Opiskelijoiden kokemukset esteettömyydestä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa : laadullinen tutkimus

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181701
Title: Opiskelijoiden kokemukset esteettömyydestä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa : laadullinen tutkimus
Author: Manninen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181701
http://hdl.handle.net/10138/162923
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The aim of this study was to examine the students' experiences of accessibility at the Faculty of Behavioural sciences, University of Helsinki. According to previous research, students face different barriers to study during their studies. These barriers have an effect on the students' ability to study. Based on the principles of accessibility, the study environment should be available to everyone both on a physical, physiological and social level. Not a single concrete barrier nor an attitude should set any insurmountable obstacles for the students. The ideology of inclusion has spread from the comprehensive schools to higher education to promote equality. According to the ideology, every student is accepted as an equal member of the university community regardless of his or her special needs. One of the views that has influenced the ideology of inclusion is the social model of disability. According to this view, disability is based on social arrangements and therefore it can be influenced, diminished or even removed. This study produced information about the types of barriers of study the students have experienced and in which ways they have tried to overcome these barriers. In addition to that, this study examined the means the students need additionally to overcome the barriers. Methods. 47 students of the Faculty of Behavioural Sciences at the University of Helsinki took part in this study. The data was collected with an internet-based questionnaire. The data was then analyzed by qualitative content analysis. Two different levels of analysis were created from the data. The first analysis level consisted of all 47 respondents. The second analysis level included those 14 respondents, who have a learning difficulty, a sickness or any other state that has an effect on their ability to study. The data was analyzed on both levels of analysis according to all three research questions. Results and conclusions. This study displayed that students experience a wide range of different barriers to study. On the first analysis level the barriers centered around the study environment, especially on the administrative frames of studying. On the second analysis level the barriers focused on the area of personal life, especially on the difficulties in learning and studying, and also distress and fatigue. Based on the results, the students possessed some means to use in overcoming the barriers to study, but they were also often forced to manage by themselves. The students required a wide range of means to overcome the barriers. The most vital means were support, guidance and informing, and changes to the concrete teaching arrangements.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kokemuksia esteettömyydestä. Aiempien tutkimusten mukaan opiskelijat kohtaavat opiskelunsa aikana erilaisia opiskelun esteitä, jotka vaikuttavat opiskelijan kykyyn opiskella. Esteettömyyden periaatteiden mukaisesti opiskeluympäristön tulee olla sekä fyysiseltä, psyykkiseltä että sosiaaliselta ulottuvuudeltaan kaikkien saavutettavissa. Mitkään konkreettiset esteet tai asenteet eivät saa aseta opiskelijalle ylitsepääsemättömiä esteitä. Inkluusion aate on levinnyt peruskouluista kohti korkeakouluja edistämään yhdenvertaisuutta. Aatteen mukaan jokainen opiskelija hyväksytään tasavertaiseksi yliopistoyhteisön jäseneksi erityisistä tarpeistaan huolimatta. Yksi inkluusioon vaikuttaneista aatteista on vammaisuuden sosiaalinen malli. Mallin keskiössä on ajatus siitä, että vammaisuus on sosiaalisten järjestelyjen tulosta ja siihen voidaan vaikuttaa. Sitä voidaan vähentää tai se voidaan jopa eliminoida kokonaan. Tämä tutkimus tuotti tietoa siitä, millaisia opiskelun esteitä opiskelijat ovat kokeneet ja mitkä keinot ovat auttaneet heitä selviytyneet esteistä. Lisäksi selvitettiin keinoja, joita opiskelijat kaipaavat esteistä selviytymiseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 47 opiskelijaa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta. Aineisto kerättiin internetpohjaisella kyselylomakkeella. Sen jälkeen aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin mukaisesti. Aineistosta eroteltiin kaksi eri analyysitasoa. Ensimmäisellä analyysitasolla käsiteltiin kaikki 47 vastaaja. Toisella analyysitasolla käsiteltiin ne 14 vastaajaa, joilla on jokin oppimisvaikeus, sairaus tai muu opiskeluun vaikuttava tila. Aineisto käsiteltiin molemmilla analyysitasoilla kaikkien kolmen tutkimuskysymyksen mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että opiskelijat kokivat laajasti erilaisia opiskelun esteitä. Ensimmäisellä analyysitasolla esteet painottuivat opiskeluympäristön alueelle ja etenkin opiskelun hallinnollisiin raameihin. Toisella analyysitasolla esteet painottuivat puolestaan henkilökohtaisen elämän alueelle, kuten esimerkiksi opiskelun ja oppimisen vaikeuksiin, ja ahdistukseen ja uupumukseen. Tulosten mukaan opiskelijoilla oli joitakin keinoja selvitä opiskelun esteistä, mutta joutuivat usein myös pärjäämään itsekseen. Opiskelijat kaipaavat laajasti erilaisia keinoja opiskelun esteistä selviytymiseen. Keskeisimpiä keinoja olivat tuki, ohjaus ja tiedotus sekä muutokset käytännön opetusjärjestelyihin.
Subject: vammaisuuden sosiaalinen malli
opiskelun esteet
korkeakoulu
Subject (yso): esteettömyys
saavutettavuus
inkluusio
korkeakoulut
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record