Änkytyksen vaikutus elämänlaatuun : kyselytutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211304
Title: Änkytyksen vaikutus elämänlaatuun : kyselytutkimus
Author: Vuori, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201603211304
http://hdl.handle.net/10138/160895
Thesis level: master's thesis
Abstract: Study aims: The impact of stuttering on an individual's life is obvious. Although quite a lot of studies have focused on the observable factors of stuttering, the features that occur under the surface have received less attention. The purpose of this study was to investigate the effects that stuttering has on the quality of life of adults who stutter. In addition this study aimed to explore the connections between demographic and stuttering related factors and quality of life. Methods: This study was carried out as a survey via Helsinki University's web questionnaire. The participants were recruited from the Association of the Finnish Stutterers. Participation was requested from adult stutterers and a total of 40 stutterers participated in the survey. The IBM SPSS Statistics 22 program was used for quantitative analysis of the data. Means, standard deviations, frequencies and percentages were computed from the multiple-choice questions. The relationships between background information and quality of life were examined using the Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and the Spearman correlation. The qualitative analysis was based on the classification of recurring themes in the answers for the open-ended questions. Results and conclusions: Stuttering seemed to be in some kind of a relationship with all the aspects of life such as the quality and quantity of communication, social life, mental health, education and work life. The effects varied between individuals both in volume and in direction. The severity of stuttering, the age at formal diagnosis of stuttering and many demographic factors such as age, marital status and educational level were connected to how the participants thought stuttering had affected their quality of life. However gender did not seem to affect their views of their quality of life. The findings of this study increase the knowledge about stuttering's diversity and its wide-ranging consequences. These results can be applied in developing the clinical practice of stuttering therapy.Tavoitteet. Änkytyksen vaikutukset änkyttävän henkilön elämään ovat ilmeiset. Vaikka änkytykseen liittyviä ulkoisesti havaittavia tekijöitä on tutkittu melko paljon, sen syvemmät vaikutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten änkytys vaikuttaa änkyttävien aikuisten elämänlaatuun. Tämän lisäksi haluttiin tutkia demografisten tekijöiden ja änkytykseen liittyvien taustamuuttujien sekä elämänlaadun yhteyttä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Helsingin yliopiston sähköisellä e-lomakkeella. Tutkittavia etsittiin Suomen änkyttäjien yhdistyksen kautta. Vastausta pyydettiin täysi-ikäisiltä änkyttäviltä henkilöiltä, ja kyselylomakkeen palautti 40 vastaajaa. Aineistoa analysoitiin määrällisesti IBM SPSS Statistics 22 -ohjelmalla, jolla laskettiin valintakysymyksistä keskiarvoja, keskihajontoja, frekvenssejä ja prosenttiosuuksia. Taustamuuttujien vaikutusta elämänlaatuun tutkittiin Mann-Whitneyn U-testillä, Kruskal-Wallis -testillä ja Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Avointen kysymysten vastauksia analysoitiin laadullisesti teemoittelemalla. Tulokset ja johtopäätökset. Änkytys näytti olevan yhteydessä käytännöllisesti katsoen kaikkiin ihmisen elämän osa-alueisiin kuten kommunikoinnin laatuun ja määrään, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn sekä koulutukseen ja työelämään. Vaikutukset olivat kuitenkin yksilöllisiä ja niiden suunta ja voimakkuus vaihtelivat. Änkytyksen vaikeusaste ja diagnoosi-ikä sekä monet demografiset tekijät kuten ikä, siviilisääty ja koulutustausta olivat yhteydessä siihen, miten änkyttävä henkilö koki änkytyksen vaikuttaneen omaan elämänlaatuunsa. Sen sijaan sukupuolella ei havaittu olevan vaikutusta vastaajien kokemuksiin omasta elämänlaadustaan. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä änkytyksen moninaisuudesta ja sen vaikutusten laaja-alaisuudesta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi änkytysterapian kuntoutuskäytänteiden suunnittelussa.
Subject: änkytys
aikuiset
elämänlaatu
kyselytutkimus
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record