"No yks tavote on tietenki työllistyä." : Helsingin Työttömät Ry:n kouluttajien näkemyksiä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181683
Title: "No yks tavote on tietenki työllistyä." : Helsingin Työttömät Ry:n kouluttajien näkemyksiä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta
Author: Paatsalo, Mia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181683
http://hdl.handle.net/10138/162896
Thesis level: master's thesis
Abstract: Labor market training is facing new challenges after several social changes. In order to ensure the competitiveness and productivity, labor marketing training should respond faster to the targeted needs and enhance employment by skills development. This study seeks to determine the educational goals and targeted needs for labor market training, as well as to study what factors prevent and promote the employment of the unemployed, in the opinion of the trainers of labor market training. The research context is the Helsinki Association of Unemployed (HeTy) and the aim of the study is to provide a less studied and association oriented perspective in labor market training. The subjects of the study were adult trainers who are currently operating or operated during the year 2015 at HeTy. The research was conducted using qualitative methods and the data was collected by theme interviews at the turn of November and December in 2015. Content analysis was used when analyzing the data. Research shows that HeTy's educational goals are employment, communality and activation, from which employment was held the main goal. Based on the results, these educational objectives can be noted to serve excellently the needs of the unemployed. In contrast, a similar correlation does not exist between the needs of working life i.e. qualifications and educational objectives. The results show that due to structural barriers, and very scarce resources it is therefore very difficult to produce valuable expertise for working life with the training. In addition to the educational objectives and needs, the study examined the factors preventing and promoting employment. The results show that the obstacles to employment are divided into individual adhesive and structural barriers. Weak level of attitude and emotional factors, lack of knowledge, as well as the weakening of the welfare caused by long-term unemployment were listed as individual adherent barriers, or barriers, to which the unemployed person may influence. Instead, structural barriers were seen to be mainly related to structural unemployment, which individuals do not have influence on. Factors promoting employment were not divisible in half like the obstacles and rather connected only to the individual. A learning attitude, strong technological expertise and extensive networks were named as supporting factors in this study.Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on joutunut uusien haasteiden eteen yhteiskunnallisten muutosten myötä. Kilpailukyvyn ja tuottavuuden varmistamiseksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen tulisi vastata yhä ripeämmin sille kohdistettuihin tarpeisiin ja työllistymisen tehostamisvaatimuksiin osaamista kehittämällä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutuksellisia tavoitteita ja sille kohdistettuja tarpeita sekä tutkimaan, millaiset tekijät työvoimapoliittisten aikuiskouluttajien mielestä estävät ja edistävät työttömien työllistymistä. Tutkimuskontekstina on Helsingin Työttömät Ry (HeTy), ja tutkimuksen tavoitteena on tarjota vähemmän tutkittu, yhdistyslähtöinen näkökulma työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Tutkimuksen kohteena olivat HeTy:ssä tällä hetkellä toimivat tai vuoden 2015 aikana toimineet aikuiskouluttajat. Tutkimus on toteutettu laadullisia menetelmiä käyttäen ja aineisto on kerätty teemahaastatteluin marras-joulukuun taitteessa vuonna 2015. Aineiston analyysissä on hyödynnetty sisällönanalyysiä. Tutkimustulosten mukaan HeTy:n koulutuksellisia tavoitteita ovat työllistyminen, yhteisöllisyys sekä aktivointi, joista päätavoitteena pidettiin työllistymistä. Näiden koulutuksellisten tavoitteiden voidaan tulosten pohjalta todeta palvelevan erinomaisesti työttömien tarpeita. Sen sijaan samanlaista vastaavuutta ei löydy työelämän tarpeiden eli kvalifikaatioiden ja koulutuksellisten tavoitteiden väliltä. Tutkimustulosten perusteella työllistymisen edistäminen koulutuksen avulla on haastavaa rakenteellisten esteiden ja yhdistyksen erittäin niukkojen resurssien vuoksi. Koulutuksellisten tavoitteiden ja tarpeiden lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Tuloksissa työllistymisen esteet jaetaan yksilöön kiinnittyviin ja rakenteellisiin esteisiin. Esteiksi, johon työtön voi itse vaikuttaa, nousivat tässä tutkimuksessa heikot tunne- ja asennetason tekijät, osaamisen puutteet sekä pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttama työttömyyteen tottuminen. Sen sijaan rakenteellisten esteiden katsottiin liittyvän pääasiallisesti rakennetyöttömyyteen, joihin yksilöt eivät voi vaikuttaa. Työllistymistä edistävät tekijät liitettiin esteistä poiketen vain yksilöön. Edistävinä tekijöinä tässä tutkimuksessa tulivat esiin oppiva asenne, vahva teknologinen osaaminen sekä laajat verkostot.
Subject: aktiivinen työvoimapolitiikka
työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
työelämäosaaminen
kvalifikaatio
kompetenssi
Subject (yso): työttömyys
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mia_Paatsalo_PG_2016.pdf 1.397Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record