Kieliopin toiminnallinen oppiminen ja opettaminen : tausta, harjoitustyypit ja oppimistavoitteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606022086
Title: Kieliopin toiminnallinen oppiminen ja opettaminen : tausta, harjoitustyypit ja oppimistavoitteet
Author: Einiö, Ruusa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201606022086
http://hdl.handle.net/10138/163403
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen päätavoitteena on kuvata toiminnallisen kieliopin opetuksen taustaa, harjoitus-tyyppejä ja oppimistavoitteita. Tutkimuksessa tarkastellaan toiminnallisen kieliopin opettami-seen tarkoitettuja harjoituksia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 työtapo-jen ja tavoitteiden kautta sekä opetussuunnitelmatyöhön, oppituntien suunnitteluun ja arvi-ointiin tarkoitetun kaksiulotteisen taksonomiamallin valossa. Tutkimus vastaa käytännön tarpeeseen: perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät toiminnallisten me-netelmien käyttöä, mutta menetelmistä ei juuri ole tutkimuspohjaista tietoa. Tutkimusaineistona on kolme peruskoulun yläluokkien opetukseen tarkoitettua materiaalia: kaksi oppikirjasarjaa ja yksi opettajan käyttöön tarkoitettu toiminnallisen opetuksen materi-aalipaketti. Tutkittavat materiaalit ovat ilmestyneet vuosina 2014–2016 ja ne oli laadittu pe-ruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisiksi. Materiaaleissani on yhteensä 72 toiminnalliseen kieliopin opetukseen tarkoitettua tehtävää. Tutkimuksessa käytetään laa-dullista tutkimusotetta. Tutkimuksen menetelmänä on empiiriseen sisällön analyysi ja tehtä-vänannoissa ilmeneviä oppimistavoitteita eritellään ja tulkitaan Andersonin ja Krathwohlin taksonomiamallin avulla sekä suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tavoitteisiin ja työtapoihin. Tutkimus osoittaa, että peruskoulun uuden opetussuunnitelman 2014 perusteiden mukaisis-sa peruskoulun yläluokkien oppimateriaaleissa on erityyppisiä ja erilaisia työtapoja käyttäviä kieliopin opettamiseen tarkoitettuja toiminnallisia harjoituksia, jotka ovat kognitiiviselta haas-tavuudeltaan helppoja tai keskitasoa. Tiedollisesti tehtävissä on kyse joko faktatiedon tai käsitetiedon opiskelusta. Tutkimuksesta käy ilmi, että kieliopin opettamiseen tarkoitetuissa toiminnallisissa harjoituksissa näkyy peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 2014 toiminnallisten ja monipuolisten menetelmien käytön vaatimus. Lisäksi monissa harjoituksis-sa tavoitteena on opetussuunnitelmassa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen kielen havain-noinnin taitojen harjoitteleminen ja kielitietoisuuden lisääminen
Subject: toiminnallinen kieliopin opetus
tehtävätyypit
kognitiiviset oppimistavoitteet
POPS 2014
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Einio_Ruusa_Pro Gradu_2016.pdf 1.257Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record