Erityisyyden rakentuminen opettajien puheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093992
Title: Erityisyyden rakentuminen opettajien puheessa
Author: Vilhunen, Milla Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201512093992
http://hdl.handle.net/10138/158901
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The aim of this master's thesis is to examine the formation of special in the speech of teachers. The theoretical framework is based on the stance that people try to make sense of the world by perspective of normal. However, to be normal is possible only if something is deviant from it. When it comes to schools, these lines between normal and deviant have been seen to be linked to the relation of mainstream education and special-education. The interest of this study is to analyse, how the special is formed in the speech of teachers when there is more and more students in special education and when the official direction is to bring mainstream education and special-education together by constructing teaching of all students in the same classroom. The research data is formed by interviewing special- and class-/subject-teachers. The interviews were constructed as groups, one included special -teachers and the other one class-/subject-teachers. There where total of seven interviewees. The interviews followed the rules of theme interview. I have analyzed the data by using discourse analysis. According to my results the special were formed as maladjustment, certain problems, imperfection and change. The lines between normal and special operated on the other hand between all students and on the other hand the lines were situated only between certain students, them being the students in the special education class and the students in the mainstream class. When it comes to the consequence of special it was the situation of the student that were concerned. The conclusions of this research suggest the persistence of some categories in schools and the place as an essential component for defining the lines between normal and special. Worth noticing is also the ways that showed the possibility of negotiation.Tämän pro gradu – tutkielman tarkoituksena on tutkia, miten erityisyys rakentuu opettajien puheessa. Teoreettinen kehys pohjautuu näkökulmaan siitä, että ihmiset pyrkivät hahmottamaan maailmaa aina jonkinlaisesta normaalista käsin. Asian on kuitenkin mahdollista piirtyä normaaliksi vain, jos jokin on siitä poikkeavaa. Koulumaailmassa normaalin ja poikkeavan rajojen on nähty olevan yhteydessä yleisopetuksen ja erityisopetuksen suhteeseen. Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita, miten normaali ja siitä poikkeava erityinen rakentuu opettajien puheessa aikana, jolloin erityisopetuksen piiriin on tullut yhä useampi oppilas ja toisaalta aikana, jolloin erityisopetuksen ja yleisopetuksen suhdetta on pyritty lähentämään kaikkien oppilaiden opetuksen järjestämisellä yhteisessä tilassa. Tutkielman aineiston keräsin erityis- ja luokan/aineenopettajia haastattelemalla. Haastattelut järjestettiin ryhmähaastatteluina siten, että yhdessä ryhmässä oli erityisopettajia ja toisessa luokan/aineenopettajia. Haastateltavia opettajia oli yhteensä seitsemän. Rakensin haastattelut teemahaastattelun periaatteisiin nojaten. Käsittelin aineistoa diskurssianalyysillä. Erityisyys rakentui oppilaan sopimattomuudeksi, oppilaan tietyiksi ongelmiksi, oppilaan puutteellisuudeksi ja oppilaan aiheuttamaksi muutokseksi. Erityisyyden ja normaalin rajat kulkivat toisaalta kaikkien oppilaiden välillä ja toisaalta vain tiettyjen, erityisluokassa olevien ja yleisopetuksen luokassa olevien, oppilaiden välillä. Erityiseksi rakentumisen seuraukset liittyivät puolestaan oppilaan tilalliseen sijoittumiseen. Katsonkin tämän tutkielman tuloksien kertovan joidenkin koulussa olevien kategorioiden merkitysten pysyvyydestä, sekä tilallisuudesta normaalin ja erityisen rajojen määrittelyihin oleellisesti liittyvänä elementtinä. Huomioitavaa oli myös vastapuhe, joka osoitti mahdollisuutta näistä rajoista neuvottelemiseen.
Subject: special
normal
special education
inclusion
discourse analysis
erityisyys
normaali
erityisopetus
inkluusio
diskurssianalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record