Toimihenkilöiden ja organisaation käsityksiä työurista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602191189
Title: Toimihenkilöiden ja organisaation käsityksiä työurista
Alternative title: White-collar employees' and organization's views on careers
Author: Heiskala, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201602191189
http://hdl.handle.net/10138/160300
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: This study examines the views on careers of white-collar employees and organization of Fiskars. The study answers two questions: what kind of views on careers the white-collar employees have, and what kind of views on careers the Fiskars organization has. The theoretical foundation of white-collar employees' views on careers is based on the concept of subjective career and Schein's career anchors theory. The theoretical foundation of the organization's view on careers consists of the concepts of psychological contract, career planning and career management. Previous research has shown that careers are increasingly variable and that they have become more versatile and flexible. This study generates knowledge on careers from both individual's and organization's perspective. The target is to create an overall picture of careers. The concept of view in this study is defined as the perception of the research subject of the interviewed persons formed through experience and thinking. The target organization of the study is Fiskars and ten white-collar employees of Fiskars and three persons from management and human resources department of Fiskars were interviewed for the study. The research methodology is qualitative and the research data was collected using theme interviews method. The research data was analyzed with content analysis method. The interviewed employees experienced the concept of career in a positive way and described a career mostly using the career path metaphor. Employees from different age groups also had different views of careers. For younger employees work is no longer the center point of life or a separate part from other aspects of life but rather a natural part of it. Employees' and organization's views were the same when asked who is responsible for career. All the interviewees had strong opinions that the party ultimately responsible for a career is the individual her/himself and that the role of the organization is to provide career opportunities and the role of the manager is to support the employee in career development. White-collar employees' and organization's thoughts of career direction and career moves were horizontal but both groups emphasized that the idea of vertical career moves continues to exist. Career planning and career management were weak in the target organization and both white-collar employees and the organization hoped that career planning and career management would be improved in the future. Challenges of future careers also affect the target organization. The target is that the results of this study will help Fiskars organization to better support employees' careers and career development and also create career management and careerTutkimuksessa tutkitaan Fiskarsin toimihenkilöiden ja organisaation käsityksiä työurista. Tutkimuksessa vastataan kahteen tutkimukselle asetettuun tutkimuskysymykseen: minkälaisia käsityksiä Fiskarsin toimihenkilöillä on työurasta ja minkälaisia käsityksiä Fiskars – organisaatiolla on työurasta. Toimihenkilöiden käsitysten teoreettisena perustana on subjektiivisen työuran käsite, johon liitetään myös Scheinin ura-ankkuriteoria. Organisaation työura käsityksen teoreettinen tausta muodostuu psykologisen sopimuksen, urasuunnittelun ja urajohtamisen – käsitteistä. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työurat ovat entistä muuttuvampia, niistä on tullut monipuolisempia ja liikkuvampia. Tällä tutkimuksella tuotetaan tietoa työurista, ja käsitellään työuraa sekä yksilön että organisaation näkökulmasta, näin saaden kokonaiskuvan työurakäsityksestä. Käsityksellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan haastateltujen henkilöiden kokemuksen ja ajattelun kautta muodostunutta kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Fiskars ja toimihenkilöiden työurakäsitystä varten haastateltiin kymmentä toimihenkilöä ja organisaation käsityksen esille tuomiseksi haastateltiin kolmea johtoon ja henkilöstöhallintoon kuuluvaa henkilöä. Tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen, tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää apuna käyttäen. Ura käsitteeseen liitettiin positiivisia merkityksiä ja uraa kuvattiin useimmiten urapolku – metaforalla. Eri-ikäisillä työntekijöillä huomattiin myös erilaisia käsityksiä työurasta. Nuorempien työntekijöiden elämässä työ ei enää ole keskiössä tai irrallisena kaikesta muuta elämästä vaan luonnollisena osana koko elämää. Sekä toimihenkilöiden että organisaation edustajien käsitykset kohtasivat kysyttäessä kenellä on vastuu urasta. Kaikki haastateltavat toivat vahvasti esille, että vastuu urasta on yksilöllä itsellään mutta organisaatio on uramahdollisuuksien mahdollistaja ja esimies tukija. Toimihenkilöiden ja organisaation edustajien ajatukset urasiirtymistä tai uralla etenemistä olivat horisontaalisia mutta kummatkin ryhmät korostivat, että ajatus uralla vertikaalisesta etenemisestä elää edelleen. Urasuunnittelu ja urajohtaminen olivat kohdeorganisaatiossa heikkoa, niitä toivottiin kehitettävän. Moninaistuvien työurien haasteet kohdistuvat myös tutkimuksen kohdeorganisaatioon. Tavoitteena on, että tulokset auttavat jatkossa Fiskarsia tukemaan työntekijöiden työuria ja uralla kehittymistä paremmin sekä luomaan urajohtamisen ja urasuunnittelun prosesseja ja työkaluja. Samoin tutkimuksesta on hyötyä Fiskarsin toimihenkilöille heidän urasuunnittelussaan.
Subject: työura
subjektiivinen työura
ura-ankkuri
psykologinen sopimus
urasuunnittelu
urajohtaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record