Toiminnanohjaus nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus : neuropsykologisesti arvioidun kognitiivisen suoriutumisen ja itsearvioinnin näkökulmat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281103
Title: Toiminnanohjaus nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus : neuropsykologisesti arvioidun kognitiivisen suoriutumisen ja itsearvioinnin näkökulmat
Author: Rantaniska, Viliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201601281103
http://hdl.handle.net/10138/159875
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Developmental dyslexia is a learning disability in which a person with normal intelligence and proper education has difficulties in learning to read and write. Usually these problems continue throughout the lifespan. Phonological problems are related to dyslexia but dyslexia seems to be a multifactorial disorder, and also executive function problems have been related to dyslexia. Executive functions are a group of different abilities related to planning, initiation and accomplishment of actions. Executive functions are generally regarded challenging to assess. Executive function problems are known to occur in children with dyslexia, but there is little data available concerning the executive functions of adults with dyslexia. The aim of this study is to investigate whether young adults with dyslexia have executive function problems. Based on the research among children a hypothesis is set: "Young adults with dyslexia have executive function problems". In addition it is examined 1) what kind of executive function problems occur in young dyslexic adults 2) does performance in cognitive executive tests predict the subjective experience of every day executive functioning. Executive functions of 35 young adults aged 18-36 were investigated (25 women, 10 men) as a part of a larger study of the effectiveness of neuropsychological rehabilitation for dyslexia. All participants have meda medical diagnosis of developmental dyslexia. Executive functions were assessed widely with cognitive executive function tests and a self-evaluation (BRIEF-A, Behavior rating inventory of executive functions – Adult version). Young adults with dyslexia demonstrated problems in executive functions according to hypothesis. Generally the performance in executive function tests were heterogeneous. Objectively problems was detected at group level in inhibition, working memory, fluency and shifting. Subjectively adults with dyslexia reported executive function problems in working memory, initiating and task monitoring. No statistically significant associations were found between cognitive executive function tests and self-evaluated problems. These results widen and confirm our knowledge of developmental dyslexia: adults as well as children with dyslexia have executive function problems. In our modern society where studying and working is usually cognitively demanding and requires usage of written material it is important to understand the diversity of deficits related to learning disabilities.Kehityksellisessä lukivaikeudessa henkilöllä ilmenee kouluopetuksesta ja normaalista älykkyydestä huolimatta merkittäviä puutteita lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Lukivaikeuden vaikutukset ulottuvat usein läpi elämän. Fonologiset ongelmat on yleisesti liitetty lukivaikeuteen, mutta todennäköisesti lukivaikeuden tausta on monitekijäinen, ja muun muassa toiminnanohjauksen ongelmat on liitetty lukivaikeuteen. Toiminnanohjaus on joukko erilaisia, oman toiminnan suunnitteluun, aloittamiseen ja toteuttamiseen liittyviä taitoja ja sen arvioimista pidetään yleisesti haastavana. Lasten lukivaikeuteen tiedetään liittyvän toiminnanohjauksen ongelmia, mutta aikuisiin kohdistuvaa tutkimusta on vielä vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten lukivaikeuteen liittyviä toiminnanohjauksen ongelmia. Lähinnä lasten tutkimuksiin perustuen asetetaan hypoteesi H1: "Nuorten aikuisten lukivaikeuteen liittyy toiminnanohjausongelmia." Lisäksi tutkitaan 1) millaisia nämä toiminnanohjauksen ongelmat ovat tarkasteltuna sekä kognitiivisissa tehtävissä suoriutumisen että itsearviointien näkökulmasta ja 2) ennustaako kognitiivisissa toiminnanohjausta mittaavissa tehtävissä suoriutuminen yksilön itse kokemaa arjen toiminnanohjausta nuorilla aikuisilla, joilla on lukivaikeus? Tutkimukseen osallistui 35 nuorta aikuista (naisia 25, miehiä 10), joilla on lääketieteellisesti todennettu kehityksellinen lukivaikeus. Osallistujat olivat osa laajempaa lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta selvittävää tutkimushanketta. Iältään he olivat 18-36 -vuotiaita. Osallistujien toiminnanohjausta arvioitiin laajasti sekä toiminnanohjausta mittaavin kognitiivisin tehtävin että itsearvion avulla (BRIEF-A, Behavior rating inventory of executive functions – Adult version). Nuorten aikuisten lukivaikeuteen havaittiin liittyvän hypoteesin mukaisesti toiminnanohjauksen ongelmia. Yleisesti suoriutuminen toiminnanohjausta arvioivissa tehtävissä oli hyvin vaihtelevaa. Objektiivisesti ongelmia havaittiin ryhmätasolla inhiboinnissa, työmuistissa, tuottamisen sujuvuudessa sekä toiminnan joustavassa vaihtamisessa. Subjektiivisesti koehenkilöt raportoivat kokevansa toiminnanohjauksen ongelmia työmuistissa, tavoitteellisuudessa ja aloitteellisuudessa. Toiminnanohjausta arvioivat kognitiiviset tehtävät eivät ennustaneet tilastollisesti merkitsevästi arkipäivän itsekoettuja toiminnanohjauksen ongelmia. Tulokset laajentavat ja vahvistavat tietämystämme lukivaikeuksista: lasten lukivaikeuksien lisäksi myös aikuisten lukivaikeuteen liittyy toiminnanohjauksen vaikeuksia. Nykyisessä yhteiskunnassa, jossa kouluttautuminen on vaativaa ja työ keskittyy usein kirjallisen materiaalin ympärille, on tärkeää ymmärtää oppimisvaikeuksien yhteydessä ilmenevien ongelmien monimuotoisuus.
Subject: lukivaikeus
toiminnanohjaus
itsearviointi
kognitiiviset menetelmät


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record