Asiantuntijayhteisön sisäisen viestinnän nykyhaasteet: tapaustutkimus kahdessa ammattijärjestössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16331
Title: Asiantuntijayhteisön sisäisen viestinnän nykyhaasteet: tapaustutkimus kahdessa ammattijärjestössä
Author: Kumpulainen, Päivikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2009-01-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/16331
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yhteisöviestinnän alaan kuuluvan pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää 2000-luvun ammattijärjestön tietoperustaisen työyhteisön asiantuntijaviestinnän nykyhaasteita. Lähestyn asiaa siitä näkökulmasta, miten työntekijät itse näkevät viestintäkompetenssinsa rakentuvan ja koostuvan. Työelämän nopean ja voimakkaan muutoksen seurauksena myös ammattijärjestöjen työyhteisöjen viestintä on uusien haasteiden edessä. Työyhteisöt ovat yhä enemmän tietoon ja tiedon luomiseen perustuvia asiantuntijaorganisaatioita. Tämä haastaa perinteisen traditionaalisiin ja rationaalisiin viestinnän perusoletuksiin pohjautuvan sisäisen viestinnän ja myös asiantuntijan viestintäosaamisen. Tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimusote on laadullinen. Empiirinen aineisto on kerätty teemahaastatteluin. Harkinnanvarainen näyte, kymmenen haastateltavaa, on valittu kahdesta ammattijärjestöstä, joista toinen edustaa yksityissektoria ja toinen ensisijaisesti julkista sektoria. Tutkimuskysymykseni hakevat vastauksia siihen, millaiset käsitykset tietoperustaisen ammattijärjestön asiantuntijatyötä tekevillä on työyhteisönsä sisäisestä viestinnästä ja siihen, miten asiantuntijat kokevat ja ymmärtävät oman sisäisen viestinnän kompetenssinsa: millainen rooli ja millaisia tehtäviä kullakin työntekijällä on suhteessa työyhteisönsä sisäiseen viestintään? Pyrin myös löytämään vastauksia siihen, miten tarve sisäisen viestinnän käytäntöjen muutokseen yhteisössä ilmenee vai ilmeneekö sitä ja siihen, mitä seikkoja organisaation pitäisi mahdollisesti ottaa huomioon, kun sisäistä viestintää suunnitellaan ja kehitetään. Teoreettisen viitekehyksen muodostaa Elisa Juholinin (2007) tietoperustaisen asiantuntijayhteisön sisäisen viestinnän teoria ja sisäisen viestinnän uusi agenda malli, joiden perusta on uudessa sisäisen viestinnän proaktiivisen ja vastuullisen dialogin paradigmassa. Asiantuntijan viestintäkompetenssia lähestyn sekä puheviestinnän että organisaatioviestinnän kontekstissa esiintyvien kompetenssiulottuvuuksien ja myös johtamiseen liitettyjen vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kautta. Asiantuntijoiden haastattelupuheesta saadun aineiston ymmärtämiseen ja päätelmien sekä johtopäätösten tekoon etenen sekä teemoittelua, luokittelua että tyypittelyä käyttäen. Aineiston analysoinnissa käytin apuna Atlas.ti 5 -laadullisen aineiston käsittelyohjelmaa. Ammattijärjestön asiantuntijan käsitys sisäisestä viestinnästä vaihtelee uuden ja vanhan paradigman akselilla. Sekä vanhan että uuden paradigman piirteitä ilmeni. Viestintäkompetenssiin liittyen roolikäsitykset ilmentävät, että asiantuntijat ovat pääosin työhönsä ja työyhteisöönsä sitoutuneita vastuullisen dialogin edustajia. Myös dialogin kyseenalaistava asenne löytyi ja viittauksia yhteisöllisyydestä vetäytyjiin esiintyi. Käsityksissä viestinnästä asiantuntijan tehtävänä esiintyi eroja. Tehtävistä voitiin muodostaa ammattijärjestöyhteisön asiantuntijan viestintätehtävien kuvaus, ja lisäksi voitiin hahmottaa myös johtamis- ja esimiesviestinnän tehtäviä. Asiantuntijan käsityksiin viestintäkompetenssista kuuluu oleellisesti myös viestintäosaaminen eli ilmaisuun, ihmis- ja vuorovaikutussuhteisiin, viestintävälineiden hallintaan ja kehittämiseen liittyvät taidot ja strategiset kyvyt ja taidot. Nämä esitetään kompetenssikartan avulla. Tutkimuksen tavoitteena on myös tunnistaa mahdollisia viestinnän solmukohtia. Keskeisin sisäisen viestinnän solmukohta näyttäisi olevan sisäisen viestinnän vähäinen suunnittelu tai suunnittelun sekä pelisääntöjen puuttuminen. Tähän näyttäisi liittyvän viestintävastuiden ja valtuutuksien määritteleminen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.549Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record