Vaatimattomuus kaunistaa - ja muita väärinkäsityksiä: laadullinen tapaustutkimus suomalaisten ekspatriaattien johtamiskokemuksista Venäjällä ja Baltiassa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/16327
Title: Vaatimattomuus kaunistaa - ja muita väärinkäsityksiä: laadullinen tapaustutkimus suomalaisten ekspatriaattien johtamiskokemuksista Venäjällä ja Baltiassa
Author: Saukkoriipi, Anna
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Suomalainen työelämä kansainvälistyy jatkuvasti ja vuorovaikutus vieraiden kulttuurien kesken tulee väistämättömäksi monissa organisaatioissa. Venäjä ja Baltia tarjoavat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Näitä mahdollisuuksia ei kuitenkaan välttämättä pystytä täysin hyödyntämään niin kauan kun kulttuurista johtuvat tulkintaerot jäävät huomiotta. Tutkimuksessa vertaillaan suomalaista johtamiskulttuuria venäläiseen, virolaiseen, liettualaiseen ja latvialaiseen johtamiskulttuuriin. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millaisia seurauksia kulttuurieroilla on johtamiseen ja jokapäiväiseen yhteistyöhön eri kulttuurien edustajien välillä suomalaisten ekspatriaattien näkökulmasta. Tutkielman tarkoitus on luoda laadullisia menetelmiä käyttäen rikkaampaa kuvausta kulttuurin vaikutuksista johtamiseen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii GLOBE -tutkimuksessa käytetty teoria kulttuuriulottuvuuksista ja niiden vaikutuksista johtajuuteen. Kansalliset kulttuurit eroavat toisistaan kulttuuriulottuvuuksilla, jotka heijastuvat myös siihen, millaista johtajaa kussakin yhteisössä pidetään hyvänä tai tehokkaana. Käsitykset hyvästä johtajuudesta vaihtelevat GLOBE -tutkimuksen mukaan kuudella globaalilla ulottuvuudella, jotka on muodostettu johtajuus-attribuuteista. Johtajuusulottuvuuksia ovat karismaattinen/arvoihin perustuva johtajuus, tiimiorientoitunut johtajuus, osallistava johtajuus, humaanisti orientoitunut johtajuus, autonominen johtajuus ja itseään suojeleva johtajuus. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin tapaustutkimuksena Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) Baltiassa ja Venäjällä toimivissa tytäryrityksissä. Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu kohdeorganisaatioissa työskentelevien suomalaisten ekspatriaattien haastatteluihin, joissa haastateltavat vertailevat suomalaisten johtamistapaa isäntämaassaan tyypillisiin tapoihin. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällön analyysia. Empiirisen analyysin perusteella Venäjällä ja Baltiassa painottuu Suomea enemmän erityisesti tiimiorientoituneen johtajuuden piirteet: johtamisessa vaaditaan enemmän hallinnollista ja työnjohdollista roolia, tehtäväroolien yhteensovittamista ja koordinointia. Itseään suojelevan johtajuuden painotus näkyi Venäjällä ja Baltiassa byrokraattisuutena ja status-tietoisuutena, kun taas osallistavan johtajuuden piirteet olivat vähäisiä, erityisesti Venäjällä. Autonomisen johtajuuden piirteet nähtiin Venäjällä ja Baltiassa erityisen tehokkaina ja toivottavina johtajan ominaisuuksina. Kulttuurierot korostuvat eniten Venäjän kohdalla ja vähiten Viron kohdalla. Eroja venäläisten ja suomalaisten välillä oli havaittu lähes kaikilla johtamisen osa-alueilla. Erot virolaisten ja suomalaisten välillä ovat puolestaan kaventuneet viime vuosina. Yhtenä merkittävänä erona Virossa Suomeen verrattuna pidettiin työyhteisöissä vallitsevaa pelkoa ja epäluuloa. Latviassa ja Liettuassa oli havaittu hyvin samantapaisia eroja kuin Virossa kymmenisen vuotta sitten. Latvialaiset ja liettualaiset ovat selkeästi tottuneet rajatumpiin tehtävänkuviin kuin suomalaiset. Hierarkian merkitys korostui molemmissa maissa titteleiden tärkeytenä. Tulevaisuusorientaatio on molemmissa maissa matalampaa kuin Suomessa, mikä näkyy esimerkiksi suunnittelussa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/16327
Date: 2009-05-11


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.186Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record