Kuluttajien suhtautuminen ruoka-aiheisiin sisältöihin sosiaalisessa mediassa ja niiden yhteys ruoan valintaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161163
Title: Kuluttajien suhtautuminen ruoka-aiheisiin sisältöihin sosiaalisessa mediassa ja niiden yhteys ruoan valintaan
Author: Lindfors, Annina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602161163
http://hdl.handle.net/10138/160186
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring
Marketing
Markkinointi
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kuluttajat suhtautuvat sosiaalisessa mediassa esiintyviin ruoka-aiheisiin sisältöihin, ja minkälainen yhteys sisällöillä on kuluttajan ruoan valintaan. Lähestymistapa on kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin fokusryhmähaastattelua. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään minkälaisia ruoka-aiheisia sisältöjä haastateltavat havaitsevat tai aktiivisesti seuraavat käyttämissään sosiaalisen median kanavissa, minkälaiset sisällöt ovat kiinnostavia, minkälaisia ruoka-aiheisia sisältöjä he itse luovat sosiaalisen median kanaviin ja onko näillä sisällöillä yhteyttä ruoan valintaan. Fokusryhmiä muodostettiin kaksi, joissa osallistujia oli yhteensä seitsemän. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys johdettiin kirjallisuuskatsauksen sekä aiemmin tehdyn tutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ruoka-aiheiset sisällöt sosiaalisessa mediassa ovat sitä kiinnostavampia, mitä ajankohtaisempia, visuaalisempia ja vuorovaikutuksellisempia ne ovat. Tulokset ovat yhdenmukaisia aiemman tutkimuksen kanssa. Tutkittavien omien sosiaalisen median kontaktien luomat sisällöt olivat myös vaikuttavampia kuin yrityksien luomat sisällöt. Tämä myötäilee yleistä käsitystä siitä, että kun käyttäjät pidetään sisällönluomisen keskiössä, ovat sisällöt kiinnostavampia. Omia ruoka-aiheisia sisältöjä tutkittavat loivat lähinnä kuvamuodossa valikoituihin sosiaalisen median kanaviin. Ruoan valinnassa vaikuttavimmiksi ruoka-aiheisiksi sisällöiksi nousivat tutkittavien lähipiirin luomat sisällöt, blogipostaukset sekä visuaaliset sisällöt Instagramissa ja Pinterestissä. Sosiaalinen media on vaikuttanut tutkittavien ruoan valintaan muun muassa monipuolistamalla sitä. Uusia ruokia kokeillaan rohkeammin sekä useammin. Sosiaalisuus ja vuorovaikutus ruokailutilanteessa korostuivat vastauksissa. Ruoka nähtiin myös yhä enemmän identiteetin rakentajana ja itsetunnon kohottajana. Ruoka-aiheisten sisältöjen luomiselle oli kehitetty normeja, jotka määrittivät, minkälaista sisältöä kussakin sosiaalisen median kanavassa julkaistiin. Tutkimus avaa sosiaalisen median ruoka-aiheisia sisältöjä ilmiönä, sekä antaa yleiskuvan siitä, miten kuluttajat suhtautuvat niihin. Aiempi, niukka tutkimus aiheesta on keskittynyt siihen, miten sosiaalista mediaa on hyödynnetty ja voidaan hyödyntää yrityksien markkinointiviestinnässä. Tämä tutkimus valaisee kuluttajien näkökulmaa aiheeseen. Ruoan valintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu kattavasti, mutta kokonaisajallisesti sosiaalinen media on ollut yrityksien ja kuluttajien käytössä suhteellisen vähän aikaa. Sosiaalisen median ruoka-aiheisten sisältöjen ja ruoan valinnan yhteyttä ei ole tutkittu aiemmin. Tutkimus kartoittaa pintapuolisesti sitä, minkälainen vaikutus sosiaalisella medialla on ruoan valintaan, ja miten kuluttajat suhtautuvat sisältöihin sosiaalisessa mediassa. Samalla avataan kuluttajien syitä omien ruoka-aiheisten sisältöjen luomiseen sekä syitä seurata, jakaa tai kommentoida muiden luomia sisältöjä.
Subject: sosiaalinen media
sisältömarkkinointi
ruoan valinta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record