Tuotteen käyttötarkoituksen vaikutus sallitun tuotejäljittelyn määrittämisessä yksinoikeuslakeihin perustuvan suojan ulkopuolella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603021230
Title: Tuotteen käyttötarkoituksen vaikutus sallitun tuotejäljittelyn määrittämisessä yksinoikeuslakeihin perustuvan suojan ulkopuolella
Author: Heikkilä, Aleksi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603021230
http://hdl.handle.net/10138/160514
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kauppaoikeus
Commercial law
Handelsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan tuotejäljittelyä ja sen ongelmia kilpailuoikeudellisen yleislausekkeen, SopMenL 1 §:n mukaan. Esille otetaan suomalaista oikeuskäytäntöä, jossa on käsitelty tuotteen ja tuotepakkauksen ulkomuodon suojaa sopimattomasta menet-telystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL, 1061/1978) perusteella. SopMenL 1 §:n 1 mom. mukaan elinkeinotoiminnas-sa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Tutkielmas-sa tarkastellaan miten edellä mainitussa, sanamuodoltaan yleisluontoisessa lainkohdassa mainittua hyvää liiketavan vastaisuutta ja toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä tulkitaan tutkittaessa tuotteen tai tuotepakkauksen ulkomuodon ja ulkoasun suojaa. Tutkielmassa tarkastellaan, aiheuttaako tuotejäljittely markkinoinnin kohderyhmässä sekaantumisen vaaraa tuotteiden kaupallisesta alkuperästä. Tutkielmassa ei tarkastella onko tuotejäljittely katsottavissa ilman asiallista perustetta tapah-tuvaksi toisen elinkeinonharjoittajan goodwill-arvon hyväksikäytöksi. Hyvän liiketavan vastaisuuden edellytyksiä ja sisältöä sääntelevä SopMenL:n yleislauseke mahdollistaa tuotteen ulkomuodolle annettavan tapauskohtaisen tuotejäljittelysuojan. Toisaalta kilpailuvapauden perusteella jokaisella elinkeinonharjoittajalla on vapa-us markkinoida tuotteitaan parhaaksi katsomallaan ulkomuodolla. Tutkielmassa hahmotellaan ja kehitellään oikeuskäytännössä annettuja tulkintaohjeita ja ratkaisuja, joilla on pyritty määrittämään tämän vastakkaisasettelun välistä oikeudenmukaista tasapai-noa. Tutkielmassa vastataan kysymykseen siitä, missä kulkee ja tulee kulkemaan SopMenL:n yleislausekkeen perusteella sallitun ja kielletyn tuotejäljittelyn raja, kun huomioon otetaan erityisesti tuotteiden käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset tuotteiden ulkomuodolle. Tutkielmassa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, minkälaisia vaikutuksia tuotteen käyttötarkoituksella voi olla tuotteen ulkomuodon suojan ulottuvuuteen. Tutkimuskysymykseen saatavista vastauksista on hyötyä, koska ennakoivan brändin raken-tamisen kannalta elinkeinonharjoittajan on otettava huomioon myös yksinoikeuslakien ulkopuolelle ulottuva, usein hyvin tulkinnan-varainen, kilpailevien tuotteiden ulkomuodon suoja. Tuotejäljittely yksinoikeuslakien kattaman suojan ulkopuolella on lähtökohtaisesti sallittua, kun jäljitelmän markkinoinnissa noudate-taan hyvän liiketavan vaatimuksia. SopMenL:n yleislausekkeen perusteella on mahdollista puuttua elinkeinonharjoittajien välillä tapahtuvaan tuotteen ulkomuodon jäljittelyyn, mikäli jäljittelyn on katsottavissa hyvän liiketavan vastaiseksi. Ulkomuodoltaan tai ulkoasultaan omaperäisen ja markkinoinnin kohderyhmässä tunnetun tuotteen ulkomuodon tai ulkoasun jäljittely on hyvän liiketa-van vastaista, mikäli jäljittely aiheuttaa markkinoinnin kohderyhmässä sekaantumisen vaaran tuotteiden kaupallisesta alkuperästä jäljiteltävän tuotteen ja jäljitelmän välillä. Tuotteen käyttötarkoituksen tuotteen ulkomuodolle tai ulkoasulle asettamat lähtökohtavaa-timukset vaikuttavat siihen, kuinka omaperäinen tuotteen ulkomuodon tulee olla, jotta sitä on perusteltua suojata jäljittelyltä. Ulko-muodoltaan hyvin tavanomaiset tuotteet ja käyttötarkoituksen täysin sanelemat ulkomuodot eivät ansaitse kattavaa kilpailuoikeu-dellista ulkomuodon suojaa, koska yleistä etua ilmentävän kilpailuvapauden takaamiseksi tuotteen käyttötarkoitukseen perustuvat muodot tai tavanomaiset muodot on pidettävä kaikkien vapaasti käytettävissä tervettä kilpailua estävien muodollisten monipolien estämiseksi. Tutkielmassa tullaan siihen lopputulokseen, että mitä enemmän tuotteen ulkomuodosta saatavaan kokonaisvaikutelmaan liittyy tuotteen käyttötarkoituksen sanelemia vaatimuksia, sitä hankalampaa on elinkeinonharjoittajan tuoda esiin kaupallista alkuperää ilmentäviä omaperäisiä, tuotteen tunnetuksi tekeviä yksityiskohtia tuotteen muotoilussa. Koska kilpailuvapauden perusteella on säilytettävä tavanomaiset, tuotteen käyttötarkoituksen sanelemat, muodot kilpailevien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävis-sä, on niin kutsutuilla ”muotoköyhillä” aloilla vaikeampi saavuttaa tuotteen ulkomuodon suojaa SopMenL:n yleislausekkeen perus-teella, jolloin sallitun jäljittelyn ala on suurempi. Mikäli tuotteen ulkomuoto kuitenkin täyttää tuotejäljittelysuojan kriteerit, on suoja kattavuudeltaan sitä kapeampaa, mitä enemmän käyttötarkoitus asettaa tuotteen ulkomuodolle lähtökohtaisia vaatimuksia. Mitä vähemmän taas tuotteen käyttötarkoitus asettaa tuotteen ulkomuodolle lähtökohtaisia vaatimuksia, sitä helpompi elinkeinonharjoit-tajan on tuoda esiin tuotteen kaupallista alkuperää ilmentäviä omaperäisiä yksityiskohtia tuotteen muotoilussa ja näin saada tuot-teen ulkomuodolle kattavampaa tuotejäljittelysuojaa SopMenL:n yleislausekkeen perusteella. Mitä omaperäisempi ja tunnetumpi tuotteen ulkomuodon kokonaisuus on, sitä vahvempaa ja laajempaa suojaa tuotteen ulkomuoto nauttii. Yleislausekkeen kaltainen sääntelymalli, joka antaa tapauskohtaista tulkinnanvaraa on tuottanut yhdenmukaista, tuotejäljittelyn sallittavuuden määrittävää oikeuskäytäntöä. Toisaalta Ruotsin sääntelymallin kaltainen, yksityiskohtaisempi, tuotejäljittelyä koskeva lainsäädäntö olisi elinkei-nonharjoittajien näkökulmasta yksiselitteisempi tapa omaksua, minkälainen jäljittely yksinoikeuslakien ulkopuolella on sallittua.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record