Creating a ”Human Developmental state” : a Frame Analysis of the 2013 Human Development Report

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273338
Title: Creating a ”Human Developmental state” : a Frame Analysis of the 2013 Human Development Report
Author: Paalasmaa, Henri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273338
http://hdl.handle.net/10138/159827
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, World Politics
Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstract: The duties of the state are no longer merely the classical tasks of waging war and guaranteeing internal control, but increasingly the state is responsible in fostering economic growth as well. The developmental state theory is one the most prominent growth theories that examines the role of the state in economic development. It offers a strong case against neoclassical free-market economic theories. The aim of this study is to analyze how the United Nation’s Development Program frames developmental state in order to promote human development in its 2013 Human Development Report. A secondary goal of this research is to analyze the impact of the developmental state theory on the policy prescriptions of the aforementioned report. To achieve this aim the method of frame analysis was used, more specifically Robert Entman’s reasoning devices and frame elements approach. To reduce ambiguity in the coding process a Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDA) ATLAS.ti was utilized to code the material. The coding revealed which parts and themes of the material have high salience, or importance, and which parts are less emphasized. This process enabled to first articulate the frame and then analyze it as it is relevant to the research question. According to analysis the UN is eager to frame developmental state as a human development issue. It is important for states to get policy priorities right, rather than getting prices right. It repeatedly emphasizes that higher levels of human development are beneficial to economic growth. This is against the mainstream neoclassical economic theory. According to the UN, human development should be stressed already in the early stages of growth. To achieve human development, a state should focus on ample public spending, which is also the most salient topic in the material. However, the money is not enough by itself, the state also needs to have the means to enforce the goal-oriented public policies. Public spending and levels of human development have direct correlation. The analysis reveals that the UN wants to single out policies that are aimed to job creation and poverty reduction. Job creation, especially in the agriculture sector is beneficial to growth. The UN paints a progression of an ideal developmental state. First, the state needs to become development-friendly, rather than being merely market-friendly. When a developmental-friendly state introduces capable, innovative social programs it might become people-friendly. A people-friendly state provides equal and increasing opportunities to its people. When social exclusion is minimal and education and health care are inclusive the state becomes more competitive in the global market because of its strong human capital. The framing of a political issue is always meaningful. The fact that the UN has decided to frame the developmental state as a human development issue has its implications. The UN can be seen as an elite actor. The discourse of the elite has a notably strong effect. If developmental state and the UN gets associated in peoples’ thoughts, the developmental state might become more legitimate option to policy-makers. Reiteration of ideas becomes a self-reinforcing process. The UN has selected a small number of events from thousands of national, regional and international cases and built their arguments around them. This is what framing is about: frames have the power to stress some bits of information and disregard others.Valtion keskeiset tehtävät eivät ole enää ainoastaan klassisia sodankäyntiin ja sisäisen turvallisuuden takaamiseen liittyviä tehtäviä, vaan yhä useammin valtion vastuulla on myös taloudellisen kasvun edistäminen. Teoria kehitysvaltiosta (developmental state theory) on yksi merkittävimmistä kehitysteorioista, jonka tutkimuskohteena on valtion rooli taloudellisen kasvun edistäjänä. Teoria kehitysvaltiosta tarjoaa myös vastavoiman uusklassisille, vapaata markkinataloutta korostaville teorioille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia kehysanalyysin avulla Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (United Nations Development Program) antamaa kuvaa kehitysvaltiosta sen vuoden 2013 julkaistussa Inhimillisen kehityksen raportissa (Human Development Report). Tutkimusmenetelmänä on käytetty kehysanalyysia, tarkemmin Robert Entmanin päättelykyvyn välineitä (reasoning devices) ja kehyksen elementtejä (frame elements). Tulkinnan selkeyttämiseksi aineiston koodauksessa on käytetty tietokoneavusteista laadullisen aineiston analysointiohjelmaa (ATLAS.ti). Aineiston koodaus paljasti, mitkä tekstin osat ja teemat nousevat keskiöön ja mitkä korostuvat vähemmän. Koodausprosessi mahdollisti kehyksen purkamisen tekstiosiksi ja -teemoiksi sekä niiden analysoinnin tutkimuskysymyksen kannalta oleellisilta osin. Analyysin mukaan YK luo vuoden 2013 Inhimillisen kehityksen raportissaan kuvaa kehitysvaltiosta inhimillisen kehityksen pulmakysymyksenä. Valtioiden on tärkeämpää keskittyä harjoittamaan oikeanlaista politiikkaa kuin kilpailla hinnoilla. Aineistossa toistetaan useaan otteeseen, miten inhimillinen kehitys vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun. Tämä näkökulma on valtavirtaa edustavan uusklassisen talousteorian vastainen. YK:n mukaan inhimilliseen kehitykseen tulisi panostaa jo aikaisessa kasvun vaiheessa. Inhimillisen kehityksen saavuttamiseksi valtion tulisi panostaa riittävän suuriin julkisiin menoihin. Tämä huomio korostuu analyysissa. Pelkkä rahan käyttäminen julkisiin menoihin ei kuitenkaan riitä, vaan valtiolla tulisi myös olla keinot toteuttaa päämäärätietoista toimintapolitiikkaa. Inhimillisen kehityksen taso ja julkisen rahan käyttö ovat suoraan riippuvaisia toisistaan. Analyysi paljastaa myös, että YK haluaa korostaa toimintapolitiikkaa, joka on suunnattu köyhyyden vähentämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Uusien työpaikkojen luominen erityisesti maataloussektorille on hyödyllistä talouskasvun kannalta. YK esittää ihanteellisen kehitysvaltion kehityskulun: ensinnäkin valtion tulee muuttua kehitysystävälliseksi (development-friendly) pelkän markkinaystävällisyyden (market-friendly) sijaan. Kun kehitysvaltio lisäksi ottaa käyttöön kyvykkäitä ja innovatiivisia ohjelmia sosiaalisektorilla siitä saattaa tulla ihmisystävällinen (people-friendly). Ihmisystävällinen valtio tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kansalaisilleen. Tämä auttaa valtiota myös kansainvälisessä kilpailussa. Valtio on kilpailukykyisempi, koska sillä on vahva inhimillinen pääoma. Poliittisen kysymyksen kehystäminen on aina merkityksellistä. Sillä, että YK on päättänyt kehystää kehitysvaltion inhimillisen kehityksen kysymyksenä, on seurauksia. YK voidaan nähdä eliittiin kuuluvana toimijana, ja eliitin diskurssilla on aina suuri vaikutus. Jos kehitysvaltio ja YK yhdistyvät ihmisten mielissä, kehitysvaltiosta saattaa tulla pätevämpi vaihtoehto toimintapolitiikasta päättäville tahoille. Toisto vahvistaa ideoita. YK on valinnut pienen määrän tapahtumia tuhansien kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten tapausten joukosta ja perustaa argumenttinsa niille. Tästä kehystämisessä on kyse: kehyksillä on voima korostaa tiettyjä tiedon palasia ja jättää huomioimatta toisia.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record