"Taitoa, tietoa ja tuuria" : kvalitatiivinen tutkimus naisosakesijoittajien kontrolliodotuksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16316
Title: "Taitoa, tietoa ja tuuria" : kvalitatiivinen tutkimus naisosakesijoittajien kontrolliodotuksista
Author: Lindroos, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2009-12-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16316
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa haastateltiin viittä suomalaista suoraa osakesijoittamista harjoittavaa naista. Tutkimuskysymyksenä oli, minkälaisia ovat naisosakesijoittajien kontrolliodotukset. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka haastateltavat suhtautuvat eri kontrollitekijöihin. Kontrolliodotuksilla tarkoitetaan Julian Rotterin (1966; 1975) muotoilemaa teoriaa siitä, missä henkilö havaitsee vahvistuksen kontrollin sijaitsevan. Rotterin teorian mukainen kontrolliodotus voi olla joko sisäinen tai ulkoinen. Tutkimuksen viitekehysteoriana on sovellettu Vesalan teoreettista mallia pienyrittäjien kontrollipremisseistä (1992). Siinä Vesala on tulkinnut pienyrittäjyyttä Batesonin oppimisteorian oppimisen tasoerojen näkökulmasta. Viitekehysteoria valittiin, koska sekä pienyrittäjyyttä että osakesijoittamista yhdistää välineellinen tavoittelu. Vesalan tutkimus toimi analyysin ja tulkinnan tukena ja vertailukohteena. Tuloksia on tarkasteltu taloustieteellisestä näkökulmasta ja pienyrittäjyysnäkökulmasta. Analyysimenetelmiä olivat ensimmäisessä vaiheessa teoriasidonnainen sisällönanalyysi ja toisessa vaiheessa Billigin argumentaation analyysi. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että näillä viidellä suoraa osakesijoittamista harjoittavalla naisella oli sijoitustoiminnan alkuaikoina ollut sekä sisäinen että ulkoinen kontrolliodotus. He olivat kontrolliodotusten suhteen olleet bilokaalisia. Ulkoinen kontrolliodotus oli liittynyt muiden ihmisten tai tahojen ja sattuman kontrolliin. Viime vuosina, sijoitustoimintakokemuksen kartuttua ja pörssiosakekurssien romahdettua, osa haastateltavista oli kontrolliodotustensa suhteen muuttunut unilokaalisiksi. Näin ollen haastatteluhetkellä osalla tutkimuksen naisosakesijoittajista oli edelleen sisäinen ja ulkoinen kontrolliodotus, mutta osalla ulkoinen kontrolliodotus, ja ulkoinen kontrolliodotus liittyi sattuman kontrolliin tai sekä muiden henkilöiden ja tahojen että sattuman kontrolliin. Muita ulkoisia kontrollitekijöitä olivat perheenjäsenet, ystävät, tuttavat, muut sijoittajat, erilaiset talous- ja sijoitusasiantuntijat, puhelinpankki, media, internet, pörssiyhtiöt ja välillisesti valtiotason päättäjät. Myös joukkoilmiöt koettiin ulkoisena kontrollina. Haastateltavien kesken oli eroa siinä, kokivatko he ulkoiset kontrollitekijät tukena vai uhkana, vai sekä tukena, että uhkana tavoittelussaan. Otos on ollut pieni, eikä tuloksia voi yleistää koskemaan kaikkia naisosakesijoittajia. Tutkimuksen tarkoitus oli tutustua sijoittajanaisten omiin subjektiivisiin kokemuksiin, eikä objektiivinen todellisuus ollut tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Tulokset kertovat kuitenkin siitä, että kontrolliodotukset ovat dynaamisia ja niissä voi tapahtua muutoksia oppimisen ja kokemusten myötä. Haastateltavat naisosakesijoittajat tunnistavat erilaisten henkilöiden ja tahojen kontrollia välineellisessä tavoittelussaan ja ottavat tämän huomioon toiminnassaan. Tulokset kertovat osakesijoittajan sosiaalisesta kentästä, johon liittyy paljon vuorovaikutusta ja oman toiminnan säätelyä tämän vuorovaikutuksen mukaisesti. Tärkeimmät lähteet: Rotter (1966; 1975), Vesala (1992) "Pienyrittäjien kontrollipremissit. Sosiaalipsykologinen tarkastelu", Tuomi & Sarajärvi (2002) "Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi" ja Billig (1987) "Arguing and thinking. A rhetorical approach to social psychology.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.107Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record