Kenen vastuu? : Toimijuus oppilaiden keskinäisessä positioinnissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093966
Title: Kenen vastuu? : Toimijuus oppilaiden keskinäisessä positioinnissa
Author: Toivola, Ossi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093966
http://hdl.handle.net/10138/158892
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Previous research has shown that working in a peer group and studying according to principles of Inquiry Learning can offer possibilities for the construction of agency. Research has also shown that success in collaboration has a positive effect on the learning of pupils. The purpose of this study is to build understanding of collaboration among pupils and of the means with which they discursively construct agency in a setting where a teacher is mostly absent. This study examines the construction of agency in the collaboration of a peer group working on an Inquiry Learning project. Agency is defined as the taking and assigning of responsibility in joint action. The study sees interaction from a socio-cultural viewpoint, which emphasizes the shared importance of an individual and his/her surroundings in learning and interaction. Conversations between pupils were approached from the standpoint of discursive psychology, which sees mind and interaction as inseparable and thus demands that they be examined together. The case study centers on two fourth-grade pupils working on a shared project. The data of the study had been collected by videotaping the pupils as part of the research project Learning Bridges. The data consisted of six videotaped lessons. The collaboration of the two pupils was analysed using positioning analysis developed in the field of discursive psychology. It sees persons as forming an image of themselves and others and positioning each other relative to others by discursive means. The main result of the study is that the focus students took and assigned responsibility to each other relative to three positions: as experts, as pupils and as collaborators. These positions formed the dimensions of a pupil's agency. Another finding was that the agency was constructed both on an individual level and on a collective level. The results are in line with findings from previous research and suggest that working in a peer group is important for the construction of individual and collective agency.Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että vertaisryhmässä työskentely sekä tutkivan oppimisen periaatteiden mukainen opiskelu voivat tarjota tilaisuuksia oppilaiden toimijuuden kehittymiselle. Tutkimuksissa on myös havaittu, että ryhmän jäsenten välisen yhteistyön onnistuminen vaikuttaa yksittäisten oppilaiden oppimista edistävästi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä oppilaiden välisestä yhteistyöstä ja niistä keinoista, joilla he diskursiivisesti rakentavat toimijuutta tilanteessa, jossa opettaja ei ole jatkuvasti läsnä. Tutkimuksessa tarkasteltiin toimijuuden rakentumista oppilaiden välisessä yhteistyössä. Toimijuus käsitettiin tilanteisesti rakentuvana vastuun ottamisena ja jakamisena yhteisessä toiminnassa. Tutkimus katsoi vuorovaikutusta sosiokulttuurisesta viitekehyksestä, joka korostaa yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä yhteistä merkitystä oppimisessa ja vuorovaikutuksessa. Oppilaiden välisiä keskusteluja lähestyttiin diskursiivisen psykologian näkökulmasta, jonka lähtökohtana on, että mielen ja vuorovaikutuksen erottamattoman suhteen vuoksi niitä on tarkasteltava yhdessä. Tapaustutkimuksen keskiössä oli kaksi neljäsluokkalaista oppilasta, jotka työskentelivät yhteisen tutkivan oppimisen projektin parissa. Tutkimuksen aineisto oli kerätty videoimalla oppilaiden työskentelyä osana Oppimisen sillat -tutkimushanketta. Videoaineistoa oli yhteensä kuuden oppitunnin verran. Tutkimuksessa analysoitiin fokusoppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Analyysi tehtiin käyttäen apuna diskursiivisen psykologian parissa kehitettyä positiointianalyysia, jonka näkökulmasta ihmiset muodostavat kuvaa itsestään ja toisistaan sekä sijoittuvat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden jatkuvasti diskursiivisesti neuvotellen. Tutkimuksen päätulos on, että fokusoppilaat ottivat ja jakoivat vastuuta eli rakensivat toimijuutta aktiivisesti yhteistyönsä aikana suhteessa asiantuntijuuteen, koululaisuuteen sekä työparina toimimiseen. Nämä kolme vuorovaikutuksellista sijaintia muodostivat oppilaan toimijuuden kolme ulottuvuutta. Lisäksi havaittiin, että toimijuutta rakennettiin sekä oppilaiden henkilökohtaisena että yhteisenä vastuuna. Tulokset olivat yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa, ja niiden perusteella voidaan todeta, että työskentely vertaisryhmässä tarjoaa tärkeitä mahdollisuuksia yksilöllisen ja yhteisen toimijuuden rakentumiselle.
Subject: vastuu
positiointi
diskursiivinen psykologia
Subject (yso): toimijuus
yhteistyö
vertaisryhmät
tapaustutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Toivola Ossi_final_versio1.pdf 743.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record