Kuvionuottitoiminnan kehitys sosiaaliseksi työvälineeksi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16305
Title: Kuvionuottitoiminnan kehitys sosiaaliseksi työvälineeksi
Author: Alho, Tomio
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-04-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16305
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kuvionuotit on musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalon kehittämä, erityisesti kehitysvammaisten musiikinopetukseen soveltuva soitonopetusmenetelmä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin minkälainen on kuvionuottiasiantuntijoiden ja kuvionuottitoimintaa lähellä olevien tahojen käsitys kuvionuottitoiminnan kehityksestä ja minkälaiset vaikutukset tällä toiminnalla on heidän mielestään yksilöihin yksilö- ja yhteisötasolla. Tutkin myös millä tavalla kuvionuottitoiminta mahdollistaa kehitysvammaisten yhteisöön osallistumista ja sosiaalista vuorovaikutusta. Lisäksi tarkastelen, minkälainen on kuvionuottien kansainvälinen tila ja mitkä ovat kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet ja haasteet. Tutkielmani teoreettiset käsitteet ovat vammaisuus sosiaalisena konstruktiona, integraatio ja yhteisöllisyys sekä sosiokulttuurinen innostaminen ja valtaistaminen. Tutkimus oli muodoltaan tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin yhden sosiaalisen innovaation, kuvionuottitoiminnan, kautta tapahtuvaa sosiokulttuurista innostamista, yhteisöllisyyden muodostumista ja erityisesti kehitysvammaisten sosiaalista integraatiota yhteiskuntaan. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja muutoksia kuvionuottitoiminta saa kollektiivisesti aikaan yhteisössä. Tutkimusaineistona on kuusi teemahaastattelua. Haastateltavina tutkimuksessa on kuvionuottitoiminnan asiantuntijoita (3), rahoittajatahojen edustajia (2) sekä kehitysvammaisia kuvionuottien käyttäjiä (1). Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuvionuottitoiminnan avulla on saatu aikaan huomattavaa positiivista kehitystä toiminnassa mukanaolevien kehitysvammaisten elämässä. Kuvionuottitoiminta luo käyttäjille sekä iloa että yhteisöllisyyden tunnetta, mikä edistää sosiaalista integraatiota. Kuvionuottitoiminnan vaikutukset eivät rajoitu pelkästään musiikinsoittoon, vaan pitkällä tähtäimellä se edesauttaa myös kehitysvammaisten valtaistumisen prosessia. Tämä johtaa siihen, että kuvionuottisoittajia ei enää nähdä ensisijaisesti kehitysvammaisina vaan yhteiskuntaan osallistuvina aktiivisina toimijoina. Kuvionuottitoiminnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että se pääsee jatkuvan rahoituksen piiriin. Tätä vaikeuttaa se, että kuvionuottitoiminnan moniulotteisuuden takia sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti sosiaali-, opetus- tai kulttuuritoimintaan kuuluvaksi. Tämä voi aiheuttaa hankaluuksia toiminnan rahoituksen löytämisessä. Tästä huolimatta tutkimukseni osoittaa, että kuvionuottitoiminta laajenee ja kuvionuottitoimijaverkosto vahvistuu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kuvionuottitoiminnalla on potentiaalia saada aikaan sosiokulttuurista innostamista myös tulevaisuudessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.361Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record