Lapsen avustajan kokemuksia läheisneuvonpidosta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16301
Title: Lapsen avustajan kokemuksia läheisneuvonpidosta
Author: Nissinen, Heidi Maaret
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-05-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16301
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus kuuluu yhteiskuntatieteellisesti orientoituvan lapsuustutkimuksen piiriin. Tutkimuksen viitekehys rakennetaan tarkastelemalla lapsen yhteiskunnallisen paikan historiallista kehitystä. Lapsen asema nousi Suomessa 1990-luvulla erityisen huomion kohteeksi lastensuojelussa sekä lapsuustutkimuksessa. Yhteiskunnassamme alkoivat keskustelut lapsen paikasta ja lapsuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Lapsuutta koskeva tieto oli tähän asti ollut yleensa aikuiskeskeistä ja aikuislähtöistä. 2000-luvun suomalaisessa lastensuojelutyössä on alettu entistä enemmän kiinnittää huomiota lapsen kanssa työskentelyyn. Tämä on lisännyt lapsen osallisuutta sekä tehnyt työstä aiempaa lapsilähtöisempää. Tutkimuksen viitekehystä jatketaan kuvaamalla lapsilähtöisyyden sekä osallistavan sosiaalityön kehittymistä lastensuojelussa. Tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun uudehkon työmenetelmän läheisneuvonpidon historiaa, sen eri vaiheita sekä myös lapsen avustajan roolia ja läheisneuvonpidon lapsilähtöisyyttä. Läheisneuvonpito on työmenenetelmä, jonka avulla pyritään saamaan lapsen mielipiteitä ja näkemyksiä esille. Läheisneuvonpito haastaa perinteistä lastensuojelun asiakastyötä radikaalisti. Läheisneuvonpidossa viranomaiset jakavat määritys- ja päätösvaltansa asiakasperheen kanssa ja työskentelevät sen kumppanina lapsen auttamiseksi. Tutkimuksessa haastatellaan kahdeksaa lapsen läheisneuvonpidon avustajaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, saako lapsen avustaja mielestään riittävästi perehdytystä tehtäväänsä sekä miten lapsen avustaja kokee läheisneuvonpitoprosessin eri vaiheet. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten lapsen avustaja selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon lapsen oman näkemyksen. Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja analyysissa käytetään hermeneutiikkaa, mikä on yleinen teoria ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Hermeneuttisen ymmärryksen avulla ei pyritä selittämään aineistoa, vaan pyritään ymmärtämään haastateltavien kokemuksia. Ymmärtämisen avulla muodostetaan tulkintoja aineistosta ja tulkinnoista muodostetaan edelleen tutkimuskohteesta kokonaisuus. Tutkimuksen mukaan lapsilähtöisyys toteutuu läheisneuvonpidossa hyvin, lapsen avustajat ovat nimenomaan lapsen takia neuvonpidossa ja lapsen asia pidetään esillä koko prosessin ajan. Lisäksi lapsen näkökulma nousee selkeästi esille aikuisen näkokulman asemesta. Lapsi nähdään myös omiin asioihinsa vaikuttavana toimijana ja yhteiskunnallisena osallistujana. Lisäksi työmenetelmä on voimaannuttava, avustajat kokevat pystyvänsä vaikuttamaan lapsen ja/tai perheen asioihin. Läheisneuvonpito on hyvä tapa koota lapsen sukulais- sekä läheisverkosto koolle. Neuvonpidossa koetaan myös aitoa vuorovaikutusta. Avustajat kokevat, että viranomaiset kuuntelevat lasta ja hänen läheisiään ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon ratkaisuja tehdessään. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Reinikainen, Sarianna: Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta. Vuorio, Juha-Pekka & Saurama, Erja & Hänninen, Salla (toim.): Verkostojen voimaa vai seittien satimia. Kokemuksia läheisneuvonpidosta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.787Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record