Alakoulun opettajien kokemuksia kouluväkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181689
Title: Alakoulun opettajien kokemuksia kouluväkivallasta ja sen ennaltaehkäisemisestä
Alternative title: Elementary school teachers' experiences on school violence and its prevention
Author: Tiainen, Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181689
http://hdl.handle.net/10138/162904
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objective of the study: According to previous studies on teachers, violence and threatening situations are common in schools and occur on daily basis. Physical school violence has not broadly been studied in Finland as the term school violence is often confused with school bullying. Physical school violence causes both physical and mental damage, creates lack of security, weakens the atmosphere in schools and distracts the learning environment. There are many different causes to pupils' violent behaviour. The objective of this study was to discover the nature of school violence situations, causes of violent behaviour, the effects of school violence and ways to prevent it in schools. The purpose is also to raise awareness of school violence and create safe and positive environment in schools. Methods: This study was carried out as a qualitative study using phenomenological approach. The data was collected interviewing six elementary school teachers in February 2016 and analysed by using qualitative content analysis. Conclusions: According to the respondents, violence is common in elementary schools and it has many negative effects in everyday school life. In addition to physical damage school violence causes lack of security, distracts teaching and affects both pupils' and teachers' contentedness in school. Most of the violence occurs between pupils as a result of a conflict. Teachers concluded that pupils' violent behaviour is often caused by difficulties of controlling aggressions and solving disagreements. Pupils like these are reactively aggressive. However, schools seem to have many different ways to prevent school violence including practising social and emotional skills and appropriate ways to deal with aggression.Tavoitteet: Aiempien opettajille teetettyjen tutkimusten mukaan väkivalta- ja uhkatilanteet ovat kouluissa yleisiä ja niitä esiintyy jopa päivittäin. Fyysistä kouluväkivaltaa ei ole Suomessa kuitenkaan juuri tutkittu, sillä kouluväkivallan käsite sekoitetaan usein koulukiusaamisen käsitteeseen. Fyysinen kouluväkivalta aiheuttaa fyysistä ja henkistä vahinkoa, luo turvattomuutta sekä heikentää koulun ilmapiiriä ja työrauhaa. Oppilaan väkivaltaisen käyttäytymisen on havaittu johtuvan monista eri tekijöistä. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin alakoulun väkivaltatilanteiden luonnetta, oppilaiden väkivaltaisen käyttäytymisen syitä, väkivallan vaikutuksia ja sitä miten kouluissa voidaan torjua väkivaltaa. Tutkimuksella halutaan herättää tietoisuutta kouluväkivallasta ja sen ennaltaehkäisemistä edistämällä kehittää turvallista ja positiivista ilmapiiriä kouluissa. Menetelmät: Tutkimus toteutettiin laadullisena, fenomenologisena haastattelututkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta eri alakoulujen opettajaa helmikuussa 2016. Haastattelukysymykset olivat avoimia ja korostivat opettajien kokemuksia kouluväkivallasta ja sen torjumisesta. Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin laadullinen sisällönanalyysi. Tulokset ja johtopäätökset: Kouluväkivalta oli haastateltujen opettajien mielestä hyvin yleistä ja sillä on useita negatiivisia vaikutuksia koulun arjessa. Kouluväkivalta aiheuttaa fyysisen vahingon lisäksi turvattomuutta, vie aikaa opetukselta ja vaikuttaa sekä oppilaiden että opettajien viihtyvyyteen. Väkivalta on tavallisesti oppilaiden välistä ja seurausta jostakin oppilaiden välisestä ristiriidasta. Väkivaltaisesti käyttäytyvillä oppilailla oli opettajien mukaan tavallisesti vaikeuksia hillitä aggressioitaan ja ratkaista ristiriitoja muulla tavalla. Tällaiset oppilaat ilmentävät reaktiivista aggressiivisuutta. Tutkimusaineistosta nousi esille useita erilaisia keinoja ennaltaehkäistä väkivaltaa alakoulussa. Esimerkiksi tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu, koko koulun yhteiset pelisäännöt sekä väkivallalle vaihtoehtoisten toimintamallien miettiminen koetaan tärkeiksi keinoiksi kouluväkivallan ennaltaehkäisemiseen.
Subject: kouluväkivalta
aggressiivisuus
koulun turvallisuus
kouluväkivallan ennaltaehkäisy


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record