Luokanopettajan menetelmällisiä keinoja vaikuttaa oppilaan matematiikka-asenteeseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201430
Title: Luokanopettajan menetelmällisiä keinoja vaikuttaa oppilaan matematiikka-asenteeseen
Author: Vainio, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201430
http://hdl.handle.net/10138/161620
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. In this study research topics were primary school pupils' attitudes towards mathematics and teachers' methodological ways to affect those attitudes. This study has been inspired by both national and international research results which show that attitudes get worse even when skills get better. This study concerns different kinds of methodological ways to affect pupils' attitudes and how well those methods function. Moreover, the study describes what kinds of tasks those methodological ways have from the viewpoint of attitude. Methods. Four working primary school class teachers were interviewed for this study. Interviews were theme interviews and they were made in spring 2015. The interviews were analysed following the principles of theory bounded content analysis: first analysis units were formed and then they were categorized into larger units. Results and conclusions. When categorizing the results, different kinds of methodological groups were found that have a different kind of effect on attitudes. The methodological groups are: inspiring and attracting methods, interaction based methods, self-efficacy improving methods, sufficient challenge providing methods, methods that support development of understanding and methods that support finding one's own way of learning. Considering weak pupils, especially self-efficacy improving methods are essential because weak self-efficacy affects task management and learning experiences. Sufficient challenge producing methods, on the other hand, are vital for talented pupils' attitudes. All found method groups found in this study can help teachers' when planning versatile teaching that is beneficial to attitudes. Teachers evaluated functionality of the methods which can be helpful when trying to find a functional method.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena olivat alakouluikäisten oppilaiden matematiikka-asenteiden kehitys ja opettajien menetelmälliset keinot vaikuttaa niiden kehittymiseen. Tutkimuksen innoittajana ovat toimineet sekä kansalliset että kansainväliset tutkimukset, joiden mukaan oppilaiden asenteet matematiikkaa kohtaan huononevat vaikka taidot paranevat. Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia menetelmällisiä keinoja vaikuttaa oppilaiden asenteisiin sekä näiden keinojen toimivuutta. Lisäksi tutkimuksessa kuvaillaan, millaisia tehtäviä menetelmillä on asenteen näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimuksessa haastateltiin neljää työssä olevaa alakoulun luokanopettajaa. Haastattelu oli teemahaastattelu ja ne suoritettiin keväällä 2015. Haastattelut analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen ensin analyysiyksiköt muodostaen ja sen jälkeen suurempiin kokonaisuuksiin luokitellen. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten luokittelu vaiheessa löytyi erilaisia menetelmäryhmiä, joilla on erilainen tehtävä asenteeseen vaikuttamisen näkökulmasta. Menetelmäryhmät ovat: innostusta ja kiinnostusta herättävät menetelmät, vuorovaikutukseen perustuvat menetelmät, minäpystyvyyttä vahvistavat menetelmät, riittävää haastetta tarjoavat menetelmät, ymmärryksen kehittymistä tukevat menetelmät ja oman oppimistavan löytämistä tukevat menetelmät. Heikkoja oppilaita ajattelen, etenkin minäpystyvyyttä vahvistavat menetelmät ovat olennaisia, sillä heikko minäpystyvyys vaikuttaa tehtävistä suoriutumiseen ja oppimiskokemukseen. Taitavien oppilaiden asenteen ja mielenkiinnon säilymisen kannalta puolestaan riittävää haastetta tarjoavat menetelmät ovat keskeisiä. Kaikki löydetyt luokat voivat toimia opettajalle tukena monipuolista ja asenteen kannalta suotuisaa opetusta suunniteltaessa. Opettajat arvioivat menetelmien toimivuutta, mistä voi olla apua toimivan menetelmän löytämisessä.
Subject: matematiikka-asenne
opettaja
oppilas
menetelmä
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu pdf vol 2.pdf 906.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record