Matematiikan oppituntien tunneilmapiiri ja sen muuttuminen : Piirrosanalyysi 3. ja 5. luokkalaisten matematiikkapiirroksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181698
Title: Matematiikan oppituntien tunneilmapiiri ja sen muuttuminen : Piirrosanalyysi 3. ja 5. luokkalaisten matematiikkapiirroksista
Author: Karvonen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181698
http://hdl.handle.net/10138/162920
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Research of emotional atmosphere and aspects affecting it is important, because emotional atmosphere affects students' learning and well-being. In this thesis the emotional atmosphere is treated as a whole that comprises both the students' and the teacher's affects and their interactions in the classroom. The aim of the thesis is to increase understanding of the emotional atmosphere in mathematics lessons. The main focus is to determine how emotional atmosphere changes from 3rd grade to 5th grade. Furthermore I'm trying to determine which factors could explain the change in emotional atmosphere in a class where it had shifted towards positive, and in a class where it had shifted towards negative. The data consisted of a total of 260 drawings about mathematics lessons drawn by 3rd and 5th graders. The pupils were from eight different mathematics classes in five different primary schools in the Helsinki metropolitan area. To analyze the drawings I used drawing analysis. I examined the emotional atmosphere in mathematics lessons from 3rd and 5th grade on a general level. As part of this analysis I examined the students' affects concerning their feelings towards studying mathematics, their beliefs on the difficulty of the subject and their attitude towards the subject. Teachers' affects were studied from the perspective of the drawer. On this basis I determined the teachers' emotional states and whether their speech had negative or positive characteristics. Furthermore I examined the drawings from two mathematic classes that had undergone the greatest positive or negative changes in their emotional atmosphere to determine what could explain this shift. As a summary it can be concluded that the emotional atmosphere in mathematics lessons was mainly positive even though the emotional atmosphere was more negative in 5th grade than 3rd grade. Furthermore there were also great differences between classes both in 3rd grade and 5th grade. Aspects that could explain the positive change in emotional atmosphere were open interaction, culture of helping and meaningful experience of mathematics. Aspects that could explain the negative change were negativity of interactions, problematic social relations, differences in mathematic skills of pupils and boredom.Tunneilmapiirin ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen on tärkeää, sillä tunneilmapiiri vaikuttaa oppimiseen ja oppilaan hyvinvointiin. Tässä tutkielmassa tunneilmapiiri käsitetään kokonaisuutena, joka koostuu oppilaan ja opettajan affekteista sekä vuorovaikutuksesta luokkahuoneessa. Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä matematiikan oppituntien tunneilmapiiristä. Keskiössä on selvittää, miten matematiikan oppituntien tunneilmapiiri muuttuu kolmannelta luokalta viidennelle luokalle. Lisäksi tutkin sitä, mitkä tekijät voisivat selittää muutosta opetusryhmässä, jossa tunneilmapiiri on muuttunut myönteisemmäksi ja opetusryhmässä, jossa tunneilmapiiri on muuttunut kielteisemmäksi. Tutkielmani aineistona oli yhteensä 260 oppilaiden kolmannella ja viidennellä luokalla piirtämää matematiikan oppituntia kuvaavaa piirrosta. Oppilaat olivat kahdeksasta eri matematiikan opetusryhmästä, viidestä pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta koulusta. Piirroksien analysoinnissa käytin piirrosanalyysiä. Piirroksista tutkin matematiikan oppituntien tunneilmapiiriä yleisesti kolmannella ja viidennellä luokka-asteella sekä tunneilmapiiriä eri opetusryhmissä. Osana tunneilmapiirin tarkastelua tutkin oppilaan affekteista tämän tunteita matematiikan tunnilla, uskomuksia matematiikan vaikeudesta ja omasta minäpystyvyydestään matematiikassa sekä asenteita matematiikkaa kohtaan. Opettajan affekteista tutkin piirtäjän käsitystä opettajan tunteista ja opettajan puheen laadusta. Lopuksi tutkin vielä, miten tunneilmapiirin muuttuminen kolmannelta luokalta viidennelle luokalle selittyi kahden matematiikan opetusryhmän piirroksissa. Kolmannen ja viidennen luokan matematiikan oppituntien tunneilmapiiri oli pääasiassa myönteinen, vaikkakin tunneilmapiiri viidennellä luokka-asteella oli selkeästi kielteisempi kuin kolmannella luokka-asteella. Lisäksi luokka-asteen sisällä eri opetusryhmien tunneilmapiireissä oli eroja. Tunneilmapiirin muuttumista myönteisemmäksi selittäviä tekijöitä piirroksissa olivat vuorovaikutuksen avoimuus, auttamisen kulttuuri ja matematiikan mielekkääksi kokeminen. Puolestaan tunneilmapiirin kielteisyyttä piirroksissa selittivät vuorovaikutuksen kielteisyys, ongelmalliset sosiaaliset suhteet, erot oppilaiden taitotasossa sekä ikävystyminen.
Subject: tunneilmapiiri
matematiikan opetus
affektit
piirrosanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record