Persoonallisuus ja työstressi : tavoitteellisuus ja vastuullisuus suojaavat opettajia työstressiltä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201412
Title: Persoonallisuus ja työstressi : tavoitteellisuus ja vastuullisuus suojaavat opettajia työstressiltä
Author: Talonen-Pieri, Päivi Jelena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201412
http://hdl.handle.net/10138/161601
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The purpose of this study was to examine the associations between the character traits of Cloninger's psychobiological model of personality and effort-reward imbalance and its components among primary school teachers. Occupational stress is a common fenomenom in worklife, and it is also very costly for organisations and for the society. Long-term occupational stress is associated with increased risk of adverse health effects. Previous studies have noted that teaching is a high strain profession. In previous research personality has been associated with occupational stress. There is little research done on the associations of personality and occupational stress among teachers. The aim of this study was to examine the association of character traits and occupational stress among primary school teachers. Methods. The data used in this pilot study was collected by random sample from primary school class teachers in Helsinki metropolitan area during the spring 2013. There were 55 participants out of which 49 (89%) were women and 6 (11%) were men. The average age of participants was 44 years. Occupational stress was measured using Siegrist's effort-reward –imbalance (ERI) model. Character traits were measured with Cloninger's Temperament and Character Inventory. Three separate linear regression models were done to measure the association between the character traits and effort-reward imbalance. The first model measured the direct effect of a character trait, in the second model age and number of years of education were controlled and in the third model also the other character traits were controlled. Results and conclusions. Character traits seem to be related to the occupational stress among primary school teachers. Responsibility and purposefulness, two subscales of self-directedness were associated with effort-reward imbalance at work. Higher responsibility and purposefulness predicted lower effort-reward imbalance at work. High purposefulness was associated with lower efforts. Two subscales of cooperativeness, empathy and pure-hearted conscience, were associated with higher rewards. Self-trancendence was not associated with effort-reward imbalance nor its components. These results add further evidence to the idea that certain personality traits may predispose to and protect from the occupational stress among teachers. This knowledge could be used for developing teachers' stress management skills and occupational well-being.Tavoitteet. Tutkimuksessa tarkasteltiin Cloningerin psykobiologisen persoonallisuusteorian luonteenpiirteiden sekä niiden alapiirteiden yhteyttä luokanopettajien työstressiin ja sen osatekijöihin. Työstressi on yleinen ja kallis ilmiö organisaatioille ja yhteiskunnalle. Työstressi on tutkimusten mukaan terveysriski yksilölle. Eri ammattiryhmien välisessä vertailussa opettajien on todettu kärsivän työstressistä keskimääräistä enemmän. Aiempien tutkimusten mukaan persoonallisuus on yhteydessä työstressiin. Opettajien kohdalla persoonallisuuden ja työstressin yhteyttä on tutkittu melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa luonteenpiirteiden yhteydestä luokanopettajien kokemaan työstressiin. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin pilottiaineistoa, joka ryhdyttiin keräämään keväällä 2013 pääkaupunkiseudun satunnaisotannalla valikoituneiden peruskoulujen 1.-6. luokan luokanopettajilta kyselytutkimuksella. Tutkimukseen osallistui 55 opettajaa, joista 49 (89%) oli naisia ja 6 (11%) miehiä. Opettajien ikä oli keskimäärin 44 vuotta. Työstressiä mitattiin Siegristin ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhta – mallin (ERI) avulla. Luonteenpiirteitä mitattiin Cloningerin temperamentti- ja luonteenpiirrekyselyllä (The Temperament and Character Inventory). Luonteenpiirteiden yhteyttä työstressiin tarkasteltiin lineaarisella regressessioanalyysillä kolmen eri mallin avulla, joista ensimmäisessä tarkasteltiin luonteenpiirteen suoraa yhteyttä työstressiin, toisessa kontrolloitiin tutkittavien ikä ja koulutusvuodet sekä kolmannessa edellisten lisäksi vielä muut luonteenpiirteet. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajien luonteenpiirteillä näyttäisi olevan yhteys koettuun työstressiin. Itseohjautuvuuden alapiirteet vastuullisuus ja tavoitteellisuus olivat yhteydessä matalampaan työstressiin. Korkea tavoitteellisuus oli yhteydessä vähäisempiin työn vaatimiin ponnisteluihin. Yhteistyön alapiirteet empaattisuus ja vilpittömyys olivat yhteydessä työstä saataviin palkkioihin. Henkisyys ei ennustanut työstressiä tai sen osatekijöitä palkkioita ja ponnisteluja. Nämä tutkimustulokset vahvistavat käsitystä, että on persoonallisuuspiirteitä, jotka voivat suojata yksilöä työstressiltä. Tämän tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää interventioissa, joissa pyritään kehittämään opettajien stressinhallintataitoja ja lisäämään opettajien työhyvinvointia.
Subject: TCI
ERI
persoonallisuus
työstressi
ponnistelujen ja palkkioiden välinen epäsuhta
opettaja
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record