"Ne sanoo, et ota salaattii tai sit ota perunaa" : Terveellinen ruoka pääkaupunkiseudun 6-luokkalaisten näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201416
Title: "Ne sanoo, et ota salaattii tai sit ota perunaa" : Terveellinen ruoka pääkaupunkiseudun 6-luokkalaisten näkökulmasta
Author: Kuusela, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201416
http://hdl.handle.net/10138/161621
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals. Overweight and its consequences cardiovascular diseases are global problems. Problem arises often as a child and will follow along until death. Although a healthy lifestyle has been widely studied, and on the basis of studies has been prepared in e.g. general nutrition recommendations, the solution to the problem has not been solved. This study has taken a child-oriented approach to a healthy diet. The goal of this study was to examine the six-graders' knowledge of nutrition and food choices, taking into account their psychosocial and physical development. The study describes the levels and sources of students' nutrition knowledge. Methodology. The data were collected by interviewing ten six-graders from Capital Region. The interviewees were 3 boys and 7 girls. All students except one were from the same school. The interviews were semi-structured theme interviews and assisted by photos of food. The data were analyzed by theory oriented qualitative content analysis method. Results and conclusions. Interviewees knew better foods than nutrients. Carbohydrates were the least known of the nutrient. Parents had a significant role as sources of nutrition knowledge and dietary motivation promoters. The teacher's role in nutrition education was rather small. Nutrition knowledge and motivation affect students' food choices. The biggest impact on food motivation was the social influences, the supposed food taste and simple. Motivational nutrition education promotes students' nutrition knowledge and external support improves the motivation.Tavoitteet. Ylipaino ja siitä johtuvat sydän- ja verisuonisairaudet ovat maailmanlaajuinen ongelma. Monilla ongelma syntyy jo lapsena ja seuraa mukana hautaan saakka. Vaikka terveellisiä elintapoja on tutkittu paljon ja tutkimusten pohjalta on laadittu mm. yleiset ravitsemussuositukset, ratkaisua ongelmaan ei ole löytynyt. Tässä tutkimuksessa on otettu lapsilähtöinen näkökulma terveelliseen ruokaan. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 6-luokkalaisten ravintotietoa ja ruokavalintoja, ottaen huomioon heidän psykososiaalisen ja fyysisen kehitysvaiheensa. Tutkimuksessa kuvataan oppilaiden ravintotiedon tasoa ja sen lähteitä. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä pääkaupunkiseudun 6-luokkalaista. Haastateltavista poikia oli 3 ja tyttöjä 7. Oppilaat olivat yhtä lukuun ottamatta samasta koulusta. Haastattelu tehtiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja apuna käytettiin kuvia ruoista. Aineistoa analysoitiin teorialähtöisesti sisällön analyysin menetelmin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien ravintotieto oli ruoka-ainetasolla. Hiilihydraatti oli vähiten tunnettu ravintoaine. Vanhemmat olivat merkittävässä roolissa sekä ravintotiedon lähteinä että ravintomotivaation edistäjinä. Opettajan osuus ravitsemuskasvatuksessa oli verrattain pieni. Ruokavalintatilanteeseen vaikuttivat sekä ravintotieto että ravintomotivaatio. Sosiaalinen ympäristö, makuoletukset ja ruuan helppous vaikuttivat ravintomotivaatioon näkyvimmin. Motivoiva ravitsemuskasvatus edistää oppilaiden ravintotietoa, ja ulkoinen tuki parantaa ravintomotivaatiota.
Subject: terveelliset elämäntavat
ravintomotivaatio
ruokatottumukset
ravintotieto
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record