Hallittu vapaus luovassa ympäristössä : oppilaiden käyttäytyminen ja käyttäytymisen hallinta draamatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093959
Title: Hallittu vapaus luovassa ympäristössä : oppilaiden käyttäytyminen ja käyttäytymisen hallinta draamatunneilla
Alternative title: Controlled freedom in a creative environment : Pupil behaviour and behaviour management in drama
Author: Anttila, Rosa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093959
http://hdl.handle.net/10138/158859
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. In this study, the aim is to examine pupils' behaviour and behaviour management in drama lessons. Drama education is based on student-centred teaching and experimental learning, which is seen as a challenge for behaviour management and a huge risk for misbehaviour. On the other hand, in drama education pupils learn through creating and producing different solutions in groups, which is not possible in a strictly controlled environment. The aim of the study is also to clarify whether the behaviour management prevents group creativity in drama. At the same time, in this study, the observation tool of The Class Assessment Scoring System (CLASS) and its suitability for analysing the behaviour management of drama will be evaluated. Methods. This study is defined as a qualitative case study. The subject of the study was eight drama lessons for pupils ranging from first to third graders. The research material consisted of secondary video data that had been shot in drama lessons of four class teachers all specialised in drama. The material was analysed by using the behaviour management section of the CLASS tool and by categorising the situations of misbehaviour and the means of behaviour management. The results were then compared to previous study results of creative action in the drama lessons. Results and conclusions. The research shows that the pupils behaved as per the expectations and there were only minor occasions of misbehaviour in the lessons. Pupil behaviour received mainly high grades (6–7 on a scale of 1–7) while the grades of behaviour management were constantly lower (3,5–6 on a scale of 1–7). Behaviour management was based on reactivity instead of proactivity. The results endorse previous information that pupil compliance is supported by persistent prevention including created and sustained drama contract as well as active working for good group relations and positive atmosphere. Pupil behaviour was at its best when the teachers did not constantly control the pupils. Previous research shows that high-quality behaviour management supports group creativity in drama. CLASS tool is seen suitable for analysing behaviour management in drama lessons especially when considering drama elements such as the drama contract and pupil devotion.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella oppilaiden käyttäytymistä ja käyttäytymisen hallintaa draamatunneilla. Draamakasvatus pohjautuu oppilaslähtöisyyteen ja kokemuksellisuuteen, mikä nähdään erityisenä haasteena käyttäytymisen hallinnalle sekä suurena riskinä häiriökäyttäytymisen syntymiselle. Toisaalta draamakasvatuksessa opitaan yhdessä uutta luoden ja erilaisia ratkaisuja tuottaen, mikä ei ole mahdollista liian kontrolloidussa ympäristössä. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, estääkö draamatuntien käyttäytymisen hallinta oppilaiden luovaa toimintaa ryhmässä. Samalla tutkimuksessa arvioidaan The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) -havainnointityökalun soveltuvuutta draamatuntien käyttäytymisen hallinnan analysointiin. Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tarkastelun kohteena oli kahdeksan 1.–3. luokkien draamatuntia. Tutkimusaineisto koostui valmiista videoaineistosta, joka oli kuvattu neljän draamaan erikoistuneen luokanopettajan draamaopetuksessa. Aineisto analysoitiin käyttämällä CLASS-mittarin käyttäytymisen hallinnan osa-aluetta sekä luokittelemalla häiriökäyttäytymisen tilanteita ja käyttäytymisen hallinnan keinoja. Saatuja tuloksia verrattiin aikaisempiin tutkimustuloksiin, joissa oli mitattu ajallisesti luovan toiminnan osuuksia samasta aineistosta. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston draamatunneilla oppilaat käyttäytyivät odotusten mukaisesti, ja häiriökäyttäytyminen oli vähäistä. Käyttäytymisen CLASS-arvot saivat pääosin korkeita arvoja (6–7 asteikolla 1–7:ään) käyttäytymisen hallinnan arvojen ollessa jatkuvasti hieman matalampia (3,5–6 asteikolla 1–7:ään). Tuntien aikana käyttäytymisen hallinta perustui suurimmaksi osaksi häiriökäyttäytymiseen puuttumiseen sellaisen ennaltaehkäisyn sijaan. Tulokset kuitenkin tukevat aiempaa tietoa siitä, että odotusten mukaista käyttäytymistä edistää pitkäjänteinen jo draamaprosessin alussa aloitettu ennaltaehkäisy, johon kuuluvat muun muassa draamasopimuksen luominen ja sen ylläpitäminen sekä aktiivinen hyvien ryhmäsuhteiden ja positiivisen ilmapiirin työstäminen. Oppilaiden käyttäytyminen oli parhaimmillaan silloin, kun opettajat eivät kontrolloineet heidän toimintaansa liikaa. Tutkimusten mukaan tämän kaltainen laadukas käyttäytymisen hallinta tukee draamatuntien ryhmäluovuutta. CLASS-mittari nähdään toimivaksi draamatuntien käyttäytymisen hallinnan analysoinnissa, kun siinä huomioidaan draamalle ominaisia elementtejä kuten draamasopimus ja oppilailta odotettava heittäytyminen.
Subject: CLASS
drama education
pupil behaviour
behaviour management
group creativity
draamakasvatus
oppilaiden käyttäytyminen
käyttäytymisen hallinta
ryhmäluovuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record