mukana Taikava- hankkeessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113801
Title: Eskarilaisten joukkoon kuulumisen kokemuksia : Mukana Taikava- hankkeessa
Author: Halinen, Hannamari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201511113801
http://hdl.handle.net/10138/158110
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study examines and describes sense of belonging of seventeen preschoolers in groups where art education is the main support for children with special educational needs to support their learning and developing. Children were interviewed twice in autumn and in spring. Preschool groups were part of Taikava-project and in all groups art educators were working every weekday in early childhood education instead of group assistants. Art educators were working with other early childhood educators. This study examines possibilities to support children with art education and especially in sense of belonging. The theoretic part of this study is about the possibilities of art education to support children with special needs. In Vantaa there has been quite similar project before, TaikaVoima, but the art educators did not work fulltime in day care centers in that project. TaikaVoima- projects results proved to encourage children with special needs and affirm the sense of belonging in their groups. This study has both qualitative and quantitative data and results. In this study there were 17 preschoolers interviewed twice in a year. Seven of these children were having special educational needs. Additionally it was examined kindergarten teachers perceptions of children's behavior and art educators and kindergarten teachers group work about the challenges and the targets for the first year of the project. Children's experiences were scrutinized with three different material by method of triangulation. This qualitative research has phenomenological and hermeneutical features. It is researching the world in which preschoolers are living in, and their experiences in their groups and the meaning of their experiences. The awareness and knowledge of preschoolers about their own skills and abilities and challenges did deepen during the interviews. Children had learned new social skills and skills to express themselves with art educators. Children need more support from educators to understand the needs of other children and to learn to help and take others in to account. Children were positive surprised of the help that other children gave them. They were also surprised of the new friends and games that came out if educators decided playmates.Tavoitteet: Tämä tutkimus tarkastelee ja kuvaa 17 esikoululaisen joukkoon kuulumisen kokemuksia ryhmissä, joissa kasvun ja oppimisen tuki on taidepedagogisesti painottunutta. Lasten joukkoon kuulumisen kokemuksia haastateltiin esiopetusvuoden syksyllä ja keväällä. Esikouluryhmät olivat mukana vantaalaisessa Taikava-kehittämishankkeessa, ja niihin palkattiin ryhmäkohtaisten avustajien sijaan taidepedagogeja. Taidepedagogit työskentelivät 1-2 lapsiryhmässä osana ryhmän kasvatushenkilöstöä. Tutkimuksessa tarkastellaan taidekasvatuksen ja taidepedagogiikan mahdollisuuksia vahvistaa lasten joukkoon kuulumista ryhmässä sekä minkälaisia olivat lastentarhanopettajien lapsiryhmistä tekemät havainnot. Tutkimuksen teoreettinen osuus tarkastelee taidekasvatuksen ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia kasvun ja oppimisen tukimuotona tehostettua tukea saaville lapsille. Vantaalla aiemmin toteutettu, viiden lukukauden mittainen TaikaVoima-hanke, lisäsi integroiduissa lapsiryhmissä olevien, tehostettua tukea saavien lasten itseilmaisun keinojen lisääntymistä, rohkaisi arkoja ja vetäytyviä lapsia ja lisäsi lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässä. Menetelmät: Tutkimuksessa haastateltiin 17 esikouluikäistä lasta syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Näistä lapsista seitsemän sai tehostettua tukea. Lisäksi tutkimusaineistoon kuului lastentarhanopettajien ryhmistään tekemät havainnointilomakkeet, sekä taidepedagogien ja lastentarhanopettajien yhdessä tekemän ryhmätyön aineisto. Lasten kokemusten tarkastelu tapahtui triangulaationa, koska samaa asiaa tarkasteltiin kolmen erilaisen aineiston kautta. Tämä laadullinen tutkimus sisältää fenomenologis-hermeneuttisia piirteitä. Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on elämismaailma, joka tässä tutkimuksessa on esikouluikäisten lasten kokemukset suhteessa omaan esiopetusryhmäänsä sekä heidän kokemustensa merkityksellisyys. Tulokset ja johtopäätökset. Esikoululaisten tietoisuus omista taidoistaan ja kyvyistään, mutta myös haasteistaan oli vahvistunut haastattelujen välisenä aikana. Lapset olivat oppineet taidepedagogin kanssa työskennellessään uusia taitoja ryhmässä olemiseen ja itseilmaisuun. Lapset tarvitsevat vahvemmin aikuisen tukea kehittääkseen sosiaalisia taitojaan. Lapset tarvitsevat kasvattajan ohjausta ymmärtääkseen toisten lasten tarpeita ja näkemyksiä, ja oppiakseen auttamaan ja huomioimaan muita. Lapset olivat positiivisesti yllättyneitä uusista kavereista ja leikeistä, joihin he "joutuivat", jos kasvattaja päätti leikkikaverit. Samoin he olivat yllättyneitä ja ilahtuneita toisten lasten antamasta avusta.
Subject: joukkoon kuuluminen
taidekasvatus
lastenkulttuuri
inkluusio
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hannamari_halinen_pg_2015.pdf 808.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record