Nerve-wracking or rewarding? : A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2012-0
Title: Nerve-wracking or rewarding? : A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals
Author: Nislin, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Belongs to series: Research Report - URN:ISSN:1799-2508
Abstract: The aim of this thesis was to investigate early childhood professionals (ECP) stress regulation, work-related well-being and pedagogical work in kindergartens, as well as to determine whether these factors were connected. The demands that ECPs encounter at work and the resources available to them as well as the extent to which they experience engagement or burnout were analysed in order to increase understanding of the challenges involved in work that is simultaneously demanding and rewarding. In this thesis pedagogical work was seen as an indicator of ECP s job performance and quality of the early childhood education service. Furthermore, the focus was on physiological aspects relating to stress regulation. The goal was to enhance knowledge of working life in the field of early childhood education by utilising an interdisciplinary, integrative approach and multiple methodologies. The study was part of two larger projects undertaken by the Department of Teacher Education at the University of Helsinki and involved two separate data sets. The first set was collected in 2009 from 117 ECPs in 24 kindergartens in the Helsinki metropolitan area. Participants in the second study (2012) were 89 ECPs from 21 integrated special kindergarten groups in the city of Helsinki. Data were collected through salivary cortisol and alpha-amylase measurements, observational assessments of pedagogical work and surveys measuring work-related well-being. The results indicated that the ECPs generally found their work resources to be adequate, and, on average, their stress regulation was balanced. On average, the ECPs experienced high levels of work engagement, yet there were also participants who were less positive and showed moderate signs of burnout. In addition, the results demonstrated the importance of social support, especially the role of the supervisor, which proved to be one of the key factors positively enhancing well-being at work. The main findings demonstrated the close relationship between ECPs stress regulation and the quality of pedagogical work in teams. However, no associations between different biomarkers and work engagement and burnout were found. This study is novel in that it combines approaches from different disciplines to investigate work-related well-being among ECPs. The study highlights the importance of teamwork not only as fundamental to high-quality early childhood education, but also in supporting the well-being of ECPs. The findings can be applied in future studies and used to inform interventions intended to enhance working conditions in kindergartens.Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää päiväkodin kasvattajien työssä jaksamista, stressin säätelyä ja pedagogisen työn laatua, ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kasvattajien kokemuksia varhaiskasvatustyön kuormittavista ja kannattelevista tekijöistä, ja millä tavoin he kokevat työssään työn imua tai uupumusta. Kasvattajien työssä suoriutumista lähestyttiin pedagogisen työn laadun kautta. Lisäksi kasvattajien stressin säätelyä tutkittiin selvittämällä heidän fysiologisia stressivasteitaan. Monitieteellisellä ja menetelmällisellä lähestymistavalla pyrittiin selvittämään moniulotteisesti päiväkodin kasvattajien kokemuksia varhaiskasvatustyöstä ja millaisia edellytyksiä heillä on tehdä pedagogisesti laadukasta työtä. Tutkimus oli osa kahta suurempaa tutkimushanketta, jotka toteutettiin Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella vuosina 2009 ja 2012. Ensimmäisen osatutkimuksen osallistujat (n=117) olivat päiväkodin kasvattajia kahdesta kunnasta pääkaupunkiseudulta. Toiseen osatutkimukseen osallistui päiväkodin integroitujen erityisryhmien kasvattajia (n=89) 21 päiväkodista Helsingistä. Aineisto kerättiin työn vaatimuksia ja voimavaroja sekä työn imua ja uupumusta mittaavilla kyselyillä, stressin säätelyä mittaavilla syljen kortisoli ja alfa-amylaasinäytteillä sekä havainnoimalla päiväkotiryhmien pedagogista laatua. Tulosten mukaan päiväkodin kasvattajat kokivat huomattavan paljon työssään työn imua ja he pitivät työnsä voimavaroja hyvinä. Keskimäärin kasvattajien stressin säätely oli tasapainossa, ja vain pienellä joukolla stressitasot olivat poikkeavat. Kuitenkin joukossa oli kasvattajia, jotka kokivat työssään kuormitusta ja lievää työuupumusoireilua. Voimavaroilla, erityisesti sosiaalisella tuella esimieheltä ja kollegoilta näytti olevan positiivinen yhteys kasvattajien stressin säätelyyn sekä pedagogisen työn laatuun. Myös työn imulla oli yhteyttä pedagogiseen työhön tiimeissä. Vaikka stressin säätely oli yhteydessä pedagogiseen työhön, sillä ei kuitenkaan ollut yhteyttä työn imuun tai uupumukseen. Tutkimus vahvistaa käsitystä työyhteisön merkityksestä työssä jaksamiselle ja stressin säätelylle. Erityisesti esiin nousee tiimityöskentely, jolla ei ole ainoastaan merkitys laadukkaan pedagogisen työn kannalta vaan myös kasvattajien tiimin jäsenten hyvinvointia vahvistavana tekijänä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa, joissa pyritään selvittämään työyhteisön hyvinvointia vahvistavia mekanismeja. Lisäksi tuloksia voidaan soveltaa suunniteltaessa kehittämistoimenpiteitä varhaiskasvatuksen alalla työskentelevien työolojen parantamiseksi.
URI: URN:ISBN:978-951-51-2012-0
http://hdl.handle.net/10138/160770
Date: 2016-04-09
Subject: erityispedagogiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Nervewra.pdf 841.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record