Sanoista tekoihin : sosiaalialan korkeakouluopinnot ja työelämävalmiudet opiskelijoiden silmin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16299
Title: Sanoista tekoihin : sosiaalialan korkeakouluopinnot ja työelämävalmiudet opiskelijoiden silmin
Author: Linnahalme-Triana, Silva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-12-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16299
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni kartoittaa sosiaalialan yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia opintojen teoriasisällön ja käytännön harjoittelun tuottamista valmiuksista ammatillisen sosiaalityön tekemiseen. Tarkoituksena on selvittää, miten teorian ja käytännön vuoropuhelu toteutuu korkeakouluopiskelussa ja kokevatko opiskelijat voivansa mielekkäällä tavalla yhdistää teorian käytäntöön myös työelämässä. Keskeinen tutkimuskohde on opintojen tuottama asiantuntijuusprofiili ja se, miten opiskelijat mieltävät ja määrittelevät sosiaalityön asiantuntijuuden. Tutkimusaineisto koostuu yhteensä neljästä sosiaalialan korkeakoulu-opiskelijoiden ryhmähaastattelusta. Haastattelut suoritettiin keväällä 2008. Pääaineistonani käytin kahta tekemääni sosiaalityön opiskelijoiden ryhmähaastattelua, joita lähestyin sisällönanalyysin keinoin; keskeinen näkökulmani aineistoon oli kriittinen reflektio. Tämän lisäksi käytin täydentävänä aineistona Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Ilona Nurmirannan ja Sanna Mäkisen suorittamia sosionomiopiskelijoiden haastatteluja, jotka oli tehty samalla haastattelurungolla kuin omani. Tutkimukseni mukaan sosiaalityön opiskelijat eivät kokeneet teorian ja käytännön aidon vuoropuhelun toteutuvan opinnoissa, vaan niitä pidettiin erillisinä tai irrallisina. Merkittävimpänä esteenä vuoropuhelun toteutumiselle pidettiin teorian ja käytännön hierarkkiseksi koettua suhdetta opetuksessa. Hierarkian koettiin vaikuttavan myös ammatti-identiteetin muotoutumiseen jossa vastakkain asettuivat valtiotieteen maisterin ja sosiaalityöntekijän identiteetit. Lisääntynyttä käytännön opetusta ei koettu merkittäväksi teorian ja käytännön yhdistäjäksi, mutta harjoittelujaksot olivat tärkeitä ammatillisen profiloitumisen näkökulmasta. Sosiaalityön opintojen katsottiin myös antavan riittävän kriittisen, analyyttisen ja eettisen ajattelun pohjan, jolla opiskelijan on mahdollista lähteä sosiaalialan työelämään kehittymään työntekijänä. Tutkimukseni toinen pääkysymys käsitteli sosiaalityön asiantuntijuutta. Kaikkia haastateltuja sosiaalityön opiskelijoita yhdisti näkemys, että sosiaalityön asiantuntijuus ei ole pysyvä tai saavutettava tila, vaan jotain henkilökohtaisesti ja tilannekohtaisesti rakentuvaa, jonka rakennusaineksia ovat niin kriittisyys, avoimuus, muutosvalmius, eettisyys kuin kyky itsereflektioon. Sosionomiopiskelijoiden näkemykset teorian ja käytännön vuoropuhelusta opinnoissa sekä asiantuntijuuden rakentumisesta erosivat selvästi sosiaalityön opiskelijoiden käsityksistä. Sen sijaan opiskelijaryhmät jakoivat korostuneen voimakkaasti yhteiset arvot ja etiikan, joiden jatkuvaa reflektointia pidettiin tärkeänä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.589Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record