Korjausjaksot Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja terveiden keskustelukumppaneiden välisissä institutionaalisissa ryhmäkeskusteluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093995
Title: Korjausjaksot Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja terveiden keskustelukumppaneiden välisissä institutionaalisissa ryhmäkeskusteluissa
Alternative title: Repair sequences in the institutional group conversations of individuals with Alzheimer's disease and their healthy conversation partners
Author: Laakso, Meri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093995
http://hdl.handle.net/10138/158871
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi
Abstract: Objectives. The ability to detect and to resolve disturbances of interaction is an important conversational skill. In the field of conversation analytic research, the practices of repairing troubles of speaking, hearing and understanding are known as repair sequences. Individuals with Alzheimer's disease have growing difficulties to recognize their own linguistic deficiencies and to understand the interactional intensions of others. As the disease progresses, the repair initiations made by the demented individuals decrease, and their healthy conversation partners are given a central role in maintaining mutual understanding. Using conversation analytic approach, this qualitative research describes repair sequences caused by different kinds of conversational trouble sources in institutional group conversations between individuals with middle to late-stage Alzheimer's disease and their healthy conversation partners. Methods. The database of the study consisted of videotaped meetings of a conversation group held by speech and language pathology students in a day care center for demented people. Two individuals with middle to late-stage Alzheimer's disease and 15 healthy conversation partners took part in the study. Four group meetings from both demented individuals were chosen for the analysis. The conversation sessions were transcribed using conversation analytic conventions. Repair initiators and the attempts to repair following them were used to identify the repair sequences caused by the troubles of speaking of the individuals with Alzheimer's disease. Every repair sequence was then analysed according to the type of the trouble source and the progression of the repair. Results and conclusions. Three main trouble source categories were recognised from the conversations. The most common trouble type resulting in repair was problems of the content of the language while problems of the form and the use of language were less prominent. The lexico-semantic troubles of the content of the language, such as word finding problems, were dealt with collaborative but often ineffective repair efforts. Repair sequences dealing with troubles of the form of the language (e.g. phonological paraphasias and morpho-syntactic distortions) were quick and successful self-initiated self-repairs, whereas the responsibility of clarifying wider troubles with language use was left solely to the healthy conversation partners. The results of this study emphasise healthy conversation partners' active role in maintaining mutual understanding while conversing with individuals with Alzheimer's disease.Tavoitteet. Kyky ilmaista ja korjata vuorovaikutuksen ongelmia on yksi keskustelutilanteessa vaadittavista taidoista. Puhumisen, kuulemisen tai ymmärtämisen vaikeuksista aiheutuneita keskustelun ongelmakohtia ja niihin liittyviä korjauskäytänteitä kutsutaan keskustelunanalyyttisessä tutkimusperinteessä korjausjaksoiksi. Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöllä herkkyys omien kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen ja keskustelukumppanin intentioiden ymmärtämiseen heikentyy sairauden edetessä. Tällöin myös korjausaloitteiden määrä vähenee, ja keskustelukumppani joutuu ottamaan vastuun puhujien välisen yhteisymmärryksen säilymisestä. Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan institutionaalisissa ryhmäkeskusteluissa esiintyviä, Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden tuottamia puhumisen ongelmia sekä sitä, minkälaisiin korjausjaksoihin ne johtavat ja minkälaisia korjauskäytänteitä keskustelun eri osapuolilla on käytössään niiden ratkomiseksi. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui puheterapeuttiopiskelijoiden vetämistä ja videoimista muistisairaiden henkilöiden keskusteluryhmän tapaamisista. Tutkimukseen osallistui kaksi keskivaikeaa–vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä ja yhteensä 15 heidän tervettä keskustelukumppaniaan. Kummaltakin muistisairaalta henkilöltä analyysin kohteeksi valittiin neljä keskusteluryhmän tapaamiskertaa. Videotallenteet litteroitiin keskustelunanalyysin konventioiden mukaisesti. Muistisairaiden henkilöiden puhumisen ongelmat tunnistettiin keskusteluista korjausaloittimien ja niitä seuranneiden korjausyritysten perusteella, minkä jälkeen kustakin korjausjaksosta analysoitiin sen aikaansaama ongelma sekä korjauksen aloittaja ja sen loppuun saattaja. Tulokset ja johtopäätökset. Muistisairaiden henkilöiden korjausjaksoon johtaneista puhumisen ongelmista erottui kolme ongelmaryhmää: kielen muotoon, sisältöön ja käyttöön liittyvät ongelmat. Suurimmaksi ongelmaryhmäksi muodostuivat leksikaalis-semanttiset kielen sisällön ongelmat, kuten sanahaut, joita ratkovat korjausjaksot rakentuivat tyypillisesti yhteistyössä terveiden keskustelukumppaneiden kanssa käytettyjen korjuskeinojen ollessa kuitenkin usein muistisairaiden henkilöiden ilmaisumahdollisuuksia rajaavia. Fonologisiin ja morfo-syntaktisiin haasteisiin liittyviä kielen muodon ongelmia muistisairaat henkilöt korjasivat sen sijaan nopein ja tehokkain itsekorjauksin, kun taas vastuu laajempien kielen käytön ongelmien selvittämisestä jäi yksinomaan keskustelukumppaneiden harteille. Tutkimuksen tulokset korostavat terveen keskustelukumppanin aktiivista roolia keskustelun jatkuvuuden ylläpitäjänä Alzheimerin tautia sairastavan henkilön kanssa keskusteltaessa.
Subject: Alzheimerin tauti
korjausjaksot
keskusteluanalyysi
institutionaalinen keskustelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Meri_Laakso.pdf 1.057Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record