Kuudesluokkalaiset vertaispalautteen antajiksi oppimassa : katsaus vertaispalautteen sisältöön ja muotoon kuudennen luokan kirjoittamisen opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171171
Title: Kuudesluokkalaiset vertaispalautteen antajiksi oppimassa : katsaus vertaispalautteen sisältöön ja muotoon kuudennen luokan kirjoittamisen opetuksessa
Author: Bergström, Anna-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171171
http://hdl.handle.net/10138/160284
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. The goal in my thesis is to describe how six-graders give peer feedback when learning to write. My focus is especially on textual concepts the pupils are using in their feedback comments and on the ways readers express their evaluative experience. In regard to this I analyse what sort of learning this feedback represents. To give my thesis a background and a context I introduce previous research on cooperative learning, feedback and concept learning. Methods. My research is a qualitative case study and my method is content analysis. My data has been collected as a part of RokKi-project and it contains 23 stories and 119 peer feedback comments given to them. The feedback comments have been written not only by pupils but also two student teachers, a teacher of didactics and the class teacher. Majority of the feedback comments have been given anonymous, so it is possible that there could be some comments in my data that have been written by adults. I reflect the concepts in the feedback comments on the curriculum and three textbook and exercise book series used in fourth and fifth grade. Results and conclusions. Six-graders use textual concepts when giving peer feedback on each other's stories. There are 16 different textual concepts in my data and they are mentioned 109 times. The most used concept is a story (tarina). One peer feedback comment can have many targets and there can be various textual concepts in it. The target in a six-graders feedback comment is often related to the plot (juoni) and the beginning (alku) and the ending (loppu) of a story. A six-grader can analyse a story's chain of events and understand the chronology of a story. The use of textual concepts specifies and deepens the meaning of feedback to the writer of the story. It also reveals how the feedback's giver can use textual concepts they have learned. Reader's evaluative experience starts dialogue between the writer and the reader which completes the feedback comment. This lifts the writer's voice to the center and on the focus which can lead to the writer's voice growing stronger. All in all, peer feedback in writing is useful not only to the receiver but also the giver.Tavoitteet. Tutkimukseni tavoite on kuvata, millaista vertaispalautetta kuudesluokkalaiset oppilaat antavat kirjoittamisen opetuksessa. Tarkennan fokukseni erityisesti niihin teksteistä puhumisen käsitteisiin, joita oppilaat palautekommenteissaan käyttävä sekä lukijakokemuksen ilmaisemisen tapohin. Lisäksi pohdin, millaisesta oppimisesta palautteenantaminen kertoo. Taustoitan tutkimustani avaamalla aiempaa tutkimusta niin yhteistoiminnallisesta oppimisesta, palautteen antamisesta kuin käsitteen oppimisestakin. Menetelmät. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus menetelmänäni sisällönanalyysi. Aineistoni on osa RokKi-hanketta ja se koostuu 23 kertomuksesta sekä 119:stä niille annetusta vertaispalautekommentista. Palautekommentteja ovat antaneet niin oppilaat kuin opetusharjoittelijat, didaktikko ja luokan oma opettaja. Suuri osa palautekommenteista on annettu nimettöminä, joten analyysini osaksi on voinut päätyä myös joitakin aikuisten kirjoittamia kommentteja. Peilaan palautekommenteissa esiintyviä käsitteitä opetussuunnitelman perusteisiin sekä kolmeen äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjan teksti- ja harjoituskirjaan. Tulokset ja johtopäätökset. Kuudesluokkalaiset käyttävät teksteistä puhumisen käsitteitä antaessaan vertaispalautetta luokkatoverin kertomuksesta. Erilaisia käsitteitä on aineistossani 16 ja niitä käytetään yhteensä 109 kertaa. Käytetyimmäksi käsitteeksi nousee ylivoimaisesti tarina (44 mainintaa). Yhdellä vertaispalautekommentilla voi olla monta eri kohdetta ja siinä voi esiintyä useita eri teksteistä puhumisen käsitteitä. Aineistoni maalaa kuvaa kuudesluokkalaisesta, joka kertomusta lukiessaan kiinnittää huomionsa kertomuksen tarinan ja juonen kulkuun, toisaalta kertomuksen rakenteeseen (alkuun ja loppuun). Kuudesluokkalaisella on siis kyky tarkastella kertomuksen tapahtumien kulkua ja hahmottaa kertomuksen kronologiaa. Usein kuudesluokkalaisten palautekommentit ovat lyhyitä kehuja. Käsitteiden käyttäminen kuitenkin tarkentaa ja syventää palautteen merkitystä kertomuksen kirjoittajalle – ja toisaalta paljastaa palautteenantajan käsitteiden hallinnan ja kyvyn soveltaa oppimaansa. Lukijakokemuksesta kertova palautekommentti täydentää käsitteellä tarkennettua vertaispalautetta. Lukijakokemuksen ilmaisut luovat vuoropuhelun kirjoittajan ja lukijan välille ja mahdollisuuden palautteenantajalle kertoa, millä tavoin kertomus on hänelle tullut todeksi. Kirjoittajan ääni tuodaan keskiöön, ja lukija palautteellaan tekee näkyväksi sen merkityksen. Tässä näkyy mielestäni vertaisoppimisen ydin, ajatusten ja kokemusten jakaminen ja niistä toinen toisilta oppiminen. Vertaispalautteen antamisella kirjoittamisen opetuksessa voi siis olla kaksisuuntaista hyötyä niin antajalle kuin saajallekin.
Subject: peer learning
peer feedback
concept learning
textual concepts
reader experience
writer's voice
vertaisoppiminen
vertaispalaute
käsitteen oppiminen
teksteistä puhumisen käsite
lukijakokemus
kirjoittajan ääni


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record