Analyzing sustainability reporting by best performing companies in global sustainability indices : Describing the contents and appearance of the reports

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251465
Title: Analyzing sustainability reporting by best performing companies in global sustainability indices : Describing the contents and appearance of the reports
Author: Fagerström, Pia Helena Kristina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251465
http://hdl.handle.net/10138/162055
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Abstract: The main subjects of this research are corporate social responsibility (CSR) and sustainability reporting. The aim of this study is to describe the contents and appearance of some of the most sustainable companies' sustainability reports. The leaders in CSR were selected from five well known global sustainability indices. A total of 29 companies' CSR reports from different industries and countries were selected for the study. Additional nine companies were included in the analysis of the best practices in CSR reporting but excluded from the content analysis. The purpose of this study is also to understand how the contents of the CSR reports have been defined. Content analysis is conducted in the four research areas: sustainability strategy or vision, materiality assessment, material topics, and sustainability targets. The study finds out how the four research areas are influenced by the company's operating environment and company-specific factors which form the contents of a CSR report. These factors are studied through stakeholder, legitimacy and other theories and concepts of CSR in its widest definition, such as creating shared value and corporate citizenship. The study also focuses on CSR reporting according to the Global Reporting Initiative. The results show that the leaders in CSR have many features that follow the most recent guidelines in CSR reporting and contain some of the most current topics concerning CSR, CSR reporting and global challenges. Most of the reporters recognize their role in the society and they are committed to tackle global challenges. The reporters emphasize the importance of sustainability and innovation which enables companies to create wellbeing and find solutions to global problems. The reports have certain similarities regarding their contents and appearance. Companies engage both external and internal stakeholders in the materiality assessment process. Companies' identified material topics represent the global challenges as well as the company-specific approach for creating shared value. Most of the best reports present a clear strategy and/or an ambitious vision that takes sustainability into account. Many companies have a credible sustainability program or plan which is visible throughout the report. Best reports focus only on topics that are most important for the company and stakeholders. In addition, an excellent report is reader-friendly with a clear structure, interesting graphics that simplify the complex matters of sustainability, is well-written and has case examples to enliven the story. The report is convincing and tells a distinctive story of the company's sustainability journey where sustainability seems to be well integrated into the business strategy. According to the subjective evaluation of the reports' appearance, the best reports belong to Adidas, Biogen, BMW, Henkel, IKEA, Johnson & Johnson, Natura Cosmeticos, Nestlé and Unilever. Other companies that were not included in the analysis but have excellent reports are: Air France-KLM, BG Group, LEGO, Outotec and Sodexo. Future research could be done in the field of sustainability targets and performance in CSR: how the leading companies in sustainable business measure the progress of their commitments for creating shared value and whether the progress is visible.Tutkimuksen pääaiheet ovat yritysvastuu ja yritysvastuuraportointi. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata joidenkin maailman vastuullisimpien yritysten yritysvastuuraporttien sisältöä ja ulkomuotoa. Yritysvastuussa menestyvät yritykset valittiin viidestä tunnetusta vastuullisuusindeksistä. Yhteensä 29 yrityksen vastuullisuusraportit valittiin tutkimukseen. Yritykset edustavat useaa eri maata ja sektoria. Lisäksi yhdeksän muuta yritystä valittiin parhaiden käytäntöjen analysointiin, mutta niitä ei otettu huomioon sisällönanalyysissä. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi ymmärtää miten yritysvastuuraporttien sisältö määräytyy. Sisällönanalyysi tehtiin neljästä tutkimusalueesta, jotka ovat kestävän kehityksen tai yritysvastuun strategia tai visio, olennaisuusanalyysi, olennaiset aiheet ja vastuullisuustavoitteet tai kestävän kehityksen tavoitteet. Yrityksen toimintaympäristö ja yrityskohtaiset tekijät määrittävät yritysvastuuraportoinnin sisällön. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälainen vaikutus näillä tekijöillä on neljään tutkimusalueeseen. Tekijöitä tutkitaan sidosryhmäteorian, legitimiteetin teorian ja muiden yritysvastuun laajimman käsitteen mukaisten teorioiden ja käsitteiden kautta, kuten jaetun arvon luominen ja yrityskansalaisuus. Tutkimus keskittyy lisäksi Global Reporting Initiative –ohjeistuksen mukaiseen raportointiin. Tulokset osoittavat, että yritysvastuun edelläkävijät seuraavat uusimpia yritysvastuuraportoinnin ohjeistuksia ja raportoivat ajankohtaisista aiheista liittyen yritysvastuuseen, yritysvastuuraportointiin ja globaaleihin haasteisiin. Suurin osa raportoijista tunnistaa roolinsa yhteiskunnassa ja ovat sitoutuneita vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Raporteilla on tiettyjä samankaltaisuuksia liittyen niiden sisältöön ja ulkomuotoon. Olennaisten aiheiden tunnistamisprosessissa sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät on sitoutettu. Yritysten olennaiset aiheet sisältävät globaalien haasteiden lisäksi yrityskohtaisen lähestymistavan lisäarvon tuottamiselle. Suurin osa parhaimmista raporteista sisältää selkeän strategian ja/tai kunnianhimoisen vision, joka ottaa yritysvastuun tai kestävän kehityksen huomioon. Useimmilla yrityksillä on uskottava yritysvastuuohjelma, joka on nähtävillä koko raportissa. Parhaimmat raportit keskittyvät ainoastaan olennaisimpiin aiheisiin, jotka on tunnistettu yritykselle ja sidosryhmille tärkeiksi. Lisäksi erinomainen raportti on lukijaystävällinen, vakuuttava, hyvin kirjoitettu ja sisältää tapausesimerkkejä, jotka elävöittävät tarinaa. Raportissa on lisäksi selkeä rakenne ja kiinnostavia grafiikoita, jotka yksinkertaistavat kestävän kehityksen moniulotteisia aihealueita. Raportti kertoo poikkeavan tarinan yrityksen kestävän kehityksen matkasta, jossa vastuullisuus näyttäytyy selvästi liiketoimintastrategiaan integroituna. Raportin ulkonäköä arvioivan subjektiivisen analyysin mukaan parhaiten raportoivat yritykset ovat: Adidas, Biogen, BMW, Henkel, IKEA, Johnson & Johnson, Natura Cosmeticos, Nestlé and Unilever. Muut yritykset, joita ei otettu huomioon sisällönanalyysissä, mutta jotka raportoivat erinomaisesti ovat: Air France-KLM, BG Group, LEGO, Outotec and Sodexo. Tulevaisuuden tutkimus voisi liittyä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja yritysvastuussa suoriutumiseen: kuinka kestävän liiketoiminnan edelläkävijät mittaavat arvonluonnin etenemistä ja onko kehitystä nähtävillä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
analyzin.pdf 3.863Mb PDF View/Open
Pro_Gradu_Fagerstrom_2016.pdf 4.020Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record