Yliopisto-opiskelijoiden itsesäätely, pystyvyysuskomukset ja psykologinen joustavuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181695
Title: Yliopisto-opiskelijoiden itsesäätely, pystyvyysuskomukset ja psykologinen joustavuus
Alternative title: University students' self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility
Author: Talarmo, Jutta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181695
http://hdl.handle.net/10138/162903
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Students' self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility were examined in this research. The participants were 250 students from the Faculty of Arts at the University of Helsinki. Research data were collected in autumn 2013 through a questionnaire developed at the Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education (YTY). Factor analysis was used to explore the validity of the scales measuring self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility. The first research question concerning the correlations between self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility were analysed by Pearson's correlation coefficient. This was followed by K-Means Cluster Analysis to form student profiles comprising of self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility (research question 2). After formation of student profiles Oneway ANOVA was used to analyse whether the student profiles differ from each other in terms of study success, age and sex (research question 3). According to the results all correlations between self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility were statistically significant. Especially between self-efficacy beliefs and psychological flexibility a strong correlation (r2 = .30) was found. Four student profiles were identified and they were named as unsure (n = 41), self-confident easygoing (n = 95), self-confident distressed (n = 51) and self-confident efficient (n = 63) students. A statistically significant difference in study success was found between unsure (M = 3.22) and self-confident efficient (M = 3.91) students. With regard to age there was a statistically significant difference between self-confident easygoing (M = 25.6) and self-confident efficient (M = 29.9) students. Student profiles didn't differ with regard to sex. The results imply that self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility have a great significance for students' coping and well-being in their studies. Therefore it is important to increase understanding of the interplay between self-regulation, self-efficacy beliefs and psychological flexibility to find means to support students' coping under the economically challenging circumstances facing Finnish higher education.Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden (N = 250) itsesäätelyä, pystyvyysuskomuksia ja psykologista joustavuutta. Tutkimuksen aineistona käytettiin osia Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön (YTY) suunnittelemalla laajalla opiskeluun liittyviä ilmiöitä mittaavalla kyselyllä syksyllä 2013 kerätystä aineistosta. Tutkimuksen aluksi faktorianalyysin (Explorative Factor Analysis) avulla todettiin aineiston keräämisessä käytettyjen mittareiden soveltuvuus tutkittavien ilmiöiden mittaamiseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys koski itsesäätelyn, pystyvyysuskomusten ja psykologisen joustavuuden välisiä yhteyksiä, joiden tarkasteluun käytettiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa. Seuraavaksi tutkittiin klusterianalyysin (K-Means Cluster Analysis) avulla, millaisia opiskelijaprofiileja itsesäätelystä, pystyvyysuskomuksista ja psykologisesta joustavuudesta muodostui (tutkimuskysymys 2). Lopuksi selvitettiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA), millaisia eroja muodostuneiden opiskelijaprofiilien välillä oli opintomenestyksen, iän ja sukupuolen suhteen (tutkimuskysymys 3). Saatujen tulosten mukaan kaikki itsesäätelyn, pystyvyysuskomusten ja psykologisen joustavuuden väliset yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä. Pystyvyysuskomukset ja psykologinen joustavuus korreloivat voimakkaasti keskenään (r2 = .30). Opiskelijaprofiileja löydettiin neljä ja ne nimettiin epävarmoiksi (n = 41), itseensä luottaviksi huolettomiksi (n = 95), itseensä luottaviksi huolestuviksi (n = 51) ja itseensä luottaviksi tehokkaiksi (n = 63) opiskelijoiksi. Opintomenestyksen osalta epävarmojen (ka = 3.22) ja itseensä luottavien tehokkaiden (ka = 3.91) opiskelijoiden väliltä löydettiin tilastollisesti merkitsevä ero. Iän suhteen itseensä luottavien huolettomien (ka = 25.6) ja itseensä luottavien tehokkaiden (ka = 29.9) opiskelijoiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Sukupuolen osalta opiskelijaprofiilit eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Itsesäätelyllä, pystyvyysuskomuksilla ja psykologisella joustavuudella on tärkeä merkitys opiskelijoiden opinnoissa suoriutumiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Onkin tärkeää lisätä ymmärrystä näiden ilmiöiden välisestä vuorovaikutuksesta, jotta pystyttäisiin löytämään keinoja tukea opiskelijoita ja heidän jaksamistaan yliopistoihin kohdistuvien säästö- ja tehostamispaineiden kasvaessa.
Subject: itsesäätely
pystyvyysuskomukset
psykologinen joustavuus
opiskelijaprofiilit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
jutta_talarmo_pg_2016.pdf 665.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record