Hyvän sijaisopettajan ominaisuuksia metsästämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093961
Title: Hyvän sijaisopettajan ominaisuuksia metsästämässä
Author: Hellström, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093961
http://hdl.handle.net/10138/158879
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The objects of this study were short-term substitute teachers. Substitute teacher is a person who is called to school when the actual teacher is out. As a research theme a substitute teacher is quite rare. Also the literature on this topic is limited. There were two research problems: what the pupils expect from the substitute teacher and what is a good substitute teacher like? The research data was collected from a fifth grade class in a primary school at metropolitan area in spring 2015. The focus was in hearing the pupils because they have a legal right to be consulted in matters regarding themselves. The students are, in fact, the only ones who know what really happens when a substitute teacher leads a class. In addition data was compiled with the answers of the guardians of the students', their class teacher and the school's headmaster. Altogether 32 people were heard: 19 students, 11 parents, the class teacher and the school's headmaster. The data was collected with an open questionnaire: the children gave their answers in a paper form and adults in an electronic form. The data was analyzed by data-driven based content analysis method. The students' answers divided in 13 different content categories. Most of the perceptions were placed in the following content categories: atmosphere, the substitute teacher's personality, teaching and learning, subjects, teaching skills, substitute teachers bad behavior and maintaining order in the classroom. The results of the study were summarized in to "10 Commandments" for a substitute teacher.Tämän tutkimuksen kohteena olivat lyhytaikaiset sijaisopettajat. Sijaisopettajalla tarkoitetaan henkilöä, joka kutsutaan kouluun, kun varsinainen opettaja joutuu olemaan poissa. Tutkimusaiheena sijaisopettaja on varsin harvinainen. Myös kirjallisuutta aiheesta on kovin vähän. Tutkimusongelmia oli kaksi: mitä oppilaat odottavat sijaisopettajalta ja millainen on hyvä sijaisopettaja oppilaiden arvioimana. Tutkimuksen aineisto kerättiin yhden pääkaupunkiseudun alakoulun viidennen luokan oppilailta keväällä 2015. Tutkimuksessa haluttiin kuulla nimenomaan oppilaita, koska heillä on lakisääteinen oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Oppilaat ovat itse asiassa ainoita, jotka tietävät, mitä oikeasti tapahtuu, kun sijaisopettaja tulee luokkaan. Lisäksi aineistoa koottiin näiden oppilaiden huoltajilta, luokanopettajalta sekä koulun rehtorilta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 32 henkilöä: 19 oppilasta, 11 vanhempaa, luokanopettaja sekä rehtori. Aineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella: lapset vastasivat paperiseen lomakkeeseen ja aikuiset sähköiseen. Koottu aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysimenetelmällä. Oppilaiden vastauksista syntyi kolmetoista sisältöluokkaa. Suurin osa maininnoista sijoittui seuraaviin sisältöluokkiin: ilmapiiri, sijaisen luonne, opetus ja opiskelu, oppiaineet, opetustaidot, sijaisen huono käytös ja työrauha. Tutkimuksen tuloksien pohjalta kehitettiin niin sanotut sijaisopettajan kymmenen käskyä.
Subject: sijaisopettaja
hyvä opettaja
pedagoginen ajattelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record