Tarkkaavaisuuden, ajattelun formaalien operaatioiden ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteys koulumenestykseen ja jatko-opiskeluvalintoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093981
Title: Tarkkaavaisuuden, ajattelun formaalien operaatioiden ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteys koulumenestykseen ja jatko-opiskeluvalintoihin
Alternative title: The relations between attention, formal operational thought, psychological well-being and school achievement and choices of educational tracks
Author: Reivinen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093981
http://hdl.handle.net/10138/158894
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Aims. The aim of the study was to find out the relations between attention, formal operational thought, psychological well-being and school achievement and choices of educational tracks. The thesis complements the study and modelling carried out by the Centre for Educational Assessment and Unit of Special Education of the University of Helsinki by adding psychological well-being to the model of attention, formal operational thought and future plans. Method. The data consisted of a sample of ninth graders from six comprehensive schools from a municipality in Eastern Finland. The size of the sample was N=287 of which girls 53% (ngirls=152) ja boys 47% (nboys=135. The data were gathered using a computer-assisted ACT-test, a multiple choice Formula-test and a BPNS-questionnaire. The data were analyzed using correlations, linear regression and general linear model (GLM) two-way analysis of variance. Results. Both girls' and boys' experience of competence and formal operational thought had a statistically significant relation between school achievement. Regarding girls, competence was a stronger explanatory variable than formal operational thought, whereas regarding boys formal operational thought was a stronger explanatory variable than competence. When girls' choices of educational tracks were examined it appeared that attention and competence were statistically significant explanatory variables regarding the choice of academic track. Boys' choices of the academic track could only be explained by competence. It also appeared that attention had a statistically significant correlation between formal operational thought which in turn was correlated with school achievement. This confirmed the assumption given by previous studies that attention has an indirect effect on school achievement via formal operational thought. The thesis is part of a study (attention, thinking skills, self-determination theory and school achievement) carried out by the Centre of Educational Assessment and Unit of Special Education of the University of Helsinki.Tavoitteet. Tutkimuksessa haluttiin selvittää tarkkaavaisuuden, ajattelun formaalien operaatioiden ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä koulumenestykseen ja jatko-opiskeluvalintoihin. Työ täydentää Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen ja Erityispedagogiikan laitoksen tutkimusryhmässä tehtyä mallinnusta yhdistämällä psyykkinen hyvinvointi tarkkaavaisuuden, formaalin ajattelun ja tulevaisuuden suunnitelmien malliin. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui erään itäsuomalaisen kunnan kuuden peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista oppilaista. Otoksen suuruus oli N=287 josta tyttöjä 53% (ntytöt=152) ja poikia 47% (npojat=135. Aineiston keruussa käytettiin tarkkaavaisuuden osalta tietokoneavusteista ACT-testiä, formaaleja operaatioita mitattiin paperisella Formula-monivalintatestillä ja psyykkistä hyvinvointia kartoitettiin BPNS-kyselykaavakkeella. Aineistoa analysoitiin korrelaatioiden, lineaarisen regressioanalysiin sekä yleisen lineaarisen mallin (GLM) kaksisuuntaisen varianssianalyysin keinoin. Tulokset. Sekä poikien että tyttöjen kohdalla kokemus omasta pätevyydestä ja ajattelun formaalit operaatiot olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä koulumenestykseen. Tyttöjen osalta pätevyys oli voimakkaampi selittäjä kuin ajattelun taso ja poikien osalta taas ajattelun taso oli voimakkaampi selittäjä kuin pätevyyden kokemus. Jatko-opiskeluvalintoja tarkasteltaessa lukioon suuntautumista ohjasivat tyttöjen ryhmässä tarkkaavaisuuden taso ja pätevyyden kokemus, poikien kohdalla ainoastaan pätevyys. Tutkimuksessa kävi myös ilmi tarkkaavuuden ja ajattelun formaalien operaatioiden korrelaatio ja toisaalta myös formaalien operaatioiden tilastollisesti merkitsevä yhteys suhteessa koulumenestykseen, mikä vahvisti aiempien tutkimusten tietoa siitä, että tarkkaavaisuus vaikuttaa epäsuorasti formaalien operaatioiden välityksellä koulusuoriutumiseen. Tutkimus liittyy Koulutuksen arviointikeskuksen ja Erityispedaogiikan laitoksen tutkimukseen tarkkaavaisuus, ajattelun taito, itsemääräytymisteoria ja koulumenestys.
Subject: tarkkaavaisuus
formaalit operaatiot
psyykkinen hyvinvointi
itsemääräytymisteoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record