Les fonctions pédagogiques de la technologie en classe de FLE

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606011922
Title: Les fonctions pédagogiques de la technologie en classe de FLE
Author: Heikkinen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606011922
http://hdl.handle.net/10138/163278
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan digitaalisen opetusmateriaalin pedagogisia funktioita ranskan kielen opetuksessa. Lisäksi tutkielmassa verrataan tietokoneen ja opettajan rooleja oppimistilanteessa. Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmat korostavat työelämätaitoja, monilukutaitoa, oppilaskeskeisiä työtapoja sekä tiedon etsimistä, soveltamista ja sen kriittistä tarkastelua. Kansainväliset tutkimukset osoittavat digitaalisen sisällön lisäävän oppilaiden aktiivista roolia, jolloin opettajan rooli oppimisen ohjaajana, tiedonlähteen sijaan, korostuu. Digitaalisen materiaalin vaikutusta oppimistuloksiin ei ole laajalti tutkittu. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka usein ja mihin pedagogiseen tarkoitukseen suomalaiset opettajat käyttävät digitaalista sisältöä ranskan kielen opetuksessa. Lisäksi kysyimme opettajilta, vahvistaako sen käyttö oppimista. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 100 ranskan kielen opettajaa. Tutkimushenkilöt olivat suurimmaksi osaksi peruskoulun ja lukion opettajia, joten tutkimustuloksemme pätevät näiden kouluasteiden opetukseen. Tutkimusmetodi perustuu De Vriesin (2001) kahdeksan pedagogisen funktion luokitteluun: Les huit fonctions pédagogiques et leurs caractéristiques. Tutkielma hyödyntää kvantitatiivista analyysia, jolla selvitettiin pedagogisten funktioiden käyttöyleisyys, sekä kvalitatiivista analyysia, jonka avulla pohdittiin digitaalisen materiaalin mahdollista vaikutusta opiskelumotivaatioon, vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä oppimistuloksiin. Tutkimuksesta selvisi, että opettajat käyttävät valmista digitaalista sisältöä opetuksen tukena satunnaisesti. Digitaalisen materiaalin käyttäminen erillisenä työkaluna edustaa opetustilannetta, jossa opettajan rooli tiedonlähteenä korostuu. Tätä tulosta vahvistivat tutkimusaineistossa useimmin esiintyvät pedagogiset funktiot, joissa oppilas on tiedon vastaanottajana: videoiden ja laulujen esittäminen, virtuaalisten sanakirjojen käyttäminen sekä kieliopin ja valokuvien esittäminen. Opettajat kokivat, että digitaalisen sisällön avulla he voivat vaihdella työtapoja sekä käyttää opetuksessaan kohdekielistä autenttista materiaalia ja opitun asian kertaavia interaktiivisia harjoituksia. Vähiten digitaalista materiaalia käytettiin virtuaalimaailmassa pelaamiseen, online-keskusteluihin, vuorovaikutukseen sosiaalisessa mediassa tai internet-sivun ylläpitämiseen. Opettajat kokivat omat tietotekniset taitonsa liian vähäisiksi ja toivoivat lisää koulutusta. Lisäksi oppilaiden kielitaidon taso ei välttämättä riitä autenttiseen materiaaliin, koulujen laitekanta saattaa olla liian vähäinen ja laitteiden käyttö voi aiheuttaa keskittymishäiriöitä. 69 % opettajista uskoi digitaalisen materiaalin lisäävän motivaatiota, 42 % uskoi niiden lisäävän vuorovaikutusta ja 58 % uskoi niiden vahvistavan oppimistuloksia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ranskan kielen opetukseen soveltuu hybridiopetus, joka hyödyntää oppikirjaa (painettua tai digitaalista), käsin kirjoitusta, vuorovaikutusta luokkahuoneessa sekä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Pitkäaikaista jatkotutkimusta tarvitaan, jotta voidaan tutkia digitaalisen materiaalin vaikutusta oppimistuloksiin.
Subject: TICE
kielenopetus
teknologia
ranska vieraana kielenä
Discipline: French Philology
Ranskalainen filologia
Fransk filologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record