Ravitsemusta ja ruoanvalintaa koskevat kirjoitukset Kotitalous-lehdessä 1952–1982

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171169
Title: Ravitsemusta ja ruoanvalintaa koskevat kirjoitukset Kotitalous-lehdessä 1952–1982
Author: Halminen (ent. Lepistö), Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602171169
http://hdl.handle.net/10138/160293
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Purpose. The purpose of this study is to examine articles on nutrition and food choices in Kotitalous-magazine and to focus on the changes that have occurred in Finnish peoples food habits during 1952–1982. The end of food rationing in the beginning of the 1950's together with continuous increase in the food assortment created a need for information. The magazine tried to fill this need as the research period went on. The study explores how national nutrition problems; food culture and nutritional education are illustrated in articles published in Kotitalous-magazine. The pivotal message in their content, the changes of perspective in the writing and their frequency is analysed from the data. The research questions are: 1. How do the articles reflect on solutions to national nutritional problems? 2. How are changes in food culture reflected in the articles? 3. How is nutritional counselling and teaching reflected in the articles? Methodology. The data consists of Kotitalous-magazines from 1952 to 1982, which consists of 300 issues containing 1500 articles in total. Off the aforementioned articles 352 concern nutrition and nutritional choices. The qualitative analysis of the material was done by analysing the content of these articles in relation to the relevant theoretical background. Results and conclusions. At the beginning of the researched time period articles in Kotitalous-magazine instructed people how to survive deficiency diseases and the composition of right kinds of nutrition while the focus shifted more towards the preventing of new public health issues like cardiovascular diseases as the research period went on. The intake of essential nutrients, fats and sugars played a major role in the magazine articles. The change in food culture was presented in the articles as the amount and assortment of foods available increased more and more. That was when the food culture began to diversify and took on influence from for example abroad. Dietary recommendations and nutrition counselling strived to educate consumers to consume healthy food, increase vegetable intake and decrease the amount of sugars and fats consumed.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Kotitalous-lehden ravitsemusta ja ruoanvalintaa koskevia kirjoituksia ja selvittää niiden perusteella suomalaisten ruoankäytössä ilmenneitä muutoksia vuosien 1952–1982 välisenä aikana. 1950-luvun alussa elintarvikkeiden säännöstelyn päättyminen ja jatkuvasti lisääntyneet ruoanvalinnan mahdollisuudet elintarvikkeiden määrän lisääntyessä, saivat aikaan tiedon tarpeen, johon pyrittiin vastaamaan koko tutkimusajanjakson ajan. Tutkimuksessa selvitetään tarkemmin, miten kansanravitsemusongelmat, ruokakulttuuri ja ravitsemuksen opetus näkyvät Kotitalous-lehtien kirjoituksissa. Tutkimusaineistosta selvitetään myös kirjoitusten keskeinen viesti, niiden sisällössä ja asioiden tarkastelussa tapahtunut muutos sekä kirjoitusten määrä. Tutkimuskysymykset 1. Miten kirjoitukset heijastavat kansanravitsemusongelmien ratkaisuja? 2. Miten ruokakulttuurin muutos näkyy kirjoituksissa? 3. Miten ravitsemuksen opetus näkyy kirjoituksissa? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui vuosien 1952–1982 Kotitalous-lehdistä, joita oli yhteensä 300 kappaletta ja, joissa oli yhteensä noin 1500 artikkelia. Näistä ravitsemusta ja ruoanvalintaa koskevia artikkeleita oli 352 kappaletta. Laadullisen aineiston analyysi tehtiin näistä artikkeleista käyttäen teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusajanjakson alussa Kotitalous-lehtien kirjoitukset ohjeistivat puutostaudeista selviämiseen ja oikeanlaisen ravinnon koostamiseen, kun taas tutkimusajanjakson edetessä annettiin enemmän neuvoja ravintoaineiden saannista sekä uusien kansantautien kuten lihavuuden ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisystä. Välttämättömät ravintoaineet sekä rasvan ja sokerin saanti olivat merkittävässä osassa lehtien kirjoituksissa. Ruokakulttuurin muutos näyttäytyi kirjoituksissa ruoan määrän ja valikoiman lisääntyessä yhä enemmän, jolloin ruokakulttuuri monipuolistui ja sai vaikutteita esimerkiksi ulkomailta. Ravitsemussuositukset ja ravitsemusneuvonta pyrkivät kuitenkin valistamaan kuluttajia nauttimaan terveellistä ruokaa, lisäämään kasvisten kulutusta ja vähentämään sokerin ja rasvan käyttöä.
Subject: ravitsemus
ruoanvalinta
ruokakulttuuri
kansanravitsemus
opetus
Kotitalous-lehti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record