”On mulla luotolla rahaa” : Tutkimus kuluttajien luottokortin käytöstä ja luottokorttiin liitettävistä mielikuvista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211672
Title: ”On mulla luotolla rahaa” : Tutkimus kuluttajien luottokortin käytöstä ja luottokorttiin liitettävistä mielikuvista
Alternative title: ”I do have money, I have my credit” : study of consumers’ credit card use and the conceptions associated with credit card
Author: Tuomi, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211672
http://hdl.handle.net/10138/16043
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kuluttajat käyttävät luottokorttejaan ja millaisia mielikuvia he niihin liittävät. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, miten erilaiset taustatekijät vaikuttavat kuluttajien luottokorttia koskeviin mielikuviin sekä heidän käsityksiinsä hyväksyttävästä luottokortin käytöstä. Tutkimusaineisto on kerätty kyselylomakkeella internetissä. Lomake koostui väittämistä ja avoimista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi 159 vastaajaa. Tulosten analysoinnissa käytettiin määrällisiä tutkimusmenetelmiä väittämien kohdalla. Avoimia kysymyksiä analysoitiin laadullisin menetelmin. Aineistosta laskettiin vastausfrekvenssejä ja käytettiin varianssianalyysia ja t-testiä tutkittaessa erilaisten taustatekijöiden vaikutusta vastauksiin. Avointen kysymysten analysoinnissa käytettiin tyypittelyä. Tuloksista selvisi, että on olemassa hyvinkin erilaisia tapoja käyttää luottokorttia. Myös luottokorttiin liitettävät mielikuvat vaihtelevat laajasti. Tyypillinen luottokortin käyttökonteksti mielletään välttämättömyytenä, kuten matkustaessa ulkomailla tai internet ostoksia tehtäessä. Luottokorttia myös käytetään apuvälineenä menojen ja tulojen jaksottamiseen, esimerkiksi isompien hankintojen tekemiseen ja maksun jakamiseen usealle kuukaudelle. Luottokorttia käytetään myös tyypillisesti hätävarana, eli ainoastaan tilanteissa, joissa tulee jokin äkillinen ja pakollinen ostotarve. Useat vastaajat mainitsivat myös käyttävänsä luottokorttia silloin, kun se tuo itselle etuja ja hyötyä. Leimallista on myös käyttää luottokorttia siten, että sen käyttöön on asetettu itselle selvät rajat. Luottokorttiin liitettävät mielikuvat vaihtelevat vastaajien kesken. Osa kuluttajista pitää luottokorttia varsin petollisena ja vaarallisena maksuvälineenä, joka johtaa helposti siihen, että kuluttaa yli omien varojensa. Nämä kuluttajat myös välttävät luottokortin käyttöä tästä syystä. Toisille luottokortti taas on moderni, nykyaikainen maksuväline, jota voi käyttää milloin vain ja missä vain. Useissa vastauksissa mainittiin, että luottokorttia voi käyttää, kunhan suhteuttaa sen käytön omiin tuloihinsa. Luottokortin käyttöä pitäisi usean vastaajan mukaan myös suunnitella etukäteen ja ostosten tulisi olla harkittuja. Luottokortti myös mielletään vastaajien mukaan kulutusluotoksi ja luottoraha nähdään yleisesti velkarahana. Luottokortin käyttöön suhtaudutaan hyväksyvästi yleisesti silloin, kun luottokorttia käytetään tuottavana luottona eli investointi mielessä. Naiset ovat selkeästi miehiä enemmän sitä mieltä, että luottokortilla kuluttaa helposti yli varojensa ja että se voi johtaa velkaongelmiin. He näkevät luottokortin käytön tältä osin selvästi haasteellisempana kuin miehet. Yleisestikin luottokortin käyttö nähdään haasteellisena ja koetaan, että sen käytön hallitseminen vaatii tietynlaisia taitoja. Muilla taustatekijöillä kuin sukupuolella ei havaittu olevan yhtä selvää vaikutusta tutkimuksen tuloksissa.The objective of this study is to discover, how consumers use their credit cards and what kind of conceptions are associated with credit cards. The study also focuses on what is the impact of different background factors on conceptions and perceptions of acceptable credit card use. The study material was collected using an internet questionnaire, which consisted of both closed-ended and open-ended questions. 159 consumers answered the questionnaire. The results of closed-ended questions were analysed by using quantitative research methods. Frequencies were calculated from the research material, and variance analysis and t-test were used to study the impact of the different background factors. Qualitative methods were used to analyze open-ended questions. The study revealed that there are various ways to use credit card. Also the conceptions associated with credit cards vary a lot. A typical way to use credit card is to use it when it is considered as the only payment method, ie. when travelling abroad or shopping in the internet. Credit card is also used to balance expenditures and earnings, for example in large purchases as a way to divide the payment for several months. Credit card is also typically used as a makeshift, only in situations when there is an urgent, obligatory expenditure. Several respondents also mentioned that they use credit card when it is useful to them and when it offers benefits. Setting clear boundaries on credit card use was also distinguishing factor among respondents. The conceptions associated with credit cards vary widely. Some of the respondents thought that credit card is deceptive and dangerous and can easily lead to over-consuming. These respondents generally avoid using credit card. For other respondents credit card is a modern means of payment which can be used anytime and anywhere. Many respondents considered credit card usage acceptable as long as ones own earnings are considered when using the card. Many respondents also thought that credit card use should be planned beforehand and the purchases should be intended. In general, credit card is perceived as consumer credit and credit card money is seen as debt. Credit card is widely accepted as a payment method when it is used as a productive credit, for investing. Women are considerably more eager than men to link credit cards with over-consuming and debt problems. They see credit card use clearly more challenging than men do. In general, credit card use is considered challenging and respondents thought that certain skills are needed to be able to control the use of credit card. Other background factors than gender had no clear effect on the results.
Subject: credit card
consumer credit
payment method
finance management
luottokortti
kulutusluotto
maksutapa
talouden hallinta
opinnäytteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maisterin tutkielma_Tuomi.pdf 538.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record